Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
ma maaabot maaandukha 
maaarì Maaari mo bang isulat iyan? maaaring ganito ang buhay mo 
Maaaring makahingi ng_____? maaaring mangyari maaaring tunawin 
maaasahan maaayos maaga 
maága maagang pagkalagay ng pecha maagap 
maagiw maakit máakmâ 
maaksayá maalab maalak 
maalam maalapaap maalat 
maalat maálat Maalat ito. 
maalatiit maalikabok maalingaw-ngaw 
maalingawngaw maalíngawngaw maaliwalas 
maalkitrán maalon maamag 
maamò maamong-loob maamongloob 
maanghang maanod maantá 
maantá maantak maanták 
maantot maantukin maapog 
Maaraw sa labas maari maari 
maarì Maari ba tayong magkamp dito? Maari ko bang makita yan? 
Maari mo ba akong tulungan? Maari mo bang baguhin ito? maaring mangyari 
maasap maasim maásim 
maaskad maaskád maasó 
maasukal maawa maawà 
maawain maawaín maayos 
mababà mababà kaysa.... mababà sa iba 
mababa't mayabong na halaman mababang halaman. mababang loob 
mabábang-loób mababangloob mababatá 
mababaw mabábaw mababawasan 
mababawì mababayaran mabagal 
mabágal mábagay mabagbag 
mabagsik Mabagsík mabahalà 
mabahò mabait mabaít 
Mabait ang mga kapitbahay niya mabaksik mabaksik 
mabaksík mabalabibo ng tupa mabálag 
mabalahibo mabalahibo ng tupa mabalasik 
mabalat mabalát mabalbas 
mabalian mabaliktad mabalingangà 
mabalisá mabalitaan mabaliw 
mábanggâ mabangis mabangís 
mabango mabangó mabangong aso 
mabanlik mabanlík mabasag 
mabatid mabato mabató 
mabawasan mabawì mabawì 
maberde mabibihis mabigat 
mabigat ang dugo mabigat ang dugô mabigat ang loob 
mabigat gawin mabihasa mabilí 
mabili ang lahat mabilís mabílis 
Mabilís ang kabayo. Mabilís na tumakbó ang kabayo mabilog 
mabilog mabilog ang bintî mabilogbilóg 
mabinat mabini Mabining 
mabisa mabisá mabisà 
mabisà mabiyaya mabubuting gawa nga ba? 
mabughaw mabuhangin Mabuhay 
mabúhay mabuhay pa mabuhok 
mabuhól mabuhól mabukó 
mabukó mabukol mabulâ 
mabulaklak mabulaklak mabulid 
mabulo mabulok mabulók 
mabulutong mabundat mabundok 
mabunga mabunga mábunggô 
Mábunton maburak maburól 
mabusisi mabusog mabuti 
mabúti Mabuti ... Mabuti ako ... 
mabuti ang kalagayan mabuti pô mabuti-buti 
mabutil mabuting anyô mabuting asal 
mabuting balità Mabuting kapalaran mabuting kausapin 
mabuting makisama mabuting mámamayan mabuting pagkakataon 
mabuting pagkakátaon mabuting tabas mabuting turò 
mabuting ugalì mabutó mabwal 
mabwig Madagaskár madagtâ 
madahon madalang madálang 
madalas madalas madalás 
madaldál madalî mádalian 
mádalîan madaliin madaling araw 
madaling ikiling madalíng makilala madaling masunog 
madaling maunawà ó matalastas madaling-araw madamayín 
madamdamin Madami madamó 
madamot madásalin madeha 
madeha ng sinulid Madeyra madilaw 
madilim madilím madilím 
Madilim sa labas madiwara madla 
Madríd madugô madugô 
madulas madulás mádulas 
mádumhan mádumhan Madumi 
madungisan madungô mádupilas 
madwag maéstra mag 
mag imbot Mag-aaral siya sa Maynila mag-abaniko 
mag-abót mag-adobo mag-adya 
mag-agahan mag-agam-agam mag-ahit 
mag-akalà mag-akalà ng isang laláng mag-aksayá 
mag-alab mag-alaga mag-alagà 
mag-alagà ng hayop mag-alagà ng kabayo mag-alagà ng may-sakít 
mag-alangan mag-alangán mag-alanganin 
mag-álanganin mag-alapaap mag-alay 
mag-alibughâ mag-alinlangan mag-alis 
mag-alis ng balat mag-alís ng balat mag-alis ng balat ng kahoy 
mag-alis ng lambong mag-alis ng takip mag-aliw 
mag-almás mag-almirol mag-almoneda 
mag-almusal mag-alsá mag-alulod 
mag-amerikana mag-amot mag-anak 
mag-ának mag-andukhâ mag-antabay 
mag-antandâ mag-antay mag-antabay mag-antok 
mag-antok mag-anyaya mag-anyô 
mag-anyô ng plano mag-apoy ng walang ningas mag-apuháp 
mag-aral mag-áral mag-araro 
mag-araw mag-arimohonan mag-asal 
mag-asal mag-asarol mag-asawa 
mag-atang mag-atang ng bwis mag-away 
mag-ayos mag-ayuno mag-barò 
mag-bukang liwayway mag-bunton mag-corredor 
mag-eskandalo mag-espilé mag-ibá 
mag-iba ng anyô mag-ibig Mag-ibís 
mag-ihaw mag-ilaw mag-imbot 
mag-imbot ng masamâ mag-impok mag-inalón 
mag-ingat mag-ingay mag-init 
mag-ipon mag-isip mag-isíp 
mag-isip-isip mag-isís mag-iwí 
mag-iwî mag-iwî ng batà mag-may-arî 
mag-pahangin mag-paimbabaw mag-pamana 
mag-trabaho mag-udlóng mag-udyok 
mag-ugalì mag-ugat mag-ugpong 
mag-ukol mag-ulap mag-ulat 
mag-ulian mag-uling ng kahoy mag-ulók 
mag-umaga mag-umpisá mag-umpukan 
mag-urirà mag-urong sulong mag-urong sulóng 
mag-urong-sulóng mag-usap mag-usisà 
mag-utay-utay mag-utos mag-uyok 
mag-viaje magaan magaán 
magaan ang dugô magaan ang katawan magagalitín 
magagamit magagamot Magagandá ang mga dalaga. 
magágawâ magagawang pag-aarì magago 
magagpang ng ibang sanga magahit magalak 
magalák magalang magalangan 
magalaw magaling magalíng 
magalingin magalis magalit 
magalít magamit magának 
maganda magandá Magandang araw 
Magandang Gabi Magandang Hapon magandang kalooban 
magandang loob magandang loob magandang manalitâ 
Magandang Tanghali magandang ugalì Magandang Umaga 
Magandáng umaga hô magandang-loob maganit 
maganít magantabay magarà 
magarà magarà magaril 
magaríl magaslaw magaspang 
Magaspáng magastos magatas 
magatas magatubili magawì 
magbabâ ng pasan magbabag magbadya 
magbadyá magbadyá ng pabiglâ magbadyá ng tinig h. 
magbaga magbagaybagay magbago 
magbago ng anyô magbago ng lugar magbago ng utos 
magbagong-loob magbagtas magbahagi 
magbahíng magbaka-sakalì magbakasakalì 
magbakod magbaksak magbakuna 
magbalà magbalansa magbalanse 
magbalat-kayô magbalat-kayô magbalatkayô 
magbalik magbalik-loob magbalità 
magbalitâ ng dî totoo magbalot magbalutì 
magbangbang magbangon magbangon ng panghihimagsik 
magbanhay magbanlî magbansag 
magbansag ng anomang balità magbantâ Magbantay 
magbantay sa daan magbantô magbaon 
magbaón magbaón sa hukay magbasá 
magbata magbatá magbatian 
magbatugan magbawà magbawà 
magbawal magbawas magbayad 
magbayad ng nasirà magbayad ng singíl ng aduana magbayad ng utang 
magbayarán magbaybay ng pangwatas magbaybay ng pantig ng salitâ 
magbayó magbibingka magbigay 
magbigáy magbigay alam magbigay kapangyarihan 
magbigay loob magbigay lugod magbigay matwid 
magbigay ng crédito magbigay ng gantingpalà magbigay ng kailangan 
magbigay ng kapangyarihan magbigay ng maligayang araw magbigay ng pangalan 
magbigay páuna magbigay páuna magbigay utos 
magbigay-alam magbigay-anyô magbigay-dangal 
magbigay-galang magbigay-liwanag magbigay-loob 
magbigay-páuna magbigay-pitagan magbigay-ulirán 
magbigayloob magbigaysala magbigkas 
magbigkis magbiglâ magbihis 
magbihis ng kahit paano magbilad magbilanggo 
magbilí magbilin magbintang 
magbintang ng dî totoo magbinyag magbiro 
magbirô magbithay magbitin 
magbitiw magbitiw magbubó 
magbubô magbubô ng larawan magbubong 
magbubong ng lata magbubong ng tisà. magbubòng salapî 
magbubukíd magbudbod ng buhangin magbudlong 
magbugaw magbuhat magbuhol 
magbuhos magbuhs magbukás 
magbukás ng balutan Magbukás ng balutan. magbukid 
magbulâ magbulaan magbulagsák 
magbulaksak magbulastog sa pamumuhay magbulay 
magbunga magbungkal ng lupà magbunton 
magbunton (ang tao) magbunton ang tao magbuntong hininga 
magbunyî magburdá magbutones 
magbuyó magbwal magdaan 
magdadagát magdadahák magdadalaga 
Magdadapithapon magdagát magdagdag 
magdagdag ng kawal magdagdag ng lakas magdahilan 
magdalá magdalá magdala ka ng prutas kay Maria 
magdalá rito magdalamhatì magdamág 
magdamay magdamay magdamdam 
magdamit magdangdang magdaos ng kasayahan 
magdaragat magdarang magdaráng 
magdarayà magdasal magdayà 
magdayà manghwad magdeletreyá magdenunsya 
magdikít magdilidilì magdilìdilì 
magdilig magdilim magdilím 
magdiwan magdíwang magdugtong 
magdugtong magdukot magdulot 
magdumé magdumí magduyan 
maggagatás maggalâ maggawad ng kapatawaran 
maggayak maggayak ng kabayo maggiit 
maggugol maggugol ng panahon maghabong 
mághadlang maghagis maghagisan ng bola 
maghahalamán maghain maghakà 
maghalal maghalaman maghalang 
maghalili maghalò maghalomigmig 
maghambog maghampas maghanap 
maghanay maghanda maghandâ 
maghandog maghangad maghapág 
maghapon magharì maghasà 
maghasik maghasík maghatì 
maghatid maghatid maghatíd 
maghatid-humapit maghawakán maghayag 
maghayag ng inililihim maghayag ng kahulugan maghele 
maghikab maghilik maghilík 
maghimulmol maghimutok maghinala 
maghinalà maghinang ng bakal maghinang sa tansô 
Maghingá ng nasa sa kalooban maghingalô maghintay 
maghintáy maghintáy maghinugong 
maghirap maghiwalay maghubad 
maghubad ng suot maghubò maghugas 
maghunos dilí maghusay maghusay 
maghwad magiipon magilas 
magilas; mabait magiliw magimbak 
maginaw maging magíng 
maging alagad ni kristo magíng bagay magíng butó 
maging dapat; marapatin maging hamak Maging mapagmasid ka sa _____. 
magíng yelo Magingat ko! maginghawa 
maginhawa maginhawa maginit 
maginoo maginoo sa Turkya magipon 
magiting mágitla magka-anák 
magka-apó magka... sumá... magkaalit 
magkaanak magkaayon magkabikabilang kahulugan 
magkabít magkadagandagan magkagana ng pagkain 
magkahalaga magkahalagá magkahamog 
magkahiwalay magkahulugan magkahulugán 
magkaibá mágkaiba magkailâ 
magkailangan magkainan Magkaisá 
magkáisa magkaisa ang layô Magkakaanyô 
magkakaharap magkakaisá. magkakándilâ 
Magkakano ang saging? magkakaparis magkakapatid 
magkakarné magkakaurì ó magkakabagay magkalamat 
magkalat magkalat ng balità magkaloob 
magkamalî magkamalî ng paggamit magkamalî ng paglalagay 
magkamalî ng paglalagay magkamalî ng paglimbag magkamalî ng pahiwatig 
magkamalî ng paliwanag magkámalî ng paliwanag magkámalî sa pangalan 
magkamit magkamít magkamít 
magkamit ng sala magkampamento magkanâ 
magkangdidinggan magkangdidinggan magkanlong 
Magkano ang bayad? Magkano ang halaga bawa't gabi Magkano ang halaga ng palitan? 
Magkano ang halaga sa pagpasok Magkano ang kotseng iyón? Magkano ang pamasahe? 
Magkano ang singil mo? Magkano ito? magkano? 
magkantá magkaparis magkapáris 
magkaparis ang mga sulok magkapatong magkapote 
magkarami magkaroon magkaroon 
magkaroon ng salapî magkasakit magkasakít 
magkasal magkasala magkasalubong 
magkasáma magkasiksikan ang tao magkásirâ 
Magkasugat ng nagnanaknak magkásundo magkásundô 
magkásundô magkasya magkataon 
magkátaon magkatawang tao magkathâkathâ 
magkatiwalà magkátiwalà magkatugma 
magkatugmaan magkatumbás magkatwâ 
magkautang magkawankawan magkáyarî 
magkekesó magkintal magkísame 
magkita magkublí magkulá 
magkulang magkulang magkulang ng pag-asa 
magkulang sa pananalitâ magkulasyon magkulì 
magkulumot magkumot magkumpisal 
magkunot ng noo magkunót ng noo magkunwâ 
magkunwari magkutà magkwento 
magkwerdas maglaan maglabá 
maglabas magladlad maglagak 
maglagalag maglagay maglagáy 
maglagay ng baguhan maglagay ng hangga maglagay ng kísame 
maglagay ng kutà maglagay ng pangpabigat maglagay ng patoto ó hangganan 
maglagay ng tandâ maglagay ng tulay maglagdâ 
maglagdá ng pangalan maglagdâ ng utos maglagdâ sa ibabâ ng sulat 
maglahì maglahò maglahok 
maglahók maglahoklahok ng alak maglakád 
maglakbay maglakbáy maglakbay sa dagat 
maglakip maglakò maglalá 
maglalagarê maglalakô maglalangís 
maglalarô maglalatá maglalatá 
maglamán maglamaw maglamay 
maglambing maglambitin maglambóng 
maglangô maglanyos maglapag 
maglapag ng dalá ó lulan maglapag ng dalá ó lulan. maglapat 
maglapìlapì maglarawan maglarô 
maglaryó maglasíng maglatag ng bato ó laryó 
maglatag sa sahig maglathalà maglayag 
maglayág maglayás maglaylay 
maglechada maglibang maglibáng 
maglibáng magsayá maglibing maglibíng 
maglibot magligas magligaw 
magligáw magligáw magligpít 
magligtas magligtas, mag-impok magligwak 
maglihim maglihís maglihís ng pagmamatwid 
maglikat maglilikot maglilikót 
maglilo maglilok maglinang 
maglináng maglinaw ng isang kautangan maglingíd 
maglingkod maglingkod ng kusà maglinis 
maglipat maglisyâ maglitaw 
maglitaw ng katotohanan magliyab maglubalób 
maglubhâ maglubog maglugmok 
maglukó maglukob magluksà 
maglulan maglulan ng mabigat magluluksó 
maglulundag maglulundág maglulurâ 
maglunsad maglunsad ng lulan magluto 
maglutò maglwat magmaang-maangan 
Magmabagsik magmadali magmadalî 
magmahal magmahal magmakaamò magmakaawà 
magmalakí magmalas magmalasado ng itlog 
magmaliksí magmana magmasa 
magmasakit magmasamang ugalì magmasamang ugalì 
magmasid magmasíd magmasipag 
magmáskara magmáskara magmatabil 
magmatapang magmatigas magmatigás 
magmatrikula magmatulin magmatuwid 
magmatwid magmayaban magmayabang 
magmayabáng magmayabang; magpakapusok magmina 
magmisa magmithî magmualan 
magmukhâ magmulâ magmulâ sa 
magmultá magmultiplikar magmumog 
magmungkahì magmungot magmunì 
magmunimunì magmunimunì muna magmunukalà 
magnais magnakaw magnakaw ng batà 
magnakaw ng salaping bayan magnaknak magnanà 
magnanakaw magnanákaw magnanakaw ng salaping bayan 
magnasà magnesya magnesya kalsinada 
magngalit magnilay magningas 
magningning mago magoma 
magpaalam magpaalingawngaw magpaalis 
magpaaninaw magpabayâ magpabuti 
magpabuyà magpabwis magpadalá 
magpadalá ng salapî magpadalî magpadaloy ng tubig 
magpadausdos magpader magpadugô 
magpagal magpagal na lumakad magpagalagalà 
magpagaling magpagalíng magpaganap ng tungkulin 
magpagandá magpagayon-gayon magpagayongayon 
magpagibik magpagibík magpaginghawa 
magpagkít magpaglabag magpagod 
magpagpag magpagulong-gulong magpahabà 
magpahalaga magpahamak magpahangin 
magpahayag magpahayag ng isang mungkahì magpahayag ng lihim 
magpahid ng mantekilya magpahid ng putî ng itlog magpahilagpos 
magpahilagpós magpahilagpos ng panà magpahinà 
magpahinà ng loob magpahinga magpahingá 
magpahingá magpahinga ang hukbó magpahingalay 
magpahintulot magpahiram magpahirap 
magpahiwatig magpáhuli magpahumpâ 
magpaibig magpaiklî magpailandang 
magpaimbabaw magpain magpainit 
magpait magpaka.... magpakababae 
magpakababoy magpakabiglâ magpakabundat 
magpakagaan ng katawan magpakahinahon magpakahirap 
magpakain magpakaingat magpakalabis 
magpakalibog magpakanâ ng laláng magpakapanginoon 
magpakasakit magpakasamâ magpakasayá 
magpakatamad magpakawalâ magpakayamò 
magpakaylan man magpakaylanman magpakaylanman 
magpakilala magpakilos magpakita 
magpakitang ulirán magpakò magpakò ng malaking pakò 
magpakò ng padipá sa kurús magpakulô magpala 
magpalabò magpalaganap magpalagay 
magpalagáy magpalagay mag-asal magpalagay ng ngipin 
magpalakas ng katawan magpalakas ng loob magpalakí 
magpalalò magpalamara magpalambot 
magpalambot ng katad magpalamig magpalamuti 
magpalamutì magpalapag magpalayà 
magpalayà ng alipin magpalayaw magpaliban 
magpaligò magpaliit magpalikawlikaw 
magpalikawlikaw magpalikawlikaw magpalimos 
magpalit magpalít magpaliwanag 
magpaltos magpalubag loob magpalubay 
magpalugamì magpalugid magpalungkot 
magpalutáng magpalwâ ng bituka magpalwag 
magpalyab magpamana magpamanghâ 
magpamukhâ magpamulâ ngayon magpanata 
magpangalan magpanganyayà magpanganyayà magpahamak 
magpangayupapà magpangilabot magpanginain 
magpangkat magpangting ang tenga magpaningas 
magpaningas ng apoy magpanukalà magpapabangó 
magpapahayag magpapalayok magpapaliwanag 
magpapanggilalás magpapangit magpapayát 
magpapungay magpápungay magpaputî 
magpaputok ng kanyon magparaan magparami 
magparangâ magparangal magparanyâ 
magparatang magparikít magparumi 
magparusa magpasabsab magpasak ng pakò 
magpasakit magpasákit magpasalamat 
magpasamâ ng loob magpasamâ ó magpasákit ng loob magpasan 
magpasan ng labis magpasayá magpasikotsikot 
magpasimulâ magpasiya magpastor 
magpasuka magpasukò magpasuplíng 
magpasuso magpasya magpasyal 
magpataas ng tawad magpatabâ magpatabâ ng lupà 
magpataginting magpatahimik magpatalastas 
magpatapang magpatawá magpatawâ 
magpatawad magpatayan magpatibay 
magpatigas magpatiwasay magpatotoo 
magpatotoo ng kanyang lagdâ magpatulog magpatuloy 
magpatunay magpatunog ng trompeta magpauling 
magpaumanhin magpaumanhín magpauna 
magpaunawà magpaunlak magpausok 
magpautan magpautang magpawalang bahalà 
magpawalang halagá magpawis magpayaso 
magpayo magpaypay magpigil 
magpigil ng loob magpigíng magpigíng ng lihim 
magpileges magpilit magpiníd 
magpinsan magpintá magpipisan 
magpiring magpiríng magpiritos 
magpisan magpista magpita ng mahalay 
magpitagan magpomento magpugad 
magpugad magpugay magpulong 
magpulutong magpumiglas magpumilit 
magpumilít na pumasok magpunas magpundar 
magpunlâ magpunlâ ng halaman magpunò 
magpunô magpunta magpuntá 
magpuntá magpuputák magpusong 
magputa magputong ng korona magpuyat 
magpuyatm magbantay magpyansa magregalo 
magripa magsabi magsabi ng totoó 
magsabog magsabog ng binhi magsabon ng katawan 
magsagawâ magsagisag magsahig 
magsahig ng tabla magsaka magsakay 
magsakbat magsakdal magsalá 
magsalab magsalalak magsaklang magsalamangká 
magsalansan magsalansán magsalawahan 
magsalaysay magsalaysay ng kathâ lamang magsalimuot 
magsalin magsalitâ magsalitâ ng kalaswaan 
magsalitâ ng malawig magsalitâ ng maliwanag magsalitâ ng paanás 
magsalitâ ng tila paawít magsalitang parang musmos magsama 
magsanay magsanay, tikman magsangá 
magsangag magsanggalang mágsanggalang 
magsangkap magsangkap ng mga kailangan magsangkap ng mga kailangan 
magsanglâ magsapalaran magsapantahà 
magsapantahà maghinalà magsapì magsasaka 
magsasaka magsasaká magsasalita 
magsasalitâ magsasalitâ magsasalitâ na walang kausap 
magsasama magsasapatós magsasatsát 
magsaulì magsaya magsayá 
Magsaya ka sa iyong pagdalaw magsayaw magsayawan 
magsaysay magserenata magsermon 
magseserbesá magsibak magsikád 
magsikád ó magtatadyak magsikap magsilid sa bariles 
magsilid sa bayong ó sa supot magsilid sa butas magsimula 
magsimulâ magsindí magsingasing 
magsingasíng magsingkaw magsinkaw 
magsinturón magsinungaling magsinungalíng 
magsipak magsisi magsisihán 
magsiwalat magsiyasat magsosombreró 
magsugal magsugal magsugò 
magsugpon magsugpong magsugpong 
magsuká magsuklay magsuklî 
magsulong magsulsol magsumakit 
magsumbong magsumikap magsundalo 
magsuot magsuot ng damit magsuot ng damít na pangibabaw 
magsuplíng magsursí magsusog 
magsustento magsuub magtaan 
Magtaanán (ang kawal) magtaanan (ng babae) magtaanan ng babae 
magtaas magtabing magtabon 
magtadhanà magtadhanâ magtadtad 
magtagal magtaglay magtaglay 
magtaglay ng gayong layon magtaglay ng kayamanan magtagò 
magtagô magtagpî magtagpî ng sapatos 
magtagpo magtagubilin magtagubilin; magsakdal 
magtagumpay magtaguyod magtaguyod 
magtaká magtakdâ magtakdâ ng kaarawan 
magtakip magtakíp magtakip ng kasalanan 
magtakip ng sala magtakip ng ulo magtaksil 
magtakwil magtalâ magtalâ ng pangalan 
magtalaga magtalagá magtalì 
magtalo ng tungkol sa kautusan magtalop magtalop ng balat 
magtambak magtamó magtamó 
magtampó magtampok ng palamuti magtandâ 
magtandâ ó maglagay ng tandâ magtanggol magtanghal 
magtangì magtanim magtanim ng bulutong 
magtanim sa loob magtanong magtanyag 
mágtanyag magtaob magtapal 
magtapát magtapon magtapós 
magtatabakó magtatag magtatag magpasyá 
magtatagal magtataráng magtayo 
magtayô magtayô ng kampamento magtigil 
magtiis Magtiís magtimplá ng pamintá 
magtinapay magtindá magtinggal 
magtingî magtipan magtipíd 
magtipon magtipon ó magpisan-ulî magtirintas 
magtitinapáy magtitipon magtitis 
magtiwarik magtiyagâ magtrabaho 
magtrabaho magtrangká magtrinchera 
magtubò magtugmâ magtugmâ ng mga tinig 
magtugtugan magtukâ magtukâ 
magtulak magtuldók magtulóg 
magtulos magtuloy magtumpok 
magtumulin magturing magturò 
magtutop magtutop ng metal magtwid 
magudyok magugol magugunihin 
magugunihín magulang magulang 
magúlang magulang matandâ mágulat 
magulo maguló maguló ang isip 
magulomihanan máguníguní magusot 
magusót magutom magwagayway 
magwagí magwagî magwagí sa pagmamatwid 
magwakas magwaksí magwalâ 
magwalâ ng halagá magwalís magwangis 
magwarì magwasak magwilig 
magwisik magwisík magyabang 
magyano mahabà mahabà ang buhay 
mahabag mahabagin mahábagin 
mahadlangan mahadlangan mahal 
mahál Mahál kitá. mahal na araw 
mahal na tao mahalaga mahalagá 
mahalagang bato máhalal mahalán 
máhalatâ Mahalay mahalay 
mahalay na damdamin mahalay na pita mahalin 
mahalín mahalíng mahambal 
mahamog mahamóg máhamugan 
mahangin mahanging panahon mahanip 
mahapdi mahapdî mahapis 
maharang maharlika mahawa 
máhawig mahia mahibang 
mahiblá mahiga mahigâ 
mahigít mahigpit mahigpít 
mahigpit na mániningil mahihinalà mahihiyain 
máhiko mahilachá mahilig 
mahilig sa pagnanakaw mahilig sa pakikisama mahilo 
mahiluhín mahimbing mahinà 
mahinà ang katawan mahinà ang katawan. mahinà ang loob 
mahinà sa katandaan mahinahon mahínahon 
máhinggil mahinhin mahinog 
mahipan mahirap mahírap 
mahirap dalhin mahirap gawin mahirap kausapin 
mahirap ng lunasan mahirap ng lunasan mahirati 
mahistrado ó mataas na hukom mahiwaga mahiwagà 
mahiyâ mahiyain mahugong 
mahúlog mahulog ng sinipete mahulog sa dî panahon 
mahunâ mahusay mahusay 
mahúsay máhusay maibigín 
máigagaya maigi maigsi 
maigting máihahalintulad máihaharap 
máiibigan maiilagan maiílagan 
maiiwasan máikakailâ maiklì 
maiklî maiklî maiklìng baríl 
maikling buntot maikling salaysay maiksî 
maikubli mailagan mailap 
mailáp maimót mainam 
mainam na lana mainam na manalitâ mainam na tunog 
mainam pakinggan maingat maíngat 
maingat sa pagbibihis maingay mainggit 
mainggitin maínipin mainis sa init 
mainit maínit mainit ang ulo 
máintindihán maintindihan. máwatasan máipagkakait 
maipagtatagubilin máipagtatagubilin máipahihindî 
máipahihintulot máipakikilala máipakikipagtalo 
maipakikisuyò máipapalit máipaparis 
máipapayag maipauumanhin mairog 
mairugin mairugín mais 
maisama máisasaayos máisasagawâ 
máisasakdal máisaulì máisip 
maisusumbong máitataguyod máitatanggí 
maitim maitím maiwan 
maka... maka.... makaalam 
makaanim makaanim na pû makaapat 
makaapat na ibayo ó doble makababatá makababayad ng utang 
makabago mákabahagi makabaklá 
makábanggâ makabayan makabayan 
makabubuti ng katawan makabuluhan makadalo 
makagalit mákagat mákagat 
mákahatì makahawa makahawa 
makahulugang mákaiba mákailangan 
makainip makainíp makaitlo 
makakabawi mákakain makakal 
makakamit makakapag-kupkop makakapagkalinga 
makakapagpairal makakawatas makakaya 
makakilala makakita makalag 
makalaghalà makalaghalà makalawa 
makálawá makalawang makálima 
makalimot makalingâ makalingat. 
makálipay makaloob ng bigay-kaya makalugód 
makamamatay makamandag mákamandag 
mákamukhâ makapagpahamak makapal 
makapál makapangangahas makapangyarihan 
makapangyarihan sa lahat makapapa makápito 
makapricho makaraan makaraan ang panahon 
makáramdam makarás makarót 
makásagasà makasahól makalamáng makasakít 
makasalanan makasalot makasamâ ng katawan 
makásangdaan makasangpû makasarili 
makasím makasirà makasumpong 
makasyam makata makatâ 
makatagpô mákatagpô makatao 
makatapos makatas makatás 
makatatlo makatatlo makatitiis 
makatuklas makáulinig makawalo 
makáwalo makayamot makiagulò 
makialam makianib makiaway 
makiayon makibagay makidalamhatì 
makidamay makidamdam makiguló 
makihalò makihalobilo makihamok 
makiisang loob sa damdamin Makikiraan po! makiling 
makilitî makílitiin makimot 
mákina mákina ng tren makinabang 
makinabang, maglingkod makinang makináng 
mákinang habihán makinang pangtaas makinarya 
makinig makiníg mákinikinita 
makinilya makinis makinis. 
makinista makintab makipag-agawan 
makipag-agawán makípag-agawan makipag-alit 
makipag-alít makipag-away makipag-awayto 
Makipag-kompromiso sa doktor makipag-usap makipag-usapín 
makipagaway makipagbabag makipagbabág 
makipagbaka makipagbasag-ulo makipagbatî 
makipagbunô makipagkaalit makipagkapit bahay 
makipagkasundò makipagkasundô makipagkásundô 
makipagkayarî makipagkáyarî makipagkáyarî muna 
makipaglaban makipagmatwiranan makipagpungyagî 
makipagpunyagî makipagsalitaan makipagsatsatan ng salitaan 
makipagtakapan makipagtalo mákipagtalo 
makipagtipan makipagtrato makipagtuos 
makipagusap makipagyarî makipamook 
makipanayam makipot makirot 
makirót makisama makisamá 
makisap makisapì makisig 
makisig makislap makisunò 
Makisuyo po…! mákita mákita; tignán 
makitid makítid makitugmâ 
makitulong makiusap makiusap ng pag-ibig 
makubot Makulugó makunan 
makunat makunót makupad 
makuro makuro makuto 
makuyad málabi malabis 
malabó Malabò malabò ang kulay 
malabò ang mata malabò ang matá malabon 
malabón malagamgam malagkit 
malagkít malaglag malagnaw 
malagô malagot ang hininga malahininga 
malahiningá Malaka malakas 
malakás malakas ang loob malakás ang loob 
Malakás ang ulán malakas na hangin malakás na pananalitâ 
malake malaké malaki 
malakí malaking malaking alon 
malaking bariles malaking bato malaking bituin 
malaking bote malakíng dî kawasà malaking hangad 
malaking kaharian malaking kapahamakán malaking karro 
malaking lagaslas malaking lubid malaking mukhâ 
malaking pakò malaking parang na palanas malaking pusà 
malaking putol malaking sangá malaking sasakyan 
malaking sisidlán malaking takot malaking unggoy 
malakíng unggoy malaking usá malala 
malalâ Malala ba ito? malalagnatin 
malalakaran malalaunan malálim 
malalim na libís malamán málaman 
málaman malamang malambot 
malambót malambot na parang sutlâ malamig 
malamíg malamíg malamig ang loob 
Malamig sa labas malamlam malamuyot 
malana malandî malangíb 
malangís malansá malanta 
malantá malantik malaon 
malapad málapatan ng parusa Malapit 
malápit malápit malápit 
malápit malapit as malapit na malapit 
malapit sa malápit sa malapitlapit 
malapítlapít malapot malarô 
malarô malaryó malas 
malasa malasakit malasin 
malasínglasíng malatâ malati 
malatì malatubig malawak 
malawig malay malayà 
malayaw malayò Malayo ba and susunod na bayan 
malayò pa malayò sa malayong bayan 
malbas mali malî 
mali ít Maliban malibog 
maligalig maligaw máligaw 
maligayà maligáya Maligayang bagong taon 
Maligayang batì Maligayang bati! Maligayang kaarawan 
maligayang pagdating Maligayang pagdiriwang Maligayang paglalakbáy 
Maligayang Paskó maligo máligtaan 
máligtas ka nawâ! malihim málihis 
maliít maliít na háyop malikmata 
malikmatá malikmatà Malikot 
malikót maliksi maliksí 
malilim malilimutín malimit 
malinamnám malinaw malínaw 
malinaw ang matá maling akalà malíng akalà 
malíng hakà malíng pananalig malíng pananampalataya 
maling paratang malingkurin malinglang 
malinis malipak malipat sa iba 
malisyâ málisya málisyâ 
malitid malito maliwag 
maliwanag maliwánag malolooban 
malubay malubha malubhâ 
málubog malugi malugi 
malugod malukom malulunasan 
malulusog malumanay malumbay 
malumot malumpó malunasan 
malungkot malungkót malunod 
malunos malupang malagkit malupít 
malusak malusaw malusóg 
malutas maluwag maluwalhati 
maluwáng malwag malwalhatì 
malwang malwang; malwat malwat 
malwat malwat na malwat malyab, mapusok 
mamà mamaga mamagâ 
mamaghapon ang tagal mamagitan mamagitnâ 
mamagod mamahagi mamahalà 
mamahalà ng dî wastô mamahala ó mamunô ng masamâ mamalagì 
mámalas mámalas mamalastog 
mámalî mamalò mámamalit ng salapî 
mámamanà mámamanday ng baril mámamangkâ 
mámamaril mámamasan mámamaslang 
mamamatay mámamatay ng batà mámamatay-tao 
mámamátay-tao mamamayan mamamsag 
mamamugot ng masamâ mamanahín mámanchahan 
mámanchahan mamanghâ mámanghâ 
mamanglaw mamanhid mamanhíd 
mamanhik mamanhik mamanhík 
mamanlaw mamanláw mamansag 
mamantí mamantikà mamantikà 
mamarati mamaslang mamasláng 
mámataan mamatay mamatay sa gutom 
mamatnubay mamatnugot mamaya 
mámayang gabí mamayang kaunti mamaybay 
mambola mamighatì mamihag 
mamihasa mamileges mamili 
mamilí mamilipit mamilit 
mamiloto mámimighatì mámimili 
mámimingwit mamingwít maminsanminsan 
mamintas mamirinsa mámiyâ 
mamón mamualan mamuhay 
mamuhunan mamukadkad mamukod 
mamulá mamulà mamulá ang mukhâ 
mamulaklak mamulaklak mamulot 
mamulupot mámumugot ng ulo mámumuhunan 
mámumuna mámumuri ng pakunwâ mámumusta 
mamunga mamuno mamunò 
mamuntot mamuô mamupog 
mamuri ng paimbabaw mamuri ng pakunwà mamuri ng pakunwâ 
mamurì ng pakunwâ mamutlâ mamwersa 
man mana manabí 
manabí ng paglalayág manabig manabik 
manabík manadyak managâ 
managanà managasà managhilì 
managhoy managinip managot 
manahak manahan manahán sa dampâ 
manahan sa yungib manahán tumirá manahi 
manahî manaig manaig 
manaig manaig manaig 
manainga manakanaka manakânakâ 
manakím manakít manaklót 
manakot manaksak manaksak ng bayoneta 
manalag manalamín manalangin 
manalaysay manalaysáy manalitâ 
manalitâ ng mariín manalitâ ng marikít manalitâ ng pahumal 
manalo manaloto manamsam 
mánanabas ng bató mánanabong mánanagwan 
mananáhì mánanahì mánanahì ng damít 
mánanahing makabago ng damít mananais mánanakay sa kabayo 
mánanakmal mánanakop mánanalalakay 
mánanalamangká mánanalangsang mánanalapang 
mánanalaysay mánanalin mánanalok ng tubig 
mánanalumpatì mánanalumpatî mánananggól 
mánananì mánananim mananasà 
mánanawag mánanawid mánanayà sa sugal 
mánanayaw mananggalang mananggaláng 
mananggalang sa paglilitis manangis manapote 
manatile manatile manaw 
mancha manchá manchahan 
manchahán mandalâ mandalâ 
mandudwit manê maneho 
manekas mánenekas mang 
mang-aahit mang-aaliw mang-aani 
mang-aaraw mang-aaráw mang-aawit 
mang-aayos mang-abala mang-abang 
mang-agaw mang-akít mang-away 
mang-away mang-basagulo mang-gugulo 
mang-hangal mang-iigib mang-iitit ng sigarilyo 
mang-ulol mang-umit mang-umít 
mang-ungás mang-upat mang-uumit 
mang-uupat mang-uusig na taga-hatol mang-uuyam 
mang-uuyam mang-uyám mangaalíw 
mangabayo mangagat mangagaw 
mangahas mangahás mangahoy 
mangailangan mangakò mangalagà 
mangalakal mangalasag mangalat 
mangaligkig mangaligkíg mangalmot 
mangalmót mangálunyâ mangambá 
mangamkam mangamkám manganak 
manganák manganák (ang baka ó kalabaw) manganak (ang kabayo) 
manganak (ang tupa) manganak ang hayop manganak ang inahíng baboy 
manganak ng dî ora mángangagaw mángangahoy 
mángangain ng karné mángangalakal mángangalakal ng hiyas 
mánganganta mánganganyon mangangaral 
mángangaso mángangathâ manganib 
manganinag manganlong manganyon 
mangaral mangarwahe mangasiwà 
mangaso mangasul-ngasul mangatal 
mangatî ng ibon mangatwiran mangayag 
mangayayat mangaykay mangbabago 
mangbabakal sa paa ng kabayo mangbabalot mangbabasa 
mangbadyá mangbububô mangbububô ng larawan 
mangbububò ng tansong dilaw mangbubukid mangbubungkal ng lupà 
mangbubusbos mangbulahaw mangdadagit 
mangdadahas mangdadahás mangdadaluhong 
mangdadambong mangdahas mangdambong 
mangdayá mangdayà mangdidigmà 
mangdidigmà mangdigmà mangdudukot 
mangdukot mangdwit mangga 
manggagá manggagad manggagagad 
manggagahaman manggagahasà manggagamot 
manggagamot na dî nag-aral manggagamot ng hayop manggagamot ng sugat 
manggagaod manggagapas manggagawà 
manggagawà manggagawâ manggagawà ng almás 
manggagawà ng bahay ó gusalì manggagawá ng baraha manggagawà ng botones 
manggagawâ ng gulong manggagawà ng kandilà manggagawà ng laryó 
manggagawa ng masamâ manggagawà ng masamà manggagawà ng matamis 
manggagawà ng mga larawan manggagawà ng salapî manggagawà ng tabako 
manggagawa ng tungkol sa laryó manggagawà sa tansong pulá manggagaway 
manggagaway manggagaway manggagaya 
manggahasà manggalin manggaling 
manggalit manggamot manggamot sa taynga 
mangganyak ng kalooban manggás manggas ng barò 
manggaway manggigiik manggigiling 
manggilalas manggilalás manggugulo 
mangguguló manggugúlo manggugupit 
manggugupit ng buhok manggulat manggulat manggitlá 
manggulo mangguló manghâ 
mangha' manghabol manghagupít 
manghahabi manghahagis manghahalal 
manghaharang manghalay manghalina 
manghampas ng baston manghar ng baraha mangharana 
mangharang mangharang manghawa 
manghibò manghibò sumilò manghiganti 
manghigantí manghihibò manghihiram 
manghihitit manghikayat manghilukà 
manghimagsik manghimalay manghimangsík 
manghimasok manghinà manghinà ang loob 
manghinayang manghiram manghuhukay 
manghuhukay ng líbingan manghuhulà manghuhuli ng hayop-gubat 
manghuhuli ng liebre manghuhwad manghulà 
manghuli ng hayop manghuli ng hayop-gubat manghuling hayop 
mangibá mangibabaw mangibabaw sa kaigihan 
mangibang bayan mangibang bayan ó lupain mangibang lupain 
mangibig mangibig suminta mangilabot 
mangilitî manginain ng mga. usbong mángingisdâ 
mángingisdâ manginig manginíg 
mangisdâ mangkakantá mangkakantá 
mangkakatad mangkakatay ng hayop mangkok 
mangkukulam mangkukumpuní mangkulam 
manglabò manglalaban manglalait 
manglalalik manglalasing manglalason 
manglatâ manglatâ sa gutom manglawin 
manglibák mangligalig mangligaw 
mangliligaw mangliligtas manglililok 
manglililók manglililók sa kahoy manglilimbag 
manglilinang manglilináng manglilinis ng dumi ó sukal 
manglilipad manglilitis manglilitis ng paningín 
manglito manglitó mangloloob 
mangloob mangloob mangloób 
manglulutò manglupaypay manglupig 
mangmang mangreretrato mangublí 
manguchero mangukyabit mangukyabít 
mangulimlim, kumupas mangulo mangulo sa isang lakaran 
mangulót mangulubot mangulubot 
mangulubót manguña mángungurot 
mangunot mangunót mangupahan 
mangurot mangusap mangusinà. lutò 
mangutang mangutang mangutang 
mangutyâ manguupat mangwawaldás ng salapî ng ibá 
mangyamot mangyari mángyayano 
mangyayari mangyayaring akitín mangyayaring kasihan 
mangyayaring maalíw manhíd manibago 
maniebe manigas Manigong bagong taon 
maniil maniil maniíl 
manikà manikad manikí 
manikó maniktik manilò 
manimbang manindahan manindak 
manindig ang tutsang maningas maningas na loob 
maningas na nais maningil ng mahigpít. maningning 
máninibag ng bató mániniil manininà 
mánininda mánininda ng alak mánininda ng bulaklak 
mánininda ng isdâ mánininda ng isdâ mánininda ng kayo 
mániningil mániningil ng bwis mániningil ng bwis sa Roma 
mániningil ng kabayaran máninirà máninirang puri 
máninisid manipá manipà 
manipis manipís manirà 
manirà ng dalaga manirà ng isip manirà ng salapî 
manirahan manirang puri manirang-puri 
maniwala maniwalà manlalaro 
manlalayag manligaw manligaw 
manmanan mano manok 
manók manok gubat manok sa Java 
manong ó manang manong ó manang manood 
manoód ng cine manoód ng tv mansanas 
mansanilya Mansestér Mansurya 
mantekílya mantél mantikà 
mantsa manubà manubok 
manubos manugang na lalaki manugat 
manukâ manukat ng lupà manukso 
manuksó manulak manulak 
manulisan manulisan sa dagat manulsol 
manuluyan manumpâ manumpâ ng kasinungalingan 
manumpâ ng kasinungalingan manumpit ó manghuli ng ibon manungaw 
manungayaw manungkol manungkulan 
manunód manuntok manunton ng landas 
manunton sa landás mánunubà mánunubok 
mánunubos manunugal mánunugal 
manunugtog mánunugtog mánunugtog ng alpá 
mánunugtog ng plauta mánunuhol mánunukat ng lupà. 
mánunuklas mánunukso mánunuksó 
mánunulà mánunulâ mánunulat 
mánunulat ng kasaysayan mánunulat sa páhayagan mánunulong sa kusinà 
mánunuluyan mánunumbong manunumpâ ng dî totoo 
mánununod mánununog mánununong 
mánununtok mánunupil mánunuya 
mánunuyà mánunuyà mánunuyâ 
mánunuyâ mánunway manuso 
manutnot manuyâ manuyò 
manwag manwitik manyikà 
manyikang mápa mapa sa pagdadagat 
mapaabót mápababà mápababâ 
mápababâ; manirang puri mápabahin mápabiglà 
mapabubuti mápadupilas mapag-abuloy 
mapag-alab mapag-alay mapag-alimura 
mapag-alipustâ mapag-arimohonan mapag-arimohonan 
mapag-ayuno mapag-gawâ ng sabíd mapag-giit 
mapag-ibig ng katwâ mapag-imbot mapag-impok 
mapag-isíp mapag-upasala mapag-usap 
mapagagalíng mapagal mapagalipustâ 
mapagapúapuan mapagbakasakalì mapagbantô 
mapagbasag-ulo mapagbatá mapagbigay 
mapagbigáy mapagbigay-limós mapagbigay-loob 
mapagbigay-lugod mapagbiyayà mapagbulay 
mapagbundat mapagdamay mapagdamay 
mapagdamdam mapagdasal mapaggawâ ng katamtaman 
mapaggawâ ng mabuti sa kapwà mapaggiit mapaggiit ng sarili 
mapaggunitâ mapaghahalintularan mapaghalay 
mapaghamak mapaghangád mapagharíharian 
mapaghatid humapit mapaghatid-humapit mapaghihinalaan 
mapaghimala mapaghinalà mapaghingì 
mapagkagát mapagkaibigan mapagkakatiwalaan 
mapagkaloob mapagkathâkathâ mapagkawanggawa 
mapagkáwanggawâ mapagkilos mahal mapagkit 
mapagkumbaba mapagkunwâ mapagkwento 
mapaglait mapaglait mapaglakad 
mapaglakbay sa dagat mapaglangô mapaglayág 
mapaglayon mapaglikhâ mapaglimos 
mapaglingkod mapaglingkod mapaglirip 
mapagliyab mapagmabutí mapagmakinís 
mapagmakisig mapagmakisíg mapagmalakí 
mapagmalas mapagmarikít mapagmasakit 
mapagmasid mapagmataas mapagmatigas 
mapagmatigas na loob mapagnais mapagnasà 
mapagngatngat mapagnilay mapagpahirap 
mapagpaimbabaw mapagpakitang tao mapagpakumbabâ 
mapagpakunwâ mapagpala mapagpansin 
mapagpaparisan mapagparaan mapagparangalán 
mapagparanyâ mapagparatang mapagpaslang 
mapagpasukò mapagpatawa mapagpatawá 
mapagpatawâ mapagpatawad mapagpatuloy 
mapagpaumanhin mapagpayag mapagpigil 
mapagpita mapagpitagan mapagpuná 
mapagpusong mapagsabi ng totoo mapagsakdal 
mapagsaklolo mapagsalamangká mapagsalangsang 
mapagsaliksik mapagsamantala mapagsapantahà 
mapagsimulâ mapagsisté mapagsiyasat 
mapagsumbong mapagtagumpay mapagtalima 
mapagtanim mapagtanim sa loob mapagtaním sa loob 
mapagtawad mapagtiis mapagtilaok 
mapagtulong mapagtuyâ mapaguunawà 
mapagwagí mapagwarì mapagwarì 
mápahamak mapahihintulutan mapahiya 
mapaít mapakialam mapakikisamahan 
mápakinabangan mapaklá mapakukundanganan 
mápalâ mapalad mapalalagpas 
mápalumbak mapamahiin mapamintas 
mapamumuhayan mapanaginipín mapang-alíw 
mapang-uyam mapangahas mapangalunyâ 
mapangambá mapanganib mapangánib 
mapanggulo mapangguló mapanghalina ng loob 
mapanghibò mapanghigantí mapanghimagsik 
mapanghimagsík mapanghimasok mapangil 
mapanglaw mapanibughuin mapanilbé 
mapanilbí mapanimdim mapanimdimin 
mapaniniwalaan mapaníniwalaan mapanirang puri 
mapaniwalain mapaniwalâin mapanlaw 
mapapagkatiwalaan mapapangyari mapapasubo 
mapapayagan maparam mapararaan 
mápariwarâ maparurusahan mápasabay 
mapasaibang dibdib mapasaibang kamay mápasaulì 
mapasisiyahan mapasmá mapasò 
mapasusukò mapatâ mapatâ sa pamamanginoon 
mápataas sa kataastaasan mápataon mapatatawad 
mapatotohanan mapatototohanan mapatutunayan 
mápauntol mapawì mapawis 
mápayapà mapekas mapekás 
mápilay mápilihis mapilit 
mápintasan mapipilì mapipita 
mapisan mapitagan mapitagan 
mapoot mapoót mapootin 
mapóotin mapukaw mapulá 
mapula pula mápulaan mapulápulá 
mapulót mapultâ mapunong kawayan 
mapurol mapurol ang ulo mapusok 
mapuspos ng kapanlawan mapusyaw na kulay maputî 
maputî na ang buhok maputik maputîputî 
maputla maputlâ máragdagan 
marahan marahas marahás 
marahil maráhil maráhil 
maráhil maralita marálitâ 
maramdamim maramdamin marami 
marami maraming niebe Maraming salamat 
Maraming salamat po maraming tibò maramot 
marangal marapat marapat parusahan 
marapat pintasan marapat purihin marapat tularan 
márapatan marapatin mararaanan 
marayà Maria ang pangalan ko mariín 
marikit marikít marilag 
marimarim marinero marinig 
márinig marino mariposa 
mariskal marká markahan 
markés markesa marmól 
marosas marso Martés 
martílyo martinez martir 
marumi marumí marungis 
marúnon marunong Marunong ka bang maglaro ng _? 
marunong makiharap marunong makipagkapwà marunong mangabayo 
marunong manuntok marunong ng aritmétika marunong ng estenograpyá 
marunong ng heograpyá marunong ng iba't ibang wikà marunong ng kímika 
marunong ng maraming wikà marunong ng wikang árabe marunong sa lahat 
marunong sumakay sa kabayo marunong sumulat marunong tumugtog ng pyano 
marunong tumuus sa pagbilang marupok maruyà tortilya 
mas mas gusto mas mababa 
mas mabilis mas mahusay mas malaki 
mas malinis mas mura masa 
masa masa ng tinapay masaganá 
masagawâ masagwâ masahe 
masahin masaid masakim 
masakím masakit masakít 
masákit Masakit ang _____ ko masakit na pananalitâ 
masákit sa sarili masaklap masalapî 
masalitâ masama masamâ 
masamâ ang loob Masama ang pakiramdam ko. masamâ ang tunog 
masamâ ang ulo masamâ. masamâ. 
masamang amoy masamang anyô masamang anyô. 
masamang asal masamang ayos masamang babae 
masamang birò masamang bukol masamang búkol 
masamang damó masamang gawâ masamang gawî 
masamang hichura masamang kalooban masamang kapalaran 
masamang kapalaran. masamang pagkakataon masamang pagkapalabas 
masamang palad masamang pángitain masamang pangungusap 
masamang turò masamang ugalì masamangharina 
masamyo masanay masanga 
másangkap masarap masaráp 
Masarap ang pagkain. masarap basahin ó pakinggan masarap na amoy 
masarap na amoy Masasakitin Masasákitin. 
masasakop masasaktín masasamantalâ 
masasapantahà masatsat masatsát 
masaya masaya masayá 
masayà masayâ Masaya ang mga bata sa park 
masayahán masayang masdan 
masebo maseda maseda 
maselan maselang masibà 
masíd másid masidhî 
masidhî masidhî masigla 
masigwa masikap masikat 
masikíp masiksik masindak 
masíndak masinop masinsin 
masinsín masintahin masipag 
masípag masípag masipag mag-aral 
masipag magaral masirà masisiil 
masísingil masiyahán masiyahan ng loob 
masiyasat máskara maski paano 
masón masoneryá masukal 
masukal ang loob masuklam masulong 
masultâ masultâ masungit 
masungít masungít mabagsik masunog 
masunurin masunúrin masúnurin 
masurot masustancia masustansia 
masuwerte masuyong sagot maswayin 
mata matá Mataas 
mataás mataas ang uri mataas na karangalan 
mataas na mataas mataas na tao mataba 
matabâ mataba't pandak Matabang 
Matabang matabíl matagal 
matagal matagál mataginting 
matagpuan matagumpay matahimik 
matahin matakaw matakot 
matalas matálas matalas ang isip 
matalas ang matá matalastas matalik 
matalim matalinghagà matalino 
matalinò matalíno matalo 
matalunan Mataman matamis 
matamís matamístamís matamlay 
mátanaw mátanaw matanda 
matandâ matandang babae matandang bagong tao 
matandang binatà matangi mátangì 
matangkad matantô matao 
mátaob matapang matápang 
matapat matapos matapsim 
mátapyok matarik matarok 
matatabang pusa matatadhanaan matatag 
matatág matatagalan matataglay 
matatahanan matatakdaan matatakutin 
matatakutín matatamis na pangarap matatamo 
matatamó matatampuhin matatandain 
matatanggap matayog matayog. 
matibay mátibò mátibò 
matigas matigás matigas ang loob 
matigas ang ulo matigas ang ulo matigás ang ulo 
matígas ang ulo matigas na matigas matigas na uling 
matigilan matigmak matíisin 
matimtiman matindí matinding galit 
matindíng gálit matingkal matinik 
matiník matino matipid 
matipid matipíd mátira 
mátirang mabuhay mátisod matitiis 
matitirhan matiyagâ matotohanan 
matrabaho matrikula matsing 
matsing matubig matubò 
mátugmâ mátukâ mátukâ 
matulig matulin matúlin 
matulis matulis matúlis 
matulis ang dulo matulog matúlog 
Matulog ka na! matulungin matunaw 
matunayan matunog matunong 
matuptop matuto matutsáng 
matutuhan matuyot matwâ 
matwâ ng dî masayod matwain Matwid 
matwíd matwid na guhit matwid sa pagboto 
mauban maubos maugalian 
maugát mauhaw mauhog 
máukol máukol maulán 
maulap maulit maulol 
maulól maumíd máumpog 
mauna máuna máuna 
máuna máuna sa paglalayág máuna sa takbuhan 
máunawà maunlád maunos 
maunós maupak maupô 
máurong mausok mautal 
mautál mautás máuwî 
mawala mawalâ mawalâ sa sariling isip 
mawalan ng diwà mawalan ng diwâ mawalán ng karapatan 
mawalán ng kaya mawalán ng pag-asa mawalan ng paniwalà 
mawalan ng salapî ang bangko máwangis máwarì 
máwatasan máwawaan mawilihín 
may may may abót 
may agwat May aksidente. may albayarde 
may anim na pung taón may anim na sulok may apat na paa 
may asal mahal may asawa may asín 
may bahid na dugô may bantô may bawas 
may bukbok may buntot may butas ang tenga 
May dalawang kapatid si Rudy may damdam may enkanto 
may ginagawâ May grupo ng aktibista sa EDSA may gulang 
may gulang na pitong pung taón may gulang na pitong pung taón May gusto ka ba sa…. 
may halong apog may halong gas may halong gintô 
may halong lebadura may halong pilak may halong tansô 
may halong uling may hanggá may hinalà 
may kababaang loob may kabagsikan may kabastusan 
may kabayaran may kabigatan may kabiglaanan 
may kabubután may kabuluhan may kadalian 
may kagaanan may kagandahan may kagaspangan 
may kaginghawahan may kagulangan may kaguluhan 
may kahilawán may kahilingan may kahirapan 
may kahulugan may kahusayan may kaiklian 
may kainaman may kainitan may kakayahan 
may kakinisan may kalakasan ng boses may kalaliman 
may kalawigan may kalayuan may kaliksihan 
may kalinawan may kalinisan may kalìwanagan 
may kálulwa may kamalian may kamurahan 
may kaningningan may kapangahasan may kapangyarihan 
may kapintasan may karamdaman may karapatán 
may kasaganaan may kasamaan may kasanayán 
may kasipagan may kasungitan may kataasan 
may katalinuan may katandaan may katapusan 
may katawan may katulinan may katusuhan 
may katuyuan may katwiran may kawan ng hayop 
may kaya may kayabangan may kinakampihan 
may kinalaman sa langit may kinalaman sa sangkalahatan may kinatututuhan 
may kinikilingan may kulang may kulay 
may lakas may lason May limang lobo ako 
may mabuting budhî may mahal na kilos may mahalay na damdamin 
may malaking pag-aaring lupà may malaking tainga may malayong tanaw 
may malayong tanaw may maling pananampalataya may manchá 
may manchá may mantekilya may maputing balbás 
may maraming bahagi may maraming dugô may maraming haligi 
may maraming pag-aaring lupà may masamang adhikâ may masamang akalà 
may matá may matang mabalasik may matwid 
may mukhâ may nagmamahal sa akin may nais 
may nanà may nasà may pagiinit 
may pagkaarì may pagkabagay may pagkabalasik 
may pagkagalit may pagkagutom may pagkahayop 
may pagkahubad may pagkakaakmâ may pagkakamalî 
may pagkakaparis may pagkakasala may pagkamagilas 
may pagkamahiyain may pagkapalaló may pagkapalalò 
may pagkasakim may pagkasalaulà may pagkataksil 
may pagkatampalasan may pagkatuyô may paglililo 
may pagsasarilí may pagtatapat may pakiramdam 
may pakpak may palikpik may palong 
may pananalig may pananampalataya may pánauhin 
may pangakò May panganib may panghalina 
may panghalina may pangyayari may pátuluyang bahay 
may pension may pinag-aralan may piríng ang matá 
may pulá may pulá may sakbát 
May sakít May sakit ako. may sala 
may sapantahà may sindí may sungay 
May sunog!! may taglay na aral may taglay na aral 
may taglay na pananalaysay may taning may táo 
may taos na pananalig may tatlong gilid may tatlong pánulukan 
may tindâ may tintá may trigo 
may tungkulin may utang may uwi 
may walong pánulukan may-abot may-arì 
may-arì ng lupang bwisan may-bahay may-gawâ 
may-halo may-kapal may-kathâ 
may-kaya may-lalang may-likhâ 
may-pátuluyan may-sakít may-sala 
may-utang maya mayabang 
mayabong mayaman mayáman 
mayáman mayamò mayamot 
mayamutin mayayabong mayayamutin 
maybáhay mayelo Maykapal 
maykathâ maykaya maylahok 
maylikhâ Maynilà máyo 
mayordomo mayroón mayroón 
Mayroon akong… Mayroon akong _____ mga anak. Mayroon akong apoyntment sa __ 
Mayroon akong isang anak Mayroón akóng pera Mayroon ba kayong bakante? 
Mayroon bang airkondisyon? Mayroon ka bang ______? Mayroon ka bang _____? 
Mayroon ka bang alagang hayop? Mayroon ka bang mga anak? Mayroon kayang paliguan dito? 
Mayroong kumuha ng aking______ maysakit maysala 
mayumì mayuscula ó malaking titik medalya 
medalyang malakí médiko medyas 
medyas ng kamáy Méhikó Méksikó 
melokoton melokotón mensahe 
mensahe merien da Meron ba kayong alak? 
Meron ba kayong chicherya? Meron ba kayong mas tahimik? Meron ba kayong safe? 
Meron ba kayong sigarilyo? Meron ba kayong specialty? mésa 
mesa ng bilyar Mesa para sa isa mesang sulatan 
mesang sulatán Mesina Mesopotamya 
mestiso ó mestisa mestiso ó mestisa mestisong itím 
mesyas metal metal na maputî at matigas 
metal na pangtutop metro panukat Mg 
mga alagang manok mga anák mga bagay na lulan ng sasakyan 
mga bagay na pinanday mga bagay na tapon mga bagay na walang kabuluhan 
mga bagong bagay mga bagong balità mga bata 
mga batong tipak-tipak mga bihisan mga bunga 
mga buto't bungô mga dagâ mga dahon sa labas ng bulaklák 
mga daliri mga damít sa hígaan mga gamit sa pagsulat 
mga gansâ mga hayop mga ilan 
mga kagagawán mga kamalian sa kathâ mga kamalian sa kathâ 
mga kapatid mga kasangkapan mga kasangkapan ó kagamitán 
mga kasangkapang panghiwà mga kasangkapang panglaban mga kasuntan 
mga kilos mga kuto mga lalake 
mga lilók na larawan mga lubid at pisì mga ngipin 
mga ngiping pangagat mga paa mga palamutì 
mga panabing na kayo mga panahong nagdaan mga panauhin 
mga punong kahoy na nakabakod mga sakbat mga sangkap ó damít sa hígaan 
mga sisidlang-lupà mga tablá mga tao 
mga tao sa isang pook mga taong magigiting mga tulos 
mga tulos mga tulos mga unang araw ng bagong kasal 
mgabaka michá micha ng kandilà 
mil milon milya 
milyahe milyon mina 
minamahal minamana minana 
minatamis mineral minero 
ming ming minindal 
minindal minsan minuto 
mirasól miron misa 
misal misyon misyonero 
mithî míting mitsá ng kandilà 
Miyérkules Mmag-ihaw mo 
moda moda modista 
molinilyo monasterio mongha 
monghe monitor monumento 
moog moralidad mores 
moro Moroko Moskú 
motor muhì mukha 
mukhâ mukhâ ng dahon ng aklat mukhâ ng orasan 
mukhang mukhang anghél mukhang anghél 
mukhang anghél parang anghél mukhang humento mukhang mámamatay tao 
mukhang patáy mukhang tao mula 
mulâ nga niyaon mulâ ngayon mulâ ngayon 
mulâ rito mulâ rito mulâ riyan 
mulâ roon mulâ sa mulâ sa bilang na dalawa 
muli mulî múlihan 
mulíng bilhín mulíng buksán mulíng gawín 
mulíng hatiin mulíng husayin muling ihayag 
muling isipin mulíng italâ mulíng itanim 
muling itatag muling itayô ó gawín mulíng limbagín 
mulíng lumitaw mulíng magkasala mulíng pagbabangon 
muling paghahayag mulíng paghuhusay ó pag-aayos muling pagkagawâ 
muling pagkakaulat muling pagkatatag mulíng pagmamasíd 
muling pagsisimulâ muling pagtingin ó pagmamasid muling pakita 
mulíng pasimulán mulíng pumasok muling sumipot 
mulíng taglayín mulíng tahakin mulíng tignán 
muling tignang multá multahan 
multó mumo mumo 
mumog mumunting damit muna 
mundó Munggolya mungkahe 
mungkahì mungkahiin mungot 
munisipyo munisyones muntî 
muntik na muntíng munting ágila 
munting bagay munting batingaw munting bilog 
munting bukid munting bulaklak munting bulaklak 
munting bundok munting dahon munting diablo 
munting halagá munting ilog munting itik 
munting kutà munting lubid munting mukhâ 
munting muntî munting palakâ munting palakol 
munting pelota munting pitak ng lupà munting pulò 
munting putol munting putol muntíng regalo 
munting sapatos munting sibuyas munting silid 
munting simbahan munting sisidlan munting sisidlán ng pilak 
munting utang mura múra 
murahin murang guni-guni murang katawan 
musang museo musika 
musikero músiko musmos 
musmos musmós mustasa 
muting bapor mwelye mwestra 
mwestra myerkoles myerkoles de senisa 
Terms of Service