Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
úbanin ubas ubasan 
ubasán ubó ubod 
ubong malakas ubos ubos 
ubos ubós ubusin 
udlot udyok udyukan 
ugâ ugain ugali 
ugalí ugalì ugaliin 
ugaling bata ugaling batà ugaling batà 
ugaling hayop ugaling humento ugaling mahal 
ugaling mahal ugat ugát 
ugat na kinalalamnan ng dugô ugit ugit ng sasakyan 
ugog ugoy uhaw 
uhaw uháw uhog 
uhugin úhugin ukà 
ukà ng matá ukaan ukit 
ukol ukol ukol sa ágila ó tila ágila 
ukol sa Arabya ukol sa aritmétika ukol sa bálsamo 
ukol sa batang babae ukol sa Biblia ukol sa bilis 
ukol sa bukid ó parang ukol sa bukíd ó parang ukol sa Dyos 
ukol sa gáwain ng konsul ukol sa gawang guró ukol sa gubat 
ukol sa kagunaw ukol sa kahoy ukol sa labanán 
ukol sa langit ukol sa lupà ukol sa mga batong tipak-tipak 
ukol sa pagsulat ng kasaysayan ukol sa pagtuturò ukol sa pagtuturò 
ukol sa pakikidigmà ukol sa pangangatwiran ukol sa panganorin 
ukol sa paratang ukol sa patotoo ukol sa talà 
ukol sa tubig ukol sa ugat ulam 
ulán ulan na ang patak ay namumuô ulap 
ulap úlap ulap na hamog 
ulat ule ulî 
ulì-ulì ulian úlian 
ulila ulila sa amá uling 
ulíng úling uling na bató na durog 
uling na kahoy uling ng metal ulingin 
uliran ulirán ulirat 
ulit ulit ulit-ulitin 
ulitin ulitin ulìulì 
úlò ulol ulól 
ulong ulupong ulupóng 
umaabot umaabuloy umáakyát 
umaalipustâ umaambag umabala 
umabat umabot umabót 
umábot umabot sa oras umabuloy 
umaga umága umagap 
umagas umagaw umaglahì 
umagos umahon umakalà 
umakay umakit umakít 
umakít umakò umakyat 
umakyát umalala umalalay 
umalam umalatiit umalatiit 
umalibadbad umalibadbad ang síkmurà umalimbukay 
umalimura umalimura sa likuran umalindog 
umalingasaw umalingawngaw umalinsunod 
umalipin umalipustâ umalipustâ humamak 
umalis umalís Umalis ako nang maaga 
umaliw umalíw umalò 
umalog umalon umalsá 
umambag umambon umampat 
umampon umanás umandukhâ 
umangal umangal (ang tupa) umangil 
umangkin umani umanib 
umantak umanták umantak kumirot 
umapaw umapaw ang tubig umapí 
umapuhap umapuntá umaral 
umarì umarì ng sa ibá umaring-anák 
umaringkín umasa umasim 
umasó umawas umaway 
umawit umay umayaw 
umayon umayos umbok 
umbók umbok ang gitnâ umenkanto 
umiba umibá umibig 
umibis umibís umíd 
umidlip umigi umiigi 
umiikot umikid umikit 
umikot umilag umilanglang 
umilíng uminam Umindayon 
umingit magbuntong hininga umingos uminip 
uminíp uminis uminís 
uminog uminom uminóm 
umirap umirog umisip 
umismíd umitit umiwas 
Umiwas (sa kapansanan) umiyak umiyák 
umoo umorder umpisa 
umpisá umpisahan umpog 
umpukan umubó umubos 
umudlot umudlot umudlót 
umudyok umugâ umugit 
umugog umugoy umukit 
umulan umulán umulan ng mga patak na namumuó 
umulinig umulit umulos 
umumbok umumít umumit ng mga retaso 
umumpog umuna umungâ 
umungal umungol umunlád 
umunos umuntî umuntol 
umupa umupa ng sasakyan sa tubig umupak 
umupasala umupat umupo 
umupô umurì umurong 
umurong umurong umurong 
umusad umusad umusbong 
umuslî umusok umutal 
umutal-utal umutal-utál umutang 
umutás Umuulan sa labas umuwî 
umuyam umuyám una 
uná uná úna 
unahan unahán unan 
unan-unanang tusukán ng espilé unang aklat ng Biblia unang grado sa pagpaparè 
Unang klase unang limang aklat ng Biblia unang pagkalitaw ng anoman 
unang tao unang títik ng pangalan unano 
unat unát unát banat 
unatin unawà unawaiin 
Unburied Unfaithful ungal 
ungas ungás ungas; malamlam 
Unggarya unggóy unlad 
uno unos unós 
Unscrew Unsettle unsiamí 
unsyamì unti-unting untiuntî 
untíuntî untîuntî untog 
untol uod úod 
uod na pinagkukunan ng sutlâ uod na tila alitaptap upa 
upa ó bayad sa kanónigo upahan upahán 
upak upakan upáng 
upat upát upô 
upo' upos upuan 
úpuan upuan ó bangkô úpuan ó sandalan na unan 
upusín uri urí 
urì uria uriin 
urna urong urong sa dakong likod 
urong-sulong urong-sulóng uróng-sulóng 
urugwáy usa usá 
usang babae usang lalake usap 
usapan úsapan úsapan 
usapín usbong usbóng 
usbóng ng kawayan usig usisain 
uslî uso usog 
usok úsok utak 
útak utak ng buto utal 
utál utang útang 
utang na loob utasín utay-utay 
utóng (ng suso) utong ng suso utos 
utos na ipinabibilanggo utos na mahigpit útot 
utusan utusán uumasim 
úuwî uwak uwák 
uwáy uwî uwí' 
úwian ng lahat ng kawal uyam uyám 
uyamin uyok 
Terms of Service