Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
ka kaabâabâ kaabáan 
kaabáan. kaabaáng palad kaabalahan 
kaadhikâ kaadwâan kaagád 
kaagapan kaagawan kaagawán 
kaagulò kaakbay kaakmâ 
kaalám kaalaman kaalaman sa pag-iisip 
kaalibughaan kaalipinan kaalisagaan 
kaalit kaalitan káalitan 
kaalíw-alíw kaaliwan kaamuan 
kaamuang-loob kaamuangloob kaang 
kaanghangan kaanib kaapihan 
kaapihán Kaarawan kaarawan ng kapanganakan. 
Kaarawan ng Korpus kaarawan ng pagbabayad kaarawan ng paghuhukom 
kaarawan ng Tatlong Harì kaasalan kaasiman 
kaawa-awa kaawa-awang kalagayan kaawaan 
kaawaang-gawâ kaawàawà kaáwaawà 
kaawang gawâ kaaway kaayaaya 
kaayaayang kaayon kaayos 
kab kabá kabá ng dibdib 
kababaan kababaan ng loob kababaan sa iba 
kababaang-loob Kábabababaan kababalaghan 
kababayan kababuyan kabachoy 
kabagay kabagayan kabagayán 
kabagkabag kabagsikan kabagsikán 
kabagungtauhan kabahayaan sa itaas kabahayán 
Kabahayan ng mga pukyutan kabaitan kabákabá 
kabakabayuhan kabaksikan kabalakyuta 
kabalakyutan kabalastugan kabaligtarán 
kabalintunaan Kabalisahan kabaluktutan 
kabaluktután kabalyerisa kaban 
kabán kában kaban ng salapì ó hiyas 
kabanalan kabanata kabanggà 
kabangisan kabangisan kabanguhán 
kabanguhán kabantugan kabaong 
kabasalan kabastusan kabataan 
kabauhan kabayanihan kabayaran 
kabayarán kabayo kabáyo 
kabayong babae kabayong mabait kabayong matangkad 
kabayong matulin kabayong muntî kabayong pangdigmà 
kabayong pangkarera kabayong pangregalo kabayong pangyagyag 
kabayong pásanan kabayong páupahan kabayong páupahan 
kabayong simarrón kaberdihan kabesada 
kabesada (ng kabayo) kabesahin kabibe 
kabig kábig kabigatan sa timbang 
kabiglaan kabiglaanan kabiguan 
kabihasahán kabihasnan kabila 
Kabilán kabilang-buhay kábilanin 
kabilugan kabilugan kabilugan ng bwan 
kabingihan kable pahatid-kawad kabling 
kabo ng kawal kabubután kabubután 
kabuhayan kabuhayan kabuhayán 
kabuhayan ng loob kabukiran kabukiran 
kabukirán kabulaanan kabulagan 
kabulagan sa paniniwalà kabuluhan kabuluhan 
kabuluhán kàbuluhan kabulukan 
kabulukán kabundatan kabundukan 
Kabundukang Andes kabuntisán kabunyian 
kabunyian kabuoan kabuoan ng loob 
kaburaraán pag-aaksaya kabusugan kabutí 
kábutibutihan kabutihan kabutihan ng katawan 
kabutihan ng lagay kabutihan sa pamamayan kabutihang asal 
kabutihang asal. kabutihang gawâ kabutihang ugalì 
kabuuán kabwayán kabyak 
kabyawan kadahilanan kadakilaan 
kadakilaan kadalagahan kadalangan 
kadalasan kadalasan kadalian 
kadalisayan kadawagan kadete 
kadilawan kadiliman kadiliman 
kadingatdingat kadugô káduluduluhan 
kadunguan kadungúan kadungûan 
kadustaan kadustâdustâ kadwagan 
kadwagán kadyosan kagaanan 
kagagawán kagahulan kagalakan 
kagalakan kagalakan kagalakán 
kagalang-galang kagalanggalang kagalingan 
kagalingan kagalingan kagalit 
kagalitan kágalitan kagamutan 
kagamutan ng madlâ kaganapan kagandaban-loob 
kagandahan kagandáhan kagandahan-loob 
kagandahang asal kagandahang loob kagandahang ugalì 
kagandahang-loob kagandahang-loob kaganitán 
kagantigan kagantihan kagaslawan 
kagaspangan kagaspangán kagat 
kagát kagat ng purgás kagatín 
kagawad kágawaran kagaya 
kagaya; gayon din kagayakan kagibaan 
Kagilá-gilalás kagilagilalas kagilagilalás 
kagilágilalás kagilagilalas na bagay kagilalasan 
kagilasan kagiliw-giliw kaginawan 
kaginghawahan kaginghawahan kaginghawahan 
kaginoohán Kaginsaginsa kaginsaginsá 
kagínsaginsá kagipitan kagitingan 
kagubatan kagulangan kagulat-gulat 
kagulo Kaguló kaguluhan 
kaguluhan ng isip kagunggungan kagunggungan 
kagusutan kagutóm kagyat 
kaha kahabaan kahabag-habag 
kahabagan kahábagan kahabaghabag 
kahalagahan kahalagahán kahalay-halay 
kahalayan kahalayhalay kahalihalina 
kahalíhalina kahalile kahalili 
kahalintulad kahalô kahamakan 
kahambalhambal kahambing kahambing 
kahambugan kahambugán kahambugan kapalaluan 
kahang bakal Kahanga-hanga kahanga-hangang 
kahanga-lán kahangahangà kahangalan 
kahangalan kahangalán kahanggá 
kahapis-hapis kahapishapis kahápon 
kaharian kahawig kahayupan 
kahero kahì kahi't 
káhi't kahi't alin kahi't alin man 
kahi't kaylanman kahi't sa anomang paraan kahi't sa anomang paraan 
kahi't saan kahi't saan kahi't saan man 
kahi't saanman kahi't sino kahibangan 
kahibangán kahig ng salitaan kahigitan 
kahigpitan kahigpitán kahihiyan 
kahihiyán kahikahikayat kahilawan 
kahilawan kahilingan kahilíngan 
kahimahimalâ kahiman kahimanawari 
kahina-hinayang kahinaan kahinaan ng loob 
kahinaan sa katandaan kahinahinayang káhinatnán 
kahindik-hindik kahinggilan kahingian 
kahinhinan kahinlugan kahinugan 
kahirapan kahit kahit alin 
kahit kailán kahit kanino kahit na 
kahitang sisidlan ng hiyas kahiyâ-hiyâ kahiya-hiyang 
kahiyahiyâ kahiyâhiyâ! kahol 
kahól kahól kahon 
kahón kahong karton kahoy 
káhoy kahoy na maitím kahoy na mapulá 
kahubaran kahubuan kahuli-hulihan 
káhulihulihan káhulihulihan kahulugan 
kahunaan kahunaan kahusayan 
kahustuhan kahuwad kahuyan 
kahúyan kahwad kaiba 
Kaibá kaibá kaibâ 
kaibá. kaibahan kaibhan 
kaibhan kaibhán kaibig-ibig 
kaibig-ibig na asal kaibígan Kaibigan kitá. 
kaibigang mapagpailalim kaibigang taksil kaibuturan 
kaibuturan kaigihan ng katawan kaiklian 
kaiklián kaiksian kaila 
kailâ kaila ngan Kailan ang…? 
Kailan ito magbubukas ? Kailan ito magsasara? Kailan kita makikita? 
Kailán uuwî si Victor? Kailan? kailan? 
kailangan kailángan Kailangan ko ng ______ 
Kailangan ko ng doktor. Kailangan ko ng pagkain Kailangan ko ng suntan losyon. 
Kailangan ko ng tulong Kailangan namin ng kagamitan. kailangang dami 
kailangang gawin kailanman kailanmán 
kaimotan kain káinam-inaman 
kainaman kainaman sa pananalitâ káinan 
kaing kaíng kaingay 
kaingáy kaingáy, guló kainggitan 
Kainin mo ang lumpiya Kainin mo iyan. kainitan 
kainsikan kaipalà kairel 
kaisa kaisa ng pangalan kaisang-puso 
kaitimán kakabít kakahuyan 
kakahuyan kakaibá Kakain silá doón. 
kakainin kakalasán kakalbuhán 
kakambal kakampí kakanán ng hayop 
kakanán ng kabayo kakang-gatâ kakanín 
kakaníng hopyà kakaníng naninikít kakaníng tila mamón 
Kakanta ang tatlong artista kakapalan kakapalán 
kakapalán ng tao kakapusan kakapusán 
kakasyahan kakatwà kakatwâ 
kakatwang kakauntian kakaw 
kakáw kakayahan kaki't saan man 
kakilabután kakilakilabot kakilákilabot 
kakilakilabot kasindaksindak kakimian kakinisan 
kakirihan kakristyanuhan kakristyanuhan 
kakubaan kakubàan kakulangan 
kakulangan ng bait kakulangan ng paniniwalà. kakulangan sa bayad 
kakulangan sa gulang kakulangan sa ipinagkautan kakulangan sa ipinagkautang 
kakulangán sa pagdaló kakutyakutyâ kakutyâkutyâ 
kakuyomanggihan kal kalaban 
kalabasa kalabasang ligaw kálabaslabasan 
kalabaw kalabisan kalabisán 
kalabisan sa paggawâ kalabisan sa timbang kalabnawan 
kalabuan kalabuan kalag 
kalág kalagayan kalagayan na dî ganap 
kalagayang basal ó baog kalagayang batà kalagayang pagkakawaní 
kalagayang pang-dangal kalagayang parang patay kalagayang sinusubok 
kalagayang walang asawa kalaghalâ kalagimlagim 
kalagin Kalagin Kalagín 
Kalagín. kalagitnaan kalagitnaan ng lakarín 
kalagnawan kalaguan kalaguan 
kalaguan ng damó kalaguyo kalaguyò 
kalaguyop kalahatan kalahatì 
kalahating barriles kalahating bilog kalahigin ng kalaykay 
kalahok kalait-lait kalakal 
kalakal kálakalan ng uling kalakasan 
kalakhan kalakhan kalakhang bahagi 
kalakihán kalakip kalaliman 
kalamangán kalambutan kalambután 
kalamigan kalamigan ng isip kalamigan ng loob 
kalamlamán kalamnan kalamnan ng bintî 
kalamnan sa hità at bisig kalan kalandas 
kalandian kalandra kalang 
kalangitan kalanguan kalansáy 
kalansing kalapastanganan kalapate 
kalapati kalapati kalapì 
kalapì kalapit kalapít 
kalapitan kalaputan kalarô 
kalarô kalás kalasag 
kalasín kalasingan kalaswaan 
kalát kalataan kalatangan 
kalatís kalatog kalaunan 
kalawa kalawakan kalawang 
kaláwang kalawangin kálawangin 
kalawigan kalawit kalawít 
kalayaan kalayaan kalayáan 
kalayawan kalaykay kálayulayuan 
kalbó kalendaryo kalesa 
kalesin kalibre kalibugan 
kalidad kaligayahan kaligtaan 
kaligtasan kalihim kalíhim 
kálihiman kaliitan káliitliitan 
kalikasan kalikasán kalikawin 
kaliksihan kaliksihán kalikuan 
kalikutan kalilitaw lamang kaliluhan 
kalinawan kalingà kalingâ 
kalingain kalingat kalinisan 
kalinisan ng ugalì kalinlangan kalipakán 
Kaliporniya kalipunan kalipunan 
kalis kaliskis kaliskisan 
kalisyaan kalituhan kaliwâ 
kaliwanagan kaliwete kalmót 
kalmutín kalô kaloban 
kaloban ng rebolber kaloban ng tabak kalog 
kalokohan kalombigas kaloob 
káloob-looban kalooba kalooban 
kalookan kalsonsilyo kalubayan 
kalubusan kalugihán kalugod-lugod 
kalugodlugod kaluguran kalukohan 
kalukuman kaluluwa kalumbayan 
kalumpuhan kalungin kalungkot-lungkot 
kalungkutan kalunos-lunos kalunoslunos 
kalunuran kalunuran kalunuran 
kálunyâ kalupain kalupi 
kalupitan kalupitlupit kalusawán 
kalusugán kalutasan kaluwagan 
kalwagan kalwalhatian kalye 
kálye kalyo kalyo 
káma kamag-anak kamag-anak 
kamag-anak kamag-anak kamag-anak na babae 
kamag-anakan kamag-anakan kamaganak 
kamaganakan kamahalan kamahalan ng kilos 
kamakalawa kamalag kamalian 
kamalián kamalian ng pag-uukol kamalian sa paglilimbag 
kamalig kamalig na imbakan kamalig ng alak 
kámaligan kámaligan ng palay ó mais kamandag 
kamangamanga kamanghamanghâ kamanghâmanghâ 
kamansi kamarero kamatayan 
kamátayan kamates kamatis 
kamaw kamay kamay 
kamáy kamáy kambal 
kambal kambíng Kambodya 
kambray kamelyo kamí 
kami ngâ kami rin kamisadéntro 
kamiseta kamisola kamisón 
kamit kamít kamkam 
kamkaman kamkamin kamot 
kamote kamoteng dilaw kampamento 
kampanà kampanaryo kampanero 
kampanilya kampo kampon 
kampón kampon ni Kristo kamtín 
kamukhâ kamumo kamunduhan 
kamurahan kamusmusan Kamusta kayo? 
kamutin Kanadá kanal 
kanan kanayon kandado 
kandelero kandelero kandidato 
kandila kandilang malaké kandilang malakí 
kandilì kandilian kandiliin 
kandirít kandulì kandungan 
kanela kangrena kangrenahin 
kanigníg kanila kanila rin 
kanin kanina kaning-baboy 
kaningningan Kanino itó? Kaninong sapatos iyón? 
kanipisan kánkaro kánkaro masamang bukol 
kanlong kanlungan kanluran 
kanluran kanlúran kansel 
kanser kansilyer kantá 
kantáhin kantero kantina 
kantó kánto kantor 
kantora kanunuan kánunuan 
kanya kanya (pambabae) kanya (panglalake) 
kanya panglalake kanyahin kanyon 
kanyón kanyong may gulong kanyonin 
kaonti kaontî kapa 
kapâ kapâ kapabayaan 
kapagalan kapagalán Kapagdaka'y 
kapagkaraka kapaguran kapahamakan 
kapahamakán kapahamán Kapahaman sa titik 
kapahapahamak kapahingahan kapahintulutan 
kapahintulután kapahintulutan ng pámahalaan kapahintulutan sa pangingisdâ 
kapahintulutang bukod-tangì kapaitan kapaitan 
kapakanan kapakinabangán kapal 
kapál kapal ng tao kapalagayan ng loob 
kapalagayan ng loob kapalaluan kapalan 
kapalaran kapalibhasaan kapalíbhasaan 
kapalit kapalít kapalyahan 
kapana-panabik kapanahon kapanahon 
kapanahunan kapanalunan kapanatagán 
kapanatilihan kapanatilihán kapangahasan 
kapanganakan kapanganiban kapangapanganib 
kapangganakan kapangibabawán Kapangitan 
kapangyarihan kapangyarihan ng obispo kapangyarihan sa lahat 
kapangyayari kapanig kapaniwalaan 
kapanlawan kapanlawpanlaw kapansanan 
kapansanan kapansin pansin kapantasan 
kapantay kapantayan kapanyarihan 
kapara kaparangalanan kapareha 
kaparis kapariwaraan kapaslangan 
kapaslangan sa Dyos kapatagan kapatagan 
kapatawaran kapatawarán kapatíd na babáe 
kapatíd na laláki kapayapaan kapayatan 
kapayatán kape kapé 
kapelyan kapilya kapinsalaan 
kapintasan kapipisâ lamang sa itlog kapisan 
kapisan kapisanan kapisánan 
kapisanan ng mga abogado kapisanan ng mga mahal na tao kapisanan ng mga prayle 
kapisanan ng mga talà't bituin kapisanan ng nagsisiboto kapitan 
kapitapitagan kapitbahay kápitbahay 
kapitera kapon kapootpoot 
kapormalán kapos kapós 
kapote kapricho kaprichoso 
kápsula kapulahan kapulahán 
kapuluan Kapuluang Pidyi kapulungan 
kapulungan ng mga obispo kapulungan ng nangakikinig kapunin 
kapunín kapunin ang sangá kapunúan 
kápunupunuan kapunyagî kapupunán 
kapupunán kapurihan kapuripuri 
kapuripuri. kapurulan ng ulo kapuspusan 
kapuspusán kapusukan kapusukan ng loob 
kapusungán kaputian kaputlaan 
kaputol kapwa kapwà 
kapwà-tao kapyangot kapyangót 
karaagan karabinero Karagatang Indiyo 
karagdagan karahasán karakaraka 
karakaraka kárakaraka karalitaan 
karamay karamdaman karamelitos 
karamihan karamihan ng tao karampatan 
karamutan karanasan karanasan 
karangal-dangal karangalan karangalan 
karangaldangal karaniwan karániwan 
karaniwang pananalitâ karaniwang salità karaniwang.... 
karapat-dapat karapatan karapatán 
karapatdapad karapatdapat karapatdapat sanáy 
karat karát karatig 
karayaan karáyom karbóliko 
karbón kardinal karera 
kareta kareta karetela 
kareton kargá kárihan 
karikatura karikitan karikitan 
karikitan (sa pananalitâ) kariktan karilagan 
karilagan karimarimarim karimlán 
karimot karimot karirít 
karit karitela kariton 
karitón karma karnabal 
karnabal ó karnestolendas karne karné 
karné ng baka karneng baboy na inasnan karneng bulók 
karning baboy karo ng dumí ó sukal karpintéro 
karrera ng kabayo karro Karro na gamit sa digmà 
kartabón kartera kartero 
kartilya karton kartón 
kartucho na may punlô ó bala kartuchong may pulburá karugtong 
karukhaan karumihan karungtong 
karunungan karunúngan karunungan sa lahat 
karunungan sa mákina karunungan sa mga kwites karunungan sa mga sakít 
karunungan sa mga tingig karunungan sa paggawâ ng gamot karunungan sa paglulutò 
karunungan sa pagmamatwid karunungan sa pagretrato karunungan sa pagsulat 
karunungan sa pagtititik karunungan sa pagtuturò karunungan sa pakikipagkapwà 
karunungan sa utak ng tao karunungan tungkol sa kálulwa karunungan tungkol sa lakí 
karupukan karwagan karwahe 
karwakarwahihan kasabay kasabay 
kasabihán kasabihan ó kawikaan kasabihang may taglay na aral 
kasabwat kasaganaan kasaganaang lubhâ 
kasagutan kasahulán kasakdalan 
kasakdalan kasakiman kasakiman 
kasakimán kasakit-sakit kasakitsakit 
kasaklapan kasaklapan kasakunaan 
kasal kasál kasál 
kasalanan kasalánan kasalatan 
kasalatán Kasalaulaan kasali 
kasali Kasali na ba ang pabuya ? kasalo 
kasalsalan ng taginit kasalukuyan kasalungát 
kasalungatan kasama kasama 
kasamá Kasama ba ang almusal? Kasama ba sa kwarto ang___? 
kasama ng kasama ng ó kasama ni kasama sa mana 
kasama sa pagaaral kasama sa pagpapagal kasamaan 
kasamaan ng anyô kasamaang ugalì kasamang ipinanganak 
kasamasama kásamasamaan kasanayan 
kasanayán kasang-ayon kasang-ayon 
kasanga kasangbahay kasanggunì 
kasanggunì kasangkapan kasangkápan 
kasangkapan ng kabayo kasangkapan sa bahay kasangkapang panahod 
kasangkapang pangbutas kasangkapang pangdigmà kasantosan 
kasantusan kasapatán kasapì 
Kasarian kasarinlan kasarinlan 
kasariwaan kasawian kasawían 
kasawían kasawîan kasayahan 
kasayahán kasaysayan kasaysáyan 
Kasaysayan ang "major" ko. kaselangan kasera 
kasi kasí kási 
kasibaan kasiglahan kasihan 
kasikatan sa pamumuhay kasilawan kasilawan 
kasindak-sindak kasindaksindak kasíng halagá 
kasing-gulang kasing-init ng dugô kasingkahulugan 
kasinglaki kasinsayan kasinsinan 
kasintahan kasinungalingan kasipagan 
kasiping kasipíng sa hígaan kasiraan 
kasiráan kasiráan kasiràan 
kásiraan kasiraan ng isip kasiraang puri 
kasiraang-loob kasiraangpuri kasiya-siya 
kasiya-siyang palabas kasiyahan kasiyahán 
kasiyahan ng loob kasiyahan ng loob kasiyáhang-loób 
kasiyasiya kaskasin kaskasín 
kaskó Kasmír kastanyas 
kastilà kastilyo kasubhâ 
kasugpong kasukabán kasukalan sa gubat 
kasukasuan kasukat kasukatán 
kasukdulan kasuklam-suklam Kasuklamsuklam 
kasulatan kasulatán kasulatang patotoo 
kasulatang pinagkayarian kasundô kasundô kakampi 
kásunduan kásunduan kasunduín 
kasungitan kasunod kasuutan 
kasúutan kasuutang mahabà kaswailan 
kaswitikan kaswitikan kasya 
kataasan kataasan kataasan ng kapangyarihan 
Kátaastaasan Kátaastaasan. kataastaasang dako 
katabaan katabaan ng lupà katabí 
katabî katabilan katabíng-katabí 
katad kátad Katad na manipís 
katad ng kalabaw kataga katagáng pagmamatwid 
katahimikan katahimíkan katakataka 
katakataká katakátaká katakawan 
katakot-takot katakottakot kataksilan 
kataksilán katakutan katakután 
katalagahan katalasan katalasan ng isip 
katalásan ng isip katalinuan katalinúhan 
katalo kataló kataló 
katálo kataluhin katalunan 
katam katamaran katamaran sa pag-aaral 
katamín katamisan katamisán 
katampalasanan Katamtaman katámtaman 
katandaan katandáan kátandatandaan 
katangahán katanghalian katangi-tangi 
katangian katangian katanyagan 
katao katapangan katapat 
katapát katapatan katápatan 
katapatan ng loob katapatang loob katápatang-loob 
katapusan katapusán katapusán 
katapusan. katas katas 
katás katas ng karné katas ng mansanas 
katasín katasín katatagan 
katatagán katatakután katatawanán 
katawán katawan ng sasakyan katawan ng sasakyan 
katawanin katawanín katawatawa 
katawatawá katawátawá katay 
katayuan katecismo katedral 
kathâ kathâ ng kamay kathâkathâ 
kathang isip kathang salaylay kathang salaysay 
kati ng tubig katibayan katibáyan 
katibayan na pamana katibayan ng loob katibayang patotoo 
katigasan katigasan ng loob katigasan ng ulo 
katigasan ng ulo katigasan ng ulo katiin 
katimawaan katimbang katimbang 
katimtimang-loob katingan katingig 
katinig katiningan katipán 
katipiran katipunan katipunan na may bantâ 
katipunan ng mga utos katitikan katitíng 
katiwala katiwalà kátiwalà 
katiwalà ng aklatan katiwalà sa bahay-páaralan katiwalà sa kamara ó silid 
katiwalà sa pakikipagsulatan katiwalà sa sinbahan kátiwalaan 
katiwalian katiwalían katiwasayan 
katiwasayán katiyagaan katkat 
katkát katkatin katkatín 
katluin kátok katóliko 
katolisismo katorse katoto 
katotohanan katotohanang maliwanag katotong kasi 
katre katubusan katugmâ 
katugón katulad katulinan 
katulisan katulong katúlong 
katulong ng kuchero katumbas katumbás 
katunayan katunggalî katungkulan 
katusuhan katutubo katutubò 
katuusan katúusan katuwaan 
kátuwaan katuyûan katwâ 
katwaan kátwaan katwang 
katwang pagkaibig katwiran katwirán 
katwíran kaugalì kaugalian 
kaugnay kaugnay kaugoygoyan 
kaugpon kaugpon kaugpong 
kaukulan kaukulan kaukulán 
káukulan kaukulang bahagi kaukuláng bahagi 
kaulayaw kaululan kaululán 
kaunahan kaunaunahan káunaunahan 
kaungasan kaungasán kaungasán 
kaunti kaunti kauntî 
kaunti lang Kaunti lang. kauntî na 
kaupahan kautusan kaututang dilà 
kavâ kawa kawad 
kawagasan kawal kawal na baguhan 
kawal na dagdag kawal na lakád kawal na may sibat 
kawal na nangangabayo kawal na taanan kawal na taga India 
kawal sa dagat kawalâ kawalán 
kawalán kawalán ng abot kawalán ng awà 
kawalan ng ayos kawalán ng ayos kawalán ng ayos sa pagbibihis 
kawalan ng bait kawalan ng baít kawalán ng damdam 
kawalán ng galan kawalán ng galang kawalán ng ingat 
kawalán ng kabanalan kawalán ng kabuluhan kawalan ng kapanampalatayahán 
kawalan ng kapangyarihan kawalán ng kapararakan kawalán ng karapatan 
kawalan ng katahimikan kawalan ng kawagasan kawalan ng kaya 
kawalán ng kaya kawalán ng kilos kawalán ng lakas 
kawalán ng lakas kawalan ng laman kawalán ng lamán 
kawalán ng lasa kawalan ng lingap kawalan ng malay 
kawalán ng máraraanan kawalán ng pag-asa kawalán ng pag-asa 
kawalán ng pagayon ó pagpayag kawalán ng paghingá kawalán ng paghingá. 
kawalán ng pagkakabagay kawalán ng pagkakabagay kawalán ng pagkakatugmâ 
kawalán ng pagkaunawà kawalan ng pagpipigil kawalán ng pagtatapat 
kawalán ng pahiwatig kawalán ng pahiwatig kawalán ng pakiramdam 
Kawalán ng pananampalataya kawalán ng paniniwalà kawalan ng paniwalà 
kawalán ng pormalidad kawalan ng tiwalà kawalán ng tiyagâ 
kawalang hanggan kawalang hiyaan kawalang-malay 
kawali kawalì kawan 
kawan ng baka kawan ng biik kawangis 
kawangkí kawangkì kawangkî 
kawani kawaní kawáni 
káwanihan káwanihan ng konsul káwanihan ng korreo 
káwanihan ng rektor kawasakan kawastuan 
kawawa kawawà kawawà 
káwawà Kawawá naman! kawayan 
kawáyan káwayanan kawikaan 
Kawili-wili! kawiliwili kawing 
kawíng káwingan kawit 
kawít ang labì kay kay.... 
kaya kayâ kayâ 
kayabang kayabangan kayabungan 
kayamanan kayamuan kayamutan 
kayang akalain kayang dalhin sa kamay kayarî 
kayarian kayarián kayarián 
káyarian káyarian. kayás, pantay 
kayasin kayayarì kaylan 
kaylan ma't kaylan ma't ... kaylan ma'y hwag 
kaylan man kayó káyo 
Kayó ay dumádatíng kayo rin kayong lana na kulay kastanyas 
kayong lino káyong magaspang kayong manipis 
kayong manipís kayong manipis at maitim kayong muselina 
kayong pangtapete ó pangtrapal kayong sita káyong sita 
kaypalà kayrel Kayro 
kaysá kayumanggí kayurin 
kéchap keik kendi 
kerubin késo ketong 
kétongin kétongin ketsap 
kiba kibitín kibót kabá 
kidkiran kidlat kidlát 
kikil kikilin kilabot 
kilabot ng balat kilala kilala 
kilalá kilalanin kilalanin 
kilates ng gintô kilay kílay 
kilíg kilikili kilikili 
kiling kilitî kilitiin 
kilo kilos kilos babae 
kilos batà kilos mahal kilos makapangyarihan 
kilos na pabiglâ kilos na pabiglâbiglâ kilos palalò 
kilos-mahal kilusan kilusin 
kíluwâ kilya kimaw 
Kimberlí kimî kinabakukasan 
kinabig kinabihasnan kinabisa 
kinabukasan Kinagagalak kong makilala ka kinagawian 
kinágawian kináhinatnan kinahiratihan 
kináhiratihan kinakailangan kinakaliwa 
kinakalyo kinakanan kinakangrena 
kinakatigan ng bayan Kinalawkaw Kinalong 
kinang kináng kinapal 
kinaroroonan kinasihan kinatatahanan 
kinatatayuan kinatawan kinatitisuran 
kináugalian kinchay kindat 
kindát kinig kinig 
kinikinita kinikinitá kinina 
kining kinis kinis ningning 
kinse kintab kintal ó sangdaang libra 
kinulayan Kinupkop kinusà 
kipkip kipot kirap 
kirí kirot kirót 
kísame kisap kisáp 
kisap mata kisap-matá kisapmata 
kisig kiskisin kislap 
kita kíta kitain 
kitang kiyâ kiyawà 
Kiyeb klabo de komer klarin 
klarinete klase kláse 
klima klima Kloroformo 
klub ko koche 
kódigo kokak (ng palakâ) kolehyo ó malaking páaralan 
kólera Kolombiya Kolón 
kolor kolyar koma 
komandante kombento komedya 
komedyante kometa kominoy 
kominoy; moro komisaryo komisyon 
komisyunado kompanyá kompas 
kompesor komputer kompyuter 
konde kondesa konduktor 
koneho konggo kongreso 
konsehal konstabularyo konsul 
konti lang kontinente kopa 
kópa koponán kòpya 
kopyahin kópyahín koral 
korbata korbatang mahabà kordero 
Koreá koreo korista 
korista korneta koro 
korona koronang bulaklak koronel 
korreo kortina korto 
koryente Kosher lang ang kinakain ko. koto 
kotohan kotse krayon 
kristal Kristo kristyano 
kristyanuhin kronómetro krus 
kuákaro Kuba kubà 
kubkubin kublí kublihan 
kúblihan kublihan ng hukbó kublihan sa kalaban 
kubo kubot Kubrekama 
kuchara kuchero kudkuran 
kudkuran pangayod kudlít kudlitán 
kuha kuhá kuhâ 
kuha' kuhulugán kuko 
kukô kuko ng hayop kukó ng ibon 
kuko ng kabayo kukó ó pangalmót ng hayop kukób 
kukong pangalmot ng hayop kulabà kulambô 
kulandong kulang kulang kulang 
kulang ng tiwalà Kulang palad Kulang sa pagkain 
kulangan kulangot kulanì 
kulasyon kulay kúlay 
kulay abó kulay at anyô ng mukhâ kulay bayo 
kulay berde kulay bughaw kulay gris 
kulay gris kulay karmín kulay lungtian 
kulay na malabò kulay rosas kulay talóng 
kulay uban kulay-abó kúlay-abó 
kulay-dugô kulay-suhà kulayan 
kulchón kulebra ó sakít sa balat kuliglig 
kulilì kulilì ng hurnó kulilì ng uling 
kulimlim kulisáp kulô 
kulô kulob kulóg 
kulot kulót kulot (ng buhok.) 
kulot ng buhok kulotkulutan kulubot 
kulubót kulukutí kulukutî 
kulukutî ó larô Kulumbus kulumpon 
kulungan kulungán kulungan ng aso 
kulungan ng manok kulungán ng manok kulungan ng tupa 
kulungan ng tupa kulungin kulungin ng pabilóg 
kulutin kulutín kulutín ang buhok 
kumabá kumabig kumagat 
kumahig ng sálitaan kumahol kumahol 
kumahól kumailâ kumailâ pahindî 
kumain kumain Kumain akó 
Kumain ako ng _____sa almusal Kumain niyán ang batà kumakailâ 
kumakain ng palay kumakapit kumakatig 
kumalag kumalansing kumalas 
kumalas kumalat kumalawit 
kumalawkaw kumalaykay kumalingà 
kumalingà kumalingâ Kumaliwa. 
kumalmot kumalog kumaluskos 
kumamkam kumamkám kumampí 
Kumanan. kumandilì kumandirít 
kumanlong kumanta Kumantá ang batà 
kumantá ó umawit kumanya kumanyon 
kumaontî kumapâ kumapit 
kumapon kumapon ng halaman kumarimot 
kumatawan kumathâ kumati 
kumatig kumatkat kumatwâ 
kumayod kumboy kumikil 
kumikirot kumikisap kumikislap 
kumilala kumiling kumilos 
kumílos kuminang kumindat 
kuminoy kumintab kumirap 
kumirí kumirí. kumirot 
kumirót kumisap kumisap numingning 
kumislap kumita kumiyâ 
kumokak kumón kumot 
kúmot kumot? kumpás 
kumpol kumpromiso kumpunihin 
kumpwesto kumubkob kumubkob 
kumubkob kumubkob kumuha 
kumuhang halimbawà kumuhang ulirán kumukurap 
kumulang kumulimlim kumulô 
kumulog kumulong kumulong 
kumulong kumulot kumulot ng buhok 
kumulot ng buhok kumulubot kumumpuni 
kumumpuní kumunyon kumupas 
kumupas ang kulay kumupkop kumurò 
kumurò ng humigit kumulang kumurò ng pamalî kumurot 
kumuskos kumusta Kumustá ang iná ninyó? 
Kumusta ka na? Kumustá ka? kumutog 
kumutsá kumutsá pô kumutyâ 
kumwentá kunat kundî 
kung kung ano kung dî 
kung dî. kung dilì kung dilî 
kung gayon kung hindi kung minsan 
kung paano kung saan kung saan 
Kung sabagay kungdî kunin 
kúnin kuning mulî kunot 
kunót kunwâ kunwang papuri 
kupad kupás kupas ang kulay 
kura kura sa katedral kuripot 
Kurismá kurò kurong humigit kumulang 
kurot kurót kursé 
kursó kurtína kuru-kurò 
kuruin kurukurò kurús 
kurutin kurutín kuryente 
kusà kusang kaloob kusina 
kusinà ng sasakyan kusinéro kusing 
kuskos kuskusin kuskusín 
kuskusin upang mag-init kusot kúsot 
kutà kutà ng bayan kutab 
kutad kutang may kanyon kutíng 
kutis kutis ng mukhâ kuto 
kutob kutog kutóg 
kutog ng loob kutsára kutsílyo 
kutsílyo; lanséta kutugán kutugán ng loob 
kutyain kuwadrado kuwadro 
kuwago kuwako kuwalta 
kuwarenta kuwarto kuwatro 
kuwélyo kuwenta kuwénta 
kuwentahin kuwento kuwéro 
kuya kuyad kuyamusin 
kuyomanggi kuyomanggí kwadro 
kwago kwako kwan 
kwarentenas kwarta kwartel 
kwarto kwenta kwento 
kwerdas kwerdas ng byolín kwerdas ng byolon ó gitarra 
kwerdasan kwero kwintas 
kwintás kwintas na dásalan kwites 
kwites kwitis kwota 
kyu 
Terms of Service