Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
na na di sinasadyâ na kahalili ng ó ni 
Na kay Tatay ang susì. na may kabaitan na may pag-iingat 
na may pagpapabayâ na may pagtatapat na naman 
na pagkarami na pagkasaganà na sa gulang na pag-aasawa 
na sa katwiran Na saan man na siyang 
na siyang naaalala naaalinsunod 
naaaninag naaararo naaawa 
naaawat naaayon naaayon sa moda ó kaugalian 
naaayos naagaw naakít 
naakmâ naaukol sa kanon nababagay 
nababago nababahagi nababaluktok 
Nababanaagan nababasa nababatid 
nababawì nabalitaan nábanggit 
nabibilanggo nabibitin nabiglaanan 
nabubukid nábubukod nabubungkal 
nabubunot nabulabog nadádalá 
nadadama naduduro nadudwag 
nag aantok nag-aagamagam. nag-aalab 
nag-aalagà ng kambing nag-aantok nag-aapoy 
nag-aapóy nag-áaral nag-alab 
nag-asawa ng marami nag-babaga nag-ibayo 
nag-iiba nag-iibá; salawahan nag-iinit 
nag-iisa Nag-iisá nag-íisa 
nag-iwan Nag-uulik-ulik nag-uutos 
nagagalit nagagamit nagagayakan 
nagamit na nagbabaga nagbabago 
nagbagong-loob nagbangon nagbibinata 
nagbibiro nagdaan nagdadalamhatì 
Nagdalá siyá ng liham. nagdamag nagdudumali 
naghahangad naghahangad ng isang kalagayan naghaharì 
naghihilík naghihinalà naghihingalô 
nagigising nágigitna nágigitnâ 
nagíing nagiisa nagíng bunga 
nagka-ayawan nagkaganting-palà nagkahiwalay 
nagkahiyaan sila nagkakaayon nagkakabulà 
nagkakalamat nagkakaroon nagkakasundo 
nagkakatagpo nagkakatugmâ nagkakautang 
nagkataon nagkátaon nagkatulong-tulong 
nagkauban nagkukusot naglalagos 
naglamlam nagliliyab Naglinis ng bahay si Rene 
nagmamaktol nagmumula nagnanaknak 
nagnananá nagnananà nagngingitngit 
nagniningas nagpantig nagpantig ang tainga 
nagpapahinà nagpapakababà nagpapakahirap 
nagpapakalinis nagpapakilala nagpapakilos ng mákina 
nagpapakita nagpapakumpisal nagpapalakas 
nagpapalimos nagpapaliwanag nagpapanambulat 
nagpápapayát nagpaparaan ng oras nagpapasanglâ 
nagpapatubò nagpapatunay nagpapaupa 
nagpapausok nagpinid nagpipisan 
nagpipita nagpupumilit nagpupunò 
nagsabog Nagsasalita kami ng... nagsasanglâ 
nagsasapantahà nagsasasagot nagsingsing-singsing 
nagsisi Nagsisilbi ba kayo ng ______? nagsisisi 
nagsunog ng kilay nagtagumpay nagtamo 
nagtapos nagtatagal ng pitong taón nagtatagal ng sangtaón 
nagtatagal ng walong taon nagtatagô nagtatakwil 
nagtatalo nagtatangkilik nagtátanóng 
nagtitinda nagtitinda nagtuturò 
nagugol nagugulumihanan náguguníguní 
nagugunita nagugunitâ nagugunitâ 
nágugunitâ nagugutom nagwagí 
nagwas Nagwawalong taon nagwawarì 
nahahabi nahahadlangan nahahalata 
náhahalatâ nahaharang nahalinhan 
nahihibang nahihilo nahihimbing 
nahihinggil nahihinggil sa aso nahihinggil sa Ehipto 
nahihinggil sa init nahihinggil sa katawan nahihinggil sa sakít sa pusò 
nahihinggil sa uling nahihipò náhihiwalay 
nahila nahuli nahungkoy 
naibubulalas náibubunton náihahayag 
náihihiwalay naiibá naiilawan 
naiimpit naiinom náiintindihan 
Naiintindihan ba ninyo? naiipon naililipat 
naintindihan ko náipababalità náipahahayag 
náipakikilala náipakikita náipaliliwanag 
naipanggagamot náipapalit náipasasabi 
nais náisasalansan naisasalin 
náisasaulî naisip naitaboy 
Naiwala ko ang aking _________ naka chankletas ó paragatos nakaaabâ 
nakaaakit nakaaakít nakaaalibadbad 
nakaaaliw nakaaalíw nakaaampat 
nakaalis nakáalis na nakaalmás 
nakaayos nakababago nakababaklá, nakakapagpasigla 
nakababatid nakababawì nakabalat-kayô 
nakabantay nakabilad nakabitin 
nakabota nakabubulok nakabubusog 
nakabubuti ng katawan nakabubuti sa katawan nakabukas ng kauntî 
nakadaluhong nakaeempacho nakagagaan 
nakagagaling nakagagalíng nakagagalit 
nakagagambalà nakagagambalà. nakagagamót 
nakagaganyak nakagagawâ nakagayon lamang 
nakagigibâ nakágigiliw nakahahalina 
nakahahambal nakahahapis nakahalò sa dalawa 
nakahalukipkip nakahanay nakahandâ 
nakaharap kasalukuyan nakáhigâ nakahihikayat 
nakahihiyâ nakahilig nakaiiba 
nakaiigi nakaiinip nakaiinis 
nakakaabala nákakaagawan nakakaakay 
nakakaalam ng kanyang pagkatao nakakaalibadbad ng sikmurà nakakaalis sa gitnâ 
nakákabuyo nakakadayà nakakahamak 
nakakahawa nakakahibò nakakahiwà 
nakakain nakákain nakakainis 
Nakakaintindi ka ba ng Ingles? nakakakalingat nakakákawalâ 
nakakalakal nakakalakal nakakalason 
nakakalito nakakapagod nakakapagod na biyahe 
nakakapahamak nakákapahamak nakakasakit 
nakákasuka nakakasuklam nákakasunod 
nákakasunod nakákatakot nakakatang 
nakakatawa nakákatawa nakakatawang kuwento 
nakakatulog nakakatuwa nakakayag 
Nakakayamot nakakikilabot nakalabás 
nakalagay nakalalaban nakalalasing 
nakalapag Nakalapat nakalatag 
nakalawit nakalawít nakalilibang 
nakalilipad nakalipas nakalulugod 
nakalúlugód nakalutang nakamamatay 
nakamatay ng harì nakamatay ng kapatid nakamatay ng tao 
nakamungot nakangiti nakapag-aalinlangan 
nakapag-uudyok nakapagbabatá nakapagbubuyó 
nakapagdaramdam nakapaghihinalà nakapagkakamal 
nakapagkakasakít nakapagpapaaninaw nakapagpapahamak 
nakapagpapahupâ; lunas nakapagpapakulay bughaw ó asul nakapagpapalakas loob 
nakapagpapalakas na pagkain nakapagpapaliwanag nakapagpapaltós 
nakapagpapalubay nakapagpapanggilalás nakapagpapatahimik 
nakapagpápawis nakapagsisikip ng loob nakapagtapat 
nakapagtataká nakapako nakapanamit 
nakapangdidiri nakapanggigilalás nakapangingilabot 
nakapangingiló nakapangyayari nakapaparis 
nakapapasò nakapasasagitnâ nakapepeste 
nakapipighatì nakapipigil nakapipilit 
nakapipilit nakapipinsalâ nakapopoot 
nakapupukaw nakápupukaw nakápupukaw 
nakapupurgá nakaraan Nakaraang araw bago kahapon 
nakaraang linggo Nakaraang taon nakaririmarim 
nakasabit nakasakay nakasakay sa kabayo 
nakasakay sa sasakyán nakasandal nakasanla 
nakasara nakasasakít nakasasakit ng loob 
nakasasalot nakasasalot nakasasamâ 
nakasasawî nakasingaw nakasinipete 
nakasisilaw nakasisindak nakasisirà 
nakásisirà nakasisirang puri nakasisiya 
nakasulok nakasusuklam nakasusuyà 
nakataan nakatagal nakatalâ 
nakatanaw nakatandâ nakatanod 
nakataob nakatatalós nakatatanda 
nakatawa nakatayô nakatigil 
nakatindig nakatira nakatitiis 
nakatudla nakatutol nakatutulong 
nakaumbok nakauslî nakaw 
nakawán nakawawasak nakawin 
nakayari nakayayamot nakayayamót 
Nakayayamot. nakayukô nakikiapid sa kamaganak 
nakikinig nakikinikinita nakikipag-usapín 
nakikipagpungyagî nakikipagsapalaran nakikipagtalo 
nakikita nakikita mo ba Nakinig siya sa guro 
Nakita ka nino? Nakita ko ang …. nákita mo na! 
Nakita ng bata ang titser Nakita ni Juan si Maria. naknák 
nakukulong nakunan nakurong 
nalalaban nalalabi Nalalagas 
nálalakip nalalapat Nalaman ko ang pangalan niya 
nalamangán nalanta náligaw 
nalilibang náliligaw nalíligò 
nalimas nálipat nálisyâ 
náloloob nalugi nalululà 
nalulumbay nalulunasan nalulungkot 
nalulunoy namahagi namalisbis 
namamaga namamagâ namámagâ 
namamahalà namamahalá ng korreo namamalagì 
namamalat námamalî namamanhid 
namamanlaw namamanlaw namamasid 
namamaslang namamataan námamataan 
namamatay namamatnugot namamayat 
naman namatay namemerde 
namilaylay Namili kamí sa palengke. namimitak 
namin namin namnam 
namnamin namulas namumughaw 
namumuhi namumukod namumulá 
namumulang kulay kuyomanggí namumunga namumuno 
Namumuô sa lamíg namumuô sa lamíg namumuong abong mainit 
namumuong tubig namumutî namumutla 
namumutlâ-mutlâ namumwisan nanà 
nanà na nakakahawa nanalo nananaghoy 
nananagot nananagot nanánagot 
nananagutan nananaig nananaig. 
nananalaytay nananatile nananatili 
nanariwa nanauli nanaw 
nanay nanay nánay 
nanayag Nandito akó. nanekas 
nangaapí nangakaluklok nangalisag 
nángangagat nangangailangan nangangailangan. 
nangangalahati nangangalakal ng babae nangangalirang 
nanganganinag nanganganinaw nanganganlong 
nangangapos niyang hininga nangangayupapà nangayayat 
nanghahamón nanghihimagsik nanghihinabang 
nanghihinayang nangingibabaw nangingibang bayan 
nangingibang lupain nangingibig nanginginig 
nanglalait Nangungulong nangunguna 
nangungunang nangunot ang noo nangyari 
nangyayari twing ikatlong taón naninibago naninibugho 
naninigid naninikit naninilaw 
naninirahan naniniwalà nanlilisik 
nanonood Nanood ng sine si Mila nanukol sa tingig 
nanumbalik nanunuluyan nanunungayaw 
napaaamò napag-iiwan napag-uunawà 
napagbubulay nápagharangan napagkakatiwalaan. 
napahahabà napahahabà napahalakhak 
napahamak napahihintulutan napahihinuhod 
nápahiyâ nápaibig nápaka lubhang kailangan 
napaka munting bagay nápaka mura nápaka saganà 
nápaka- nápaka- nápaka... 
Napakaganda rito nápakaigi napakainam 
nápakainam napakalaki nápakalaki 
napakalwat napakarami Napakatamis ito. 
Napakintal Napalimbag napamamahalaan 
nápangasuhan nápangharangan napangiti 
nápanglooban napapagsamantalahan napapakinabangan 
nápapakinabangan nápapalâ napapalamutihan 
nápapalipat nápapanahon napapansin 
napaparam napapasa-itaas napapasulyap 
napapatawag napapaumis napapayukayok 
naparam nápataon napatigalgal 
Napatitig napatutunayan napipiit 
Nápolés napunla nápupuna 
napuspos naranhita nararapat 
naratay náririnig Naririnig kita 
Narito ang aking pasaporte Nárito! nars 
nasà nasa bote ó botelya nasa higaan 
nasa ilalim nasa ilalim ng dagat nasa ilalim ng lupà 
nasa kapangyarihan ng iba nasa loob nasa oras 
nasa pagkatao nasa pagkatao nasa... 
Nasaan ang Nasaan ang balkonahe? Nasaán ang banyo? 
Nasaan ang bar? Nasaan ang botika? Nasaan ang estasyon ng pulis? 
Nasaan ang estasyon ng tren? Nasaan ang gasolinahan? Nasaan ang kampground? 
Nasaan ang kapiterya? Nasaan ang kuwarto ko? Nasaán ang mga libró? 
Nasaan ang patyo? Nasaan ang restauran? Nasaan ang silid aklatan? 
Nasaan ang silid ng mga damit Nasaan ang su Nasaán ang susì ko 
Nasaan ang tabing dagat? Nasaan ang telepono kubol? Nasaan ang? 
Nasaán si Antonia? násabi nasahulán 
nasain nasalamin nasamsam 
násamsam nasasabik násasapì 
nasasara nasasaway nasayang 
nasilaw nasindak nasingil 
nasirà Nasira ang kotse ko nasisinag 
nasisiyahangloob Nasugatan ako. nasusukat 
nasyon natabunan natakot 
natákot natalo natambalan 
nátatagò natatahanan nátatakdà 
natatalaga nátatalaga nátatalaga sa Dyos 
natatalinghagaan natatampukan ng perlas natatangi 
natatangì natatantô natatanyag 
natatarok natatawid natin 
natin natira natitirahan 
natitisis natiyak natodo 
Natulog ang lalaki natutulog natutunaw 
natutupad natututo natutuwa 
natútuyô nátutuyô Naubusan na ako ng pera 
naukit náuna náuna sa kurismá 
nauubos nauuhaw Nauuhaw ako. 
nauukol nauukol kay Moises nauukol sa ahas 
nauukol sa alamat nauukol sa alay ó itinalagá nauukol sa amá 
nauukol sa amá ó magulang nauukol sa amoy nauukol sa anák 
nauukol sa anghél nauukol sa anghél nauukol sa apò 
nauukol sa apostol nauukol sa apoy nauukol sa araw 
nauukol sa asawa nauukol sa asoge nauukol sa away ó káalitan 
nauukol sa ayos ó husay nauukol sa babae nauukol sa babae 
nauukol sa bagà nauukol sa bagà nauukol sa bagáng 
nauukol sa bahagi nauukol sa bahagi ó simulâ nauukol sa balakang 
nauukol sa bansá nauukol sa batobalanì Nauukol sa batobalanì 
nauukol sa batok nauukol sa bayan nauukol sa baywang 
nauukol sa Biblia nauukol sa bigay-kaya nauukol sa bilang 
Nauukol sa bilang nauukol sa bilang nauukol sa bilog 
nauukol sa bilog nauukol sa binhî nauukol sa binyag 
nauukol sa bituin nauukol sa bituin nauukol sa bituka 
nauukol sa bubog nauukol sa bulaklak nauukol sa bulate 
nauukol sa buntot nauukol sa busbós nauukol sa butó ng gulugod 
nauukol sa bwan nauukol sa coro nauukol sa dagat 
nauukol sa dako ó pook nauukol sa damdam ó pakiramdam nauukol sa dayap ó limon 
nauukol sa demonyo nauukol sa dî tunay na Dyos nauukol sa dibdib 
nauukol sa Dios nauukol sa diwà nauukol sa diwà 
nauukol sa drama nauukol sa drama nauukol sa dulà 
nauukol sa dulà nauukol sa dulang ó lamesa nauukol sa dulong hilagaan 
nauukol sa dwende nauukol sa dyablo nauukol sa ebanhelyo 
nauukol sa ebanhelyo nauukol sa Europa nauukol sa gabí 
nauukol sa gamot nauukol sa gamót nauukol sa gilid 
nauukol sa gitnâ nauukol sa Gresya nauukol sa guhit 
nauukol sa guhit nauukol sa gulay nauukol sa gulugod 
nauukol sa habà nauukol sa hangin nauukol sa harì 
nauukol sa heograpyá nauukol sa heometría nauukol sa heswita 
Nauukol sa hilagaan nauukol sa himagsikan nauukol sa himatay 
nauukol sa hudyó nauukol sa hudyo ó ebreo nauukol sa hukbong dagat 
nauukol sa hukuman nauukol sa húkuman nauukol sa húkuman 
nauukol sa hulà nauukol sa hulà nauukol sa ibang lupain 
nauukol sa iglesia nauukol sa ihì nauukol sa ikinabubuhay 
nauukol sa ilog nauukol sa ilóng nauukol sa impyerno 
nauukol sa iná nauukol sa ingat nauukol sa init 
nauukol sa insik nauukol sa isang daang taón nauukol sa isip ó sa pagiisip 
nauukol sa kabayo nauukol sa kahalayan ng lamán nauukol sa kalagitnaan 
nauukol sa kalagitnaan nauukol sa kalumpuhan nauukol sa kalumpuhan 
nauukol sa kanan nauukol sa kanluran nauukol sa kanon 
nauukol sa kanser nauukol sa kánunuan nauukol sa kapangyarihan 
nauukol sa kapisanan nauukol sa karunungan nauukol sa karunungan 
nauukol sa karunungan sa dagat nauukol sa kasal nauukol sa kasal ó pagaasawa 
nauukol sa kasaysayan nauukol sa kasaysayan nauukol sa kasukasuan 
nauukol sa kásunduan nauukol sa katandaan nauukol sa katawan 
nauukol sa kawal nauukol sa kawal ó hukbó nauukol sa kawikaan 
nauukol sa kímika nauukol sa kinamulatan nauukol sa kometa 
nauukol sa kontinente nauukol sa korreo nauukol sa kubo 
nauukol sa kurismá nauukol sa kusinà nauukol sa kutis 
nauukol sa labì nauukol sa lalake nauukol sa lalake at babae 
nauukol sa lalamunan nauukol sa lalawigan nauukol sa lamán ó sustansia 
nauukol sa langit nauukol sa libing nauukol sa likod 
nauukol sa lintik nauukol sa lintik nauukol sa luhà 
nauukol sa lupà nauukol sa lupà nauukol sa lupà ó mana 
nauukol sa mahia nauukol sa mákina nauukol sa mákina 
nauukol sa mana nauukol sa masón nauukol sa matá 
nauukol sa medalya nauukol sa metal nauukol sa mga Hudyó 
nauukol sa mga turko nauukol sa monghe nauukol sa monumento ó alaala 
nauukol sa multo ó guníguní nauukol sa munisipyo nauukol sa nayon ó pook 
nauukol sa ngipin nauukol sa Olanda nauukol sa órgano 
nauukol sa órgano nauukol sa Otonyo ó tagulan nauukol sa paa 
nauukol sa pag-aasawa nauukol sa paggagamot nauukol sa paggawâ 
nauukol sa paghahanap-buhay nauukol sa paghuhugas nauukol sa pagkabatà 
nauukol sa pagkakapatid nauukol sa pagkakataon nauukol sa pagkit 
nauukol sa paglilibing nauukol sa pagpapaganap nauukol sa pagpapakahirap 
nauukol sa pagsasaka nauukol sa pagtatalo nauukol sa pakikialam 
nauukol sa pakikiapid nauukol sa palasyo náuukol sa pámahalaan 
náuukol sa pámahalaang bayan nauukol sa pamamaraan ng kawal nauukol sa pamimilak 
nauukol sa panata ó dasal nauukol sa pang-ugnay nauukol sa pangalan 
nauukol sa pangangabayo nauukol sa pangangabayo. nauukol sa pangangalakal 
nauukol sa panggagamot nauukol sa pangulong bayan nauukol sa pangungumpisal 
nauukol sa paningín ó matá nauukol sa paningín ó matá nauukol sa papa 
nauukol sa papa nauukol sa papa nauukol sa paraan ó palakad 
nauukol sa paraan ó palakad nauukol sa parang ó bukid nauukol sa parè 
nauukol sa parè ó pastor nauukol sa parè ó pastor nauukol sa parisukat 
nauukol sa parusa nauukol sa pastor nauukol sa pilikmatá 
nauukol sa pinagbuhatan nauukol sa pinagmulán nauukol sa písika 
nauukol sa pistá nauukol sa planeta nauukol sa pósporo ó siklab 
náuukol sa pulikat nauukol sa pulò nauukol sa pusà 
nauukol sa pusón nauukol sa repúblika nauukol sa retórika 
nauukol sa sagisag nauukol sa sagisag nauukol sa sakít na himatay 
nauukol sa saklolo ó abuloy nauukol sa sakramento nauukol sa salapî 
nauukol sa sálitaang lihim nauukol sa sanglibong taon Nauukol sa sangsinukob 
nauukol sa sariling buhay nauukol sa serapín nauukol sa serapín 
nauukol sa sihang ó pangá nauukol sa sikmurà nauukol sa simbahan 
nauukol sa sipón nauukol sa sukat nauukol sa sulat ó liham 
nauukol sa súliranin nauukol sa tadyang nauukol sa tagapagpauna 
nauukol sa tagaraw nauukol sa tagginaw nauukol sa talagang ugalì 
nauukol sa tánawin nauukol sa tanong nauukol sa tao 
nauukol sa taynga nauukol sa taynga nauukol sa termométro 
nauukol sa termométro nauukol sa testamento nauukol sa tingig 
Nauukol sa titik nauukol sa título nauukol sa tugtog ó tugtugin 
nauukol sa tulâ nauukol sa tulâ nauukol sa tulisang dagat. 
nauukol sa turko nauukol sa ugat nauukol sa ulo ó buhay 
nauukol sa umaga nauukol sa unang panahon nauukol sa utak 
nauukol sa utos nauukol sa wikà náuukol sa wikà 
nauukol sa yungib nauuna náuunang palo sa sasakyan 
nauupos nang nauupos náuuwî sa tálaan nawalâ 
Nawala ang bag ko Nawala ang walet ko. nawáwalâ 
náwawalâ Nawawala ako. nawawarì 
náwawatasan náwawawaan nawiwili 
nayon negosyante negósyo 
nenè nenè nerbioso 
neto neutro ng 
ng boong galang ng boong ingat ng boong kalooban 
ng boong lugod ng boong pagtatapat ng boong pusò 
ng boong tulín ng ibang panahon ng lapis 
ng tao ngà ngâ 
ngalan ngálan ngalángalá 
ngatâ ngayon ngayón 
ngayon din ngayon lamang Ngayon. 
ngayong gabí Ngayong linggo ngibit 
ngiki ngikihin nginangatngat 
ngingiti-ngiti nginingitian ng pag-asa nginpin ng gulong 
ngípin ngipin ng lagarì ngipin sa harap 
ngipinan ó lagyan ngisi ngiti 
ngitî ngitian ngitngit 
ngiwî ngiwî ngiyaw 
ngongò ngumangatâ ngumasab 
ngumatâ ngumatngat ngumisi 
ngumisngis ngumitî ngumiwî 
ngumiyaw ngumunguyâ ngumuyâ 
ngunì nguni't ngusò 
nguyâ ni ni isa 
ni ó ... man nicho nikel 
nikník nila nila 
nila rin nilait nilaláng 
nilambát nilaryó nilikhâ 
Nilo nilulumot nimpa 
ninanais ninanais ningas 
níngas ningas ng kalooban ningas ng loob 
ningning ningning kintab nínong 
ninuno ninunò ninyo 
niwala niya babae niya babae 
niya lalake niyapakan ng paa niyari 
niyebe niyog niyog 
Niyuyork Niyuyork nobela 
nobenta nobiyembre nobya 
nobyembre nobyo noo 
noó nood noód 
noód noong noong araw 
noong makalawa noong una noóng úna 
noong una, hanggang ngayon. Norwega nóta 
nota ng músika notaryo Notebook at aklat 
Nubyémbre nues moskada numero 
numingning numingning kumislap nunò 
nunò sa punsó nunò sa tuhod babae nunò sa tuhod lalake 
nunong babae nunong lalake nunong nabulok 
nuwebe nyog 
Terms of Service