Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
pa pa mandin pa papasok 
paa paá páagusan 
páagusan paágusan ng tubig paahon 
paakyat ng buro! paalala paalalahanan 
paalam Paalam. paalatin 
paalipin paalis paalisin 
paalisín paamuin paaninaw 
paano Paano ako makakapunta sa ___? Paano ba ang magiging panahon? 
Paano mo baybayin…. Paano mo gagawín? Paano mo lutuin ito? 
Paano mo sabihin….? Paano mo sabilim...? Paano papuntang ______? 
Paano siyá nasaktán? paano yumaman paano? 
paano't paano paanyaya paapawi 
paáralan páaralán páaralan ng pagtuturò 
paaskarin páasuhan pababâ 
pababâ pababa ng buro! pabagobago 
pabagobago pabaligtad pabalík 
pabalik-balik pabalità pabango 
pabangó Pabango na pangpahid pabanguhan 
pabanguhán pabanguhín pabató 
pabaya pabayà Pabayâ 
pabayaan pabiglâ pabiglâ-biglâ 
pabiglabiglâ pabiglâbiglâ pabilog 
pabo pabo real pabrika 
pabulaanan pabulalás pabusabos 
pabutihin pabutihin ang kaugalian pabutihin ang tunog 
pabuyà padaig padakilain 
padala padalá padalosdalos 
pádaluyan pádaluyan ng tubig padapâ 
padaplís padarag pader 
padilagin padilimín paduguin 
pag aari pag aarì pag aasarol 
pag aasawa pag aring Dyos sa kaninoman pag iinalón 
pag ulit pag-aadya pag-aagawan 
pag-aagawan pag-aalab pag-aalagà 
pag-aalagà pag-aalang-alang pag-aalangan 
pag-aalangán pag-aalanganin pag-aalapaap 
pag-aalapaap ng kalooban pag-aalay pag-aalibughâ 
pag-aalibughâ pag-aalinlangan pag-aalis 
pag-aalis ng almás ó panglaban pag-aalis ng katungkulan pag-aalis ng pag-aarì 
pag-aalís ng pag-aarì pag-aalis sa katungkulan pag-aalsá 
pag-aamò-amò pag-aani pag-aanlwagi 
pag-aapo-apûan pag-aaral pag-aáral 
pag-aararo pag-aarì pag-aarimohonan 
pag-aaring kasangkapan pag-aasawa pag-aasawa ng marami 
pag-aatang pag-aayos pag-âayos 
pag-ábot pag-abuloy pag-agap 
pag-agaw pag-ahon pag-akò 
pag-akyat pag-alaala pag-alak 
pag-alala pag-alala. pag-alangán 
pag-alapaapin pag-alimura pag-alinsunod 
pag-alintana pag-alipustâ pag-alis 
pag-alís pag-alís sa pinagtatrabahuhan pag-alog 
pag-ampat pag-ampon pag-angkin 
pag-ani pag-ani ng ubas pag-antak 
pag-antala pag-antala; pag-aalala pag-apaw 
pag-apaw ng tubig pag-arí pag-aring Dyos 
pag-aring gamot sa anoman pag-arìng kanya pag-aring-anák 
pag-aringkín pag-asa pag-ása 
pag-asawahin pag-awit pag-ayaw 
pag-babayad pag-dulog pag-ekskumulgá 
pag-embargo ng pámahalaan pag-gabí pag-gaya 
pag-giliw pag-gugol pag-ibayuhin 
pag-ibig pag-íbig pag-ibig sa bayang kinamulatan 
pag-ibig sa sarili pag-igi pag-iibá 
pag-iiklî pag-iilaw pag-iimpok 
pag-iingat pag-iingat ng yaman ng ulila pag-iingat; sálitaan 
pag-iinit pag-iisa pag-iisá 
pag-iisá ng dalawang sálitâ pag-iisip pag-iiti 
pag-iiwí pag-iiwí pag-iiwî 
pag-iiwî pag-ikit pag-ikot 
pag-ilag pag-ilanglang pag-inam 
pag-ingatan pag-inís pag-inog 
pag-ipit paghihigpit pag-irog pag-ismid 
pag-itan pag-itit pag-iwas 
pag-oorden sa parì pag-sampá pag-ugâ 
pag-ugit pag-ulapin pag-ulit 
pag-ulit pag-ulit pag-unawa 
pag-untî pag-untî pag-upô 
Pag-urì pag-urong pag-usigin 
pag-uugali pag-uukol pag-uulì 
pag-uulî pag-uulian pag-uunat 
pag-uurong pag-uurong sulong pag-uurong-sulong 
pag-uurongsulong pag-uusap pag-uusáp na walang kausap 
pag-uúsapan pag-uusig pag-uusisa 
pag-uusisà pag-uwî pagaakmâ 
pagaalangan pagaalanganin pagaalipin 
pagaanin pagaantok pagaasal na walang tuos 
pagal pagalà-gala pagalagalà 
pagalín pagalingin pagalitan 
págamutan pagandahin paganitín 
pagaralin págawaan págawaan ng anomang may halò 
pagawpaw pagayon-gayon pagayongayon 
pagbabâ pagbabâ pagbababâ ng pasán 
pagbababad pagbabadya ng pabiglâ pagbabag 
pagbabagay pagbabagay-bagay pagbabago 
pagbabago ng hatol pagbabagong anyô pagbabagong-loob 
pagbabahagi pagbabaka pagbabakuna 
pagbabalansa ng baraha pagbabalat ng aklat pagbabalat-kayô 
pagbabaligtad pagbabalik pagbabalik 
pagbabalik pagbabalik mula sa mga patay? pagbabalik-loob 
pagbabalisa pagbabalita pagbabalità 
pagbabalot pagbabaluktot pagbabanat 
pagbabangay pagbabangon pagbabangon ng hukbó 
pagbabantay pagbabaón pagbabatá 
pagbabawà pagbabawal pagbabawas 
pagbabayad pagbabayad ng nasirà pagbakod 
pagbalaan pagbaláan pagbaligtad ng pangangatwiran 
pagbalik pagbalik pagbalík 
pagbaliktad pagbalot pagbaluktot 
pagbanggit pagbangon pagbatid 
pagbayaran pagbibigay pagbibigay 
pagbibigay dahilan pagbibigay halaga pagbibigay ng maligayang araw 
pagbibigay sala pagbibigay-anyô pagbibigay-loob 
pagbibigay-uliran pagbibigaysala pagbibigtí 
pagbibilanggô pagbibilí pagbibilibid 
pagbibilot pagbibinyag pagbibirô 
pagbibiruan pagbibitin pagbibitiw 
pagbibitíw ng tungkol pagbibiyak pagbigat 
pagbigay-alam pagbigkas pagbigyán 
pagbilang pagbili ó pagbibilí pagbilot 
pagbinbin pagbintangan pagbitay 
pagbububô pagbubúbùan ng dugô pagbubugsô 
pagbubuhat pagbubuhos pagbubukang-liwayway 
pagbubukid pagbubukod pagbubulâ 
pagbubulay pagbubulay-bulay pagbubunga 
pagbubuntís pagbubunton pagbubuô 
pagbubuyo pagbubuyó pagbuhat 
pagbukid pagbungkal ng lupà pagbunot 
pagbuo pagbusbos pagbusbós 
pagbutas pagbuti pagbutihin 
pagdaan pagdadagat pagdadalá 
pagdadalá pagdadalá sa ibang lugar pagdadaos 
pagdagit pagdaig pagdaka 
pagdakip pagdakíp pagdalaw 
pagdalawa pagdalirì pagdalo 
pagdaló pagdaluhong pagdaraan 
pagdaragdag pagdaragdag ng lakás pagdaramdam 
pagdarayà pagdarayà ng paningin pagdarayà sa balansa ng baraha 
pagdatal pagdating pagdatíng 
pagdedeletreyá pagdedentista pagdedestierro 
pagdidilig pagdidilim pagdidilim ng bwan 
pagdiin pagdikdik pagdinig 
pagdiriwan pagdiriwan sa paglilibíng pagdiríwang 
pagdudukot pagdudulot ng bigay-kaya pagduduyan 
pagdulog pagdumí pagdurog 
pagdustâ pagdyos pageenkwaderná 
paggagalâ paggagayak paggalâ 
paggálang paggalaw paggaling 
paggamit pagganap pagganap ng tuntunin 
paggapas paggawà paggawâ 
paggawâ ng alak paggawâ ng anomang may halò paggawâ ng masamâ 
paggawâ ng salapî paggawâ ó pagkágawâ ng gusalì paggaya 
paggibâ paggigiit ng sarili paggigiring pulá 
paggigiríng pulá paggilit paggugulan 
paggugupit pagguhit pagguhit ng banghay 
paggunaw paggupít ng buhok paghabà 
paghabol paghahagis paghahalaga 
paghahalal paghahalal na mulî paghahalalan 
paghahalaman paghahalile paghahambog 
paghahamok paghahanap paghahanap-buhay 
paghahanda paghahandâ paghahandaan 
paghaharì paghaharì paghahasik 
paghahati paghahatì paghahatid 
paghahawan paghahayag paghakalatâ 
paghalay paghalili paghalintulad 
paghalomigmigin paghamak paghanap 
paghangà paghanggá paghangò 
paghanguan paghantad paghapak 
pagharap paghehele paghigpit 
paghigpít paghihigpit paghihigpít 
paghihingalô paghihintay paghihip 
paghihirap paghihirap sa panganganak paghihiwalay 
paghihiwalay ng magasawa paghihiwalay sa iglesya paghihiwíd 
paghihiyawan ng papuri paghilab paghilíng 
paghilot paghingá paghirang 
paghiwà paghiwalay paghiwalayin 
paghiyâ paghubad paghubò 
paghugot paghugot paghuhubad 
paghuhugas paghuhukom paghuhulog sa ibang wikà 
paghuhusay paghukay na mulî sa inilibing paghuli 
paghulò paghuluan paghumpay 
paghupâ paghupâ pagkabawas paghusay 
paghwad pagibik pagibík 
pagiging ganap pagiging kaanib pagigíng-butó ng anoman 
pagiibá pagiipon pagiisip 
pagilid pagilid paginghawahin 
pagitan pagitan ilayô pagitnâ 
pagka dî marapat pagka dî sanáy pagka matandang binatà 
pagka-alipin pagka-bagongtao pagka-Bathalà 
pagka-buntis pagka-Dios pagka-Dyos 
pagka-heneral pagka-kamaganak pagka-karaniwan 
pagka-kasamá pagka-kawalâ pagka-koronel 
pagka-manggagamot pagka-may-arì pagka... 
pagka.... pagkaabâ pagkaabala 
pagkaabala. pagkaabot pagkaakít 
pagkaaksayá pagkáalala pagkaalam 
pagkaalangan pagkaalipin pagkaalis sa ayos 
pagkaalis sa daang bakal pagkaamá pagkaamerikano 
pagkaanib pagkaanod pagkaantala 
pagkaapostol pagkaautor pagkaayaw 
pagkaayon pagkaayon sa katwiran pagkaayos 
pagkababâ pagkábabâ pagkababae 
pagkababae pagkabagay pagkabagay 
pagkabagay pagkabagbag pagkabagbag ng pusò 
pagkabagbag ng sasakyan pagkabago pagkabagong-tao 
pagkabagsak pagkabagsak ng pagkabuhay pagkabaguhan 
pagkabalatong pagkabaligtad pagkabalikukô 
pagkabalisa pagkabalisá pagkabaluktot 
pagkabao pagkabasâ pagkabasal 
pagkabatà pagkabatang babae pagkabatid 
pagkabato pagkabawas pagkabawì 
pagkabayani pagkabiglâ pagkabihag 
pagkabihasa pagkabilang na kamag-anak pagkabilanggô 
pagkabilibid pagkabinatà pagkabinbin 
pagkabingí pagkabinibini pagkabirhen 
pagkabuhaghag pagkabuhay pagkabuhay na mulî 
pagkabulag pagkabulaklak pagkabulalás 
pagkabulok pagkabunot pagkabunot sa utang 
pagkabunyî pagkabusabos pagkabutugan 
pagkabuyo pagkabwal pagkádahilanan 
pagkadaig pagkadalaga pagkadalágang wagás 
pagkadamay pagkadikit pagkadikit 
pagkadoble pagkadulas pagkadupilas 
pagkadyos pagkagago pagkaganyak 
pagkagaril pagkágawâ pagkaginang 
pagkaginoo pagkaginoong babae pagkagising 
pagkagitla pagkaguhit pagkaguhô 
pagkáguhô pagkagulat pagkaguló 
pagkahadlang pagkahalal na mulî pagkahalal sa katungkulan 
pagkahalomigmig pagkahamak pagkáhamak 
pagkahangò sa ibá pagkahapay pagkaharang 
pagkaharí pagkahawa pagkahawa 
pagkahayag pagkahibang pagkahibáng 
pagkahinlog pagkahinog pagkahirati 
pagkahiwalay pagkahiwíd pagkahuli 
pagkahulog pagkahusay pagkahutok 
pagkaiba pagkailâ pagkailang 
pagkain pagkáin pagkain ng hayop 
pagkain ng kabayo pagkaina pagkainá 
pagkáipon pagkaiwan pagkakaakma 
pagkakaakmâ pagkakaakmà ng gusalì ó baha pagkakaal 
pagkakaalit pagkakaayon pagkakaayon 
pagkakaayon-ayon pagkakaayon. pagkakaayon. 
pagkakaayos pagkakabagay pagkakabagay ng tinig 
pagkakabagobago pagkakabawà pagkakábulà 
pagkakadagandagán pagkakadamay pagkakadamaydamay 
pagkakadugtongdugtong pagkakagalít pagkákahalaga 
pagkakahawig pagkakahiwalay pagkakahiwalay 
pagkakahuwad pagkakaiba pagkakaiba't iba 
pagkakaibá't ibá pagkakaibigan pagkakaibigan 
pagkakailâ pagkakaingay pagkakaintindihan 
Pagkakaisa Pagkakáisa pagkakaisang ugalì 
Pagkakaisang-anyô pagkakait pagkakakurus ng dalawang daan 
Pagkakakurus ng dalawang daan pagkakalaban pagkakalahok 
pagkakalakip pagkakalalò pagkakalapat 
pagkakalat pagkakalatag pagkakalbó 
pagkakaligaw pagkakalihim pagkakalinga 
pagkakálingat pagkakalipatlipat pagkakaloob 
pagkakamag-anak pagkakamali pagkakamalî 
pagkakamanga pagkakamay pagkakamit 
pagkakamít pagkakamit ng sala pagkakampon 
pagkakámukhâ pagkakanâ pagkakandidato 
pagkakandili pagkakanlong pagkakantero 
págkakapakumbabâ pagkakapalad pagkakapalitpalit 
pagkakapanaulì pagkakapantay pagkakapara 
pagkakaparis pagkakapatiran pagkakapatotoo 
pagkakapatunay pagkakapisan pagkakapit 
pagkakapit pagkakapitan pagkakaretela 
pagkakariton pagkakaroon pagkakasakít 
pagkakasal pagkakasala pagkakasalangmulî 
pagkakasali pagkakasama pagkakasang-ayon 
pagkakasang-ayon pagkakasang-ayon pagkakasapì 
pagkakasi pagkakasikotsikot pagkakasirà 
pagkakasirâ pagkakásirâ Pagkakasugat ng nagnanaknak 
pagkakasundo pagkakasundô pagkakasunduan 
pagkakasunod pagkakasunodsunod pagkakasunodsunod 
pagkakataas pagkakatain pagkakataló 
pagkakatangì pagkakataon pagkakataon 
pagkakataon pagkakataón pagkakátaon 
pagkákataon pagkakataong masamâ pagkakatatag 
pagkakatawang tao pagkakatayô pagkakatig 
pagkakatig pagkakatipon pagkakatiwalà 
pagkakatoto pagkakatoto pagkakatugma 
pagkakatugmâ pagkakatugmaan ng mga tinig pagkakatulad 
pagkakatuos pagkakatuyot pagkakatwâ 
pagkakauna pagkakauna sa lagay pagkakaungtol 
pagkakaungtol pagkakawal pagkakayarî 
pagkakaylan man pagkakilala pagkakimi 
pagkakinatawan pagkakinatawan pagkakubà 
pagkakulong pagkakura pagkalabag sa utos 
pagkálabasan pagkalabog pagkalaganap 
pagkalagas pagkalagay pagkalagay na kapitan 
pagkalagì pagkalaglag ng mga dahon pagkalagot ng hininga 
pagkalakip pagkalalake pagkalalake ó pagkababae 
pagkalalaki pagkalamáng tao ó lupa pagkalangô 
pagkalapastangan pagkalas pagkalás 
pagkalat pagkalibáng pagkaligalig 
pagkaligaw pagkaligtas sa parusa pagkalihis 
pagkalimbag pagkalinga pagkalinsad 
pagkalipas pagkalipol pagkalisyà 
pagkalisyâ pagkálisyâ pagkalooban 
pagkalooban ng ganting-palà pagkalubog pagkalubog ng sasakyan 
pagkalugamì pagkalugi pagkalukom 
pagkalulà pagkalumpó pagkálupig 
pagkalusong pagkalutas pagkalutò 
pagkamaang pagkamabini pagkamámamayan 
pagkamanga pagkamanghâ pagkámanghâ 
pagkamapaniwalain pagkamartir pagkamaselang 
pagkamatay pagkamatay pagkamatay sa gutom 
pagkamaykathâ pagkamaylikhâ pagkamkam 
pagkampí pagkampí pagkamuntî 
pagkandilì pagkanenè pagkangdidinggán 
pagkanya pagkapabayâ pagkapahamak 
pagkapahiyâ pagkapalagay pagkapalamara 
pagkapaliban pagkapalibid pagkapanátiko 
pagkapanganak pagkapanginoon pagkapangyari 
Pagkapanhik pagkapapa pagkaparang lástiko 
pagkaparì pagkápasta pagkapastor 
pagkapatâ pagkapawì pagkapayag 
pagkapilay pagkapipi pagkapisan 
pagkapon pagkapulubi pagkapulubi 
pagkarektor pagkasabog pagkasahol 
pagkasaid pagkasalangsang pagkasalawahan 
pagkásalawahan pagkasama pagkasanay 
pagkasanggol pagkásanghian pagkasapì 
pagkasaserdote pagkasaulì pagkasayang 
pagkasilaw pagkasilaw pagkasimulâ 
pagkasindak pagkasirà pagkásirà ng anyô 
pagkasirà ng ayos pagkasirà ng bait pagkasirà ng kamahalan 
pagkasirà ng ulo pagkasugò pagkasulong 
pagkasumpong pagkásunduin pagkasupil 
pagkásupil pagkat pagkataas 
pagkataga gayong bansá pagkátalâ pagkatalaga 
pagkatalastas pagkatalo pagkatalos 
pagkatalós pagkátandâ pagkatanggal 
pagkatanggap pagkatanggí pagkatangì 
pagkatanyag pagkatanyag sa bayan pagkatao 
pagkatapat na loob pagkatapon pagkatapon sa ibang lupà 
pagkatapos pagkatapyok pagkatatag 
pagkatawan pagkatenyente pagkati 
pagkatig pagkatig pagkatig sa isang lápian 
pagkatigalgal pagkatigil pagkatigmak 
pagkatimtiman pagkatira pagkatisod 
pagkatiwalaan pagkatubós pagkatugmâ 
pagkatuklas pagkatuklas; pagkahayag pagkatulig 
pagkatunaw pagkatunaw ng kinain pagkatuto 
pagkatuyô pagkaubos pagkaudlot 
pagkauktol pagkaulian pagkaulila 
pagkaumid pagkauna pagkauntol 
pagkautal pagkautas pagkawalâ 
pagkawalâ ng halaga pagkawalâ ng malay pagkawalâ sa harap 
pagkawalá sa sariling isip pagkawalang bait pagkawalang bisà 
pagkawalang diwà pagkawalang galang pagkawalang galaw 
pagkawalang habág pagkawalang hanggan pagkawalang imík 
pagkawalang kakampí pagkawalang karapatan pagkawalang kaya 
pagkawalang kibô pagkawalang kilos pagkawalang malay ng pagkatao 
pagkawalang pitagan pagkawalang sakít pagkawalang takot 
pagkawangis pagkawangkî pagkawasak 
pagkayamot pagkikilos-mahal pagkikita 
pagkilala pagkilala ng utang na loob pagkilos 
pagkit pagkít pagkit na ginagawang kandilà 
pagkitín pagkubkob pagkukublí 
pagkukulang pagkukulang ng pag-asa pagkukulot 
pagkukumpuní pagkukunwâ pagkukusà 
pagkukutà pagkumpuní pagkupas ng kulay 
pagkupkop pagkurò pagkuruan 
pagkutya pagkutyâ pagkwan 
paglabag paglabag sa pananalig paglaban 
paglabanan paglabas paglabis 
paglaganap paglakí paglaki ng bwan 
paglalâ paglalaan paglalaban 
paglalaban paglalabas paglalagay 
paglalagay sa ayos paglalagay sa karampatan paglalagdâ ng kautusan 
paglalahò ng bwan ó araw paglalakad paglalakád 
paglalakbay paglalakbáy paglalakbay sa dagat 
paglalakô paglalampungan ng mga pusà paglalangô 
paglalañô paglalarawan paglalaráwan 
paglalasing paglalasíng paglalasingan 
paglalayag paglalayág paglalayô 
paglamon ng kapwà tao paglangoy paglapad 
paglapastangan paglapit paglaruan sa kamáy 
paglayô paglibak pagligpít 
paglihis paglihis sa palatuntunan pagliit 
paglikmô paglilibang paglilibing 
paglilibót pagliligtas pagliligtás 
paglilikat paglililo paglililok 
paglililók sa kahoy paglilimos paglilinang 
paglilinaw paglilinaw ng isang kautangan paglilingid 
paglilingkod paglilinis paglilipat 
paglilipat ng kampamento paglilipat ng taním paglilipat sa iba 
paglilisyâ paglilitaw paglilitis 
pagliliwaliw pagliliwaliw sa isang salosalo pagliliyab 
paglilok sa metal paglinang paglingap 
paglingkuran paglingon sa nagdaan paglinis ng ugalì 
paglipat paglipat sa iba paglipol 
paglitaw paglitis paglitis sa hukuman 
paglohod paglubhâ paglubog 
paglubog ng araw pagluglog pagluhóg 
pagluklok pagluluklok paglulunsad 
paglulunsad ng lulan paglulwat paglupanà 
paglupì paglusob paglúsob 
paglusong paglusóng paglutas ng anoman 
paglwalhatì paglwang pagmamadali 
pagmamadalî pagmamagandang-loob pagmamagandangloob 
pagmamagarà pagmamagarà pagmamahal 
pagmamakisig pagmamalabis pagmamalakí 
pagmamalas pagmamaliksí pagmamana 
pagmamarikít pagmamasamang-loob pagmamaskara 
pagmamatigas pagmamatigas ng loob pagmamatrikula 
pagmamatwid pagmamatwiranan pagmulán 
pagmumukhâ pagmumukhâ. pagmumukhang masungit 
pagmumukhang patay pagmumulâ pagmumultiplikar 
pagmumunì pagmumunimuni pagmumurá 
pagmura pagnanakaw pagnanakaw ng salaping bayan 
pagnanaknak pagnananà pagnanasa 
pagngatâ pagngingitngit ng loob pagnguyâ 
pagninilay pagniningas pagnipis 
pagod pagód págod 
Pagod ako pagoda pagong 
pagóng pagpag pagpagín 
pagpaikpik pagpakan pagpakpak 
pagpalain pagpalay ng tao pagpalikod 
pagpalís pagpalya pagpanaw 
pagpangit pagpantayin pagpapaalam 
pagpapaalam sa ginagawaan pagpapaalis pagpapaalís 
pagpapabayâ pagpapadalî pagpapadugô 
pagpapagaan pagpapagaling pagpapaganda 
pagpapagayongayon pagpapagitnâ pagpapagpág 
pagpapahabà pagpapahalagá pagpapahalatâ 
pagpapaharap pagpapaharap sa húkuman pagpapahid ng gamot 
Pagpapahid ng langis pagpapahilagpos pagpapahilagpós 
pagpapahindî pagpapahinga pagpapahingá 
pagpapahintô pagpapahiwatig pagpapaiklî 
pagpapainam ng lupà pagpapaínaman pagpapakababà 
pagpapakababae pagpapakabuti pagpapakahirap 
pagpapakahirap pagpapakalabis pagpapakasanto 
pagpapakilala pagpapakilos pagpapakita 
pagpapakò ng padipa sa kurús pagpapakumbabâ pagpapakunwâ 
pagpapalà pagpapalaganap pagpapalagay ng loob 
pagpapalagì pagpapalagnaw pagpapalakas ng katawan 
pagpapalakas ng loob pagpapalakí pagpapalamig 
pagpapalamig ng loob pagpapalamuti pagpapalapot 
pagpapalayà pagpapalayà sa alipin pagpapalayas 
pagpapaliban pagpapalit pagpapalít 
pagpapalitan pagpapalitan ng kalakal pagpapaliwanag 
pagpapalubag ng galit pagpapalutáng pagpapalwat 
pagpapamahal pagpapamalas pagpapamuô 
pagpapanaklot pagpapanatili pagpapanting ng tenga 
pagpapaputók pagpaparaan ng panahon pagpaparaanan 
pagpaparami pagpaparangâ pagpaparangalan 
pagpaparanyâ pagpaparis pagpaparusa 
pagpapasalamat pagpapasigla pagpapasikotsikot 
pagpapasikotsikot ng salitâ pagpapasok pagpapasta 
pagpapasukò pagpapataas pagpapataas 
pagpapatagal pagpapatalâ pagpapatalâ ng pangalan 
pagpapatalastas pagpapatalino sa tao pagpapatapon 
pagpapatawa pagpapatawá pagpapatawad 
pagpapatayan pagpapátayan pagpapatibay 
pagpapatigil pagpapatigil ng labanán pagpapatiwakal 
pagpapatotoo pagpapatubig pagpapatuloy 
pagpapatunay pagpapatunay pagpapatunay; tutol 
pagpapaulit-ulit pagpapaupa ng bahay pagpapaurong ng parusa 
pagpapawalâ pagpapawalâ ng bisà pagpapawalâ ng kabuluhan 
pagpapawalang halaga pagpapawalang halagá pagpapawaláng kabuluhan 
pagpapawalang sala pagparahin pagparehohin 
pagparisin pagparisin pagpasò 
pagpasok pagpasok pagpasok sa páaralan 
pagpaspás Pagpatay ng batà pagpatay ng tao 
pagpatay ng tao na dî binantâ pagpatay sa harì pagpatay sa iná 
pagpatay sa kapatid pagpatay sa sariling pagpaunahan 
pagpáunahan pagpawì pagpayag 
pagpayag pagpayuhan pagpighatì 
pagpigil pagpihit pagpiit 
pagpilas pagpilì pagpilipit 
pagpilit pagpipigil pagpipigil sa sarili 
pagpipilipit pagpipisan pagpisâ ng itlog 
pagpisanin pagpisil ng kamay pagpopomento 
pagpugot pagpulà pagpupulong 
pagpupumilit pagpupunyagian pagpupuri 
pagpupuri sa Dyos pagpuputa pagpuputong ng korona 
pagpupuyat pagpurgá pagpuri 
pagputikin pagputok pagputol 
pagputolputulin pagputolputulin ng mumuntî pagsabihan 
pagsabog pagsagíp pagsakit 
pagsakop pagsaksí pagsalà 
pagsalakay pagsalangsang pagsaló 
pagsalubong pagsamâ pagsamâ ng anyô 
pagsamâ ng pangungugalì pagsamahin pagsamasamahin 
pagsambá pagsambá sa dî tunay na Dyos pagsamba sa hayop 
pagsamsam pagsamsam ng pámahalaan pagsanayan 
pagsandok pagsang-ayon pagsangahin 
pagsangsalà pagsapit pagsasaayos 
pagsasabalikat pagsasabi ulî pagsasabit 
pagsasabog ng binhî pagsasagawâ pagsasagitnâ 
pagsasaka pagsasakdal pagsasalawahan 
pagsasalimuot pagsasalin pagsasalita 
pagsasama pagsasamahan pagsasamahán 
pagsasamantalâ pagsasamasama ng anoman pagsasanay 
pagsasangá pagsasanggalang pagsasangkap 
pagsasapìsapì pagsasarilí pagsasaulì 
pagsasayá pagsasayahan pagsauliing-loob 
pagsikat ng araw pagsikat ng araw pagsilang 
pagsilbihan pagsinta pagsipot 
pagsirà pagsisid pagsisikap 
pagsisilid pagsisilid sa botelya pagsisimulâ 
pagsisisi pagsisisihán pagsisiwalat 
pagsisiyasat pagsiyas pagsiyasat 
pagsubok pagsukat pagsukat ng lupà 
pagsukbó pagsukò págsukò 
pagsulat pagsulong pagsunod 
pagsunog ng bangkay pagsupil pagsuri 
pagsurì pagsusubukan ng kaya pagsusubukan ng kaya 
pagsusulit pagsusuri pagsusurot 
pagsuyo pagsway pagtaas 
pagtae pagtakas pagtalagá 
pagtaliin pagtalikod sa isinumpâ pagtalikop 
pagtalikupan pagtalikwas pagtalikwás 
pagtalima pagtangan pagtanggal 
pagtanggap pagtanggi pagtanggí 
pagtanggol pagtangì pagtapos 
pagtarok pagtataan pagtataanan 
pagtataanán pagtataanan (ng babae) Pagtataanán (ng babae) 
pagtataanan ng babae pagtataanán ng babae pagtataanan ng kawal 
pagtataas pagtataboy pagtatadhanà 
pagtatadhanâ pagtatagal pagtataglay 
pagtatagò pagtatagpî pagtatagpô ng dalawang ilog 
pagtatagumpay pagtatahán pagtataka 
pagtataká pagtataká panggigilalás pagtatakdâ 
pagtatakip ng kasalanan pagtatakip ng salâ pagtatakip-silim 
pagtatakwil pagtatalâ pagtatalâ ng pangalan 
pagtatalagá pagtatalâng pangalan pagtatalo 
pagtatamó pagtatampó pagtatanggol 
pagtatanghal pagtatanim pagtatanim ng bulutong 
pagtatanim ng loob pagtatanim sa kalooban pagtatanim sa loob 
pagtatanong pagtatanong sa saksí pagtatanyag 
pagtatapat pagtatapát pagtatapat ng loob 
pagtatapat-loob pagtatapon pagtatapon sa ibang bayan 
pagtatapon sa ibang lupà pagtatapon sa ibang lupain pagtatatag 
pagtatatwâ pagtatayô pagtawanan 
pagtibayin pagtigil pagtigmak 
pagtikím pagtiklop pagtindig 
pagtingín pagtipî pagtitiis 
pagtitimbangan ng mga batà pagtitinà pagtitinda 
pagtitinggal pagtitipid pagtitipon 
pagtitiwalà pagtitiwalag pagtitrinchera 
pagtiwalà pagtiwalag pagtugunín ang dalawang bagay 
pagtuklas pagtukoy pagtulog 
pagtulóy pagtunaw pagtunaw ng kinain 
pagtunaw sa sikmurà pagtungkol pagtupad 
pagtutugmâ ng tingig pagtutugmaan sa awit ng dalawa pagtutulad 
pagtutuloy pagtutumulin pagtutunaw 
pagtutuos pagtuturò pagtuturò sa mga bagong kawal 
pagtututop pagtutuus pagtutwid 
pagtutwíd pagtuyô pagulangin 
pagurin paguurong-sulóng paguusisà 
pagwahì pagwarì pagwasak 
pagwatas pagwawagí pagwawakas 
pagwawaksí pagwawalang bahalà pagwawalís 
pagwawarì pagwawasak pagwikaan 
pagwiwisík pagyakap pagyaon 
pagyapos pagyarì pagyarì 
pagyayabang pagyuko paha 
pahabâ pahabain pahagi 
pahakin pahalagá pahalagahan 
Pahalang pahalang pahaláng 
pahalatâ paham pahám 
Paham sa titik pahamak pahangain 
pahanginan pahapáy paharapín 
paharapin sa paglilitis pahat pahatid 
pahayag pahayag ng pagpapatotoo pahayagan 
páhayagan páhayagang pahid 
pahigâ pahila pahilís 
pahimakas na bilin páhina pahindî 
pahindî pahinga pahingá 
pahingá páhingahan ng hukbo pahingahin 
pahinohod pahintulot pahintulot na makapasok 
pahintulot ng pámahalaan pahintulutan pahinugin 
pahinugin pahinugín pahinuhod 
pahirám pahiramin pahiran 
pahiran ng alkitrán pahiran ng gamot pahiran ng langis 
pahiran ng langis ó mantikà pahiran ng sebo pahirap 
pahirapan pahirin pahiwas 
pahiwatig pahiwíd pahumál 
paibabâ paigihin paikliin 
paikót paikpik paikpík 
paikpikin paikpikín paikutan 
paikutin pailanglang paimbabaw 
pain painamin painan 
painitin painugin paisano ó hindí sundalo 
pait paitaas paitimin 
pakabakabahin pákahuluganan ng mga salitâ pakainin 
pakakak pakaladkad pakaliitin 
pakanin pakaontiin pakapalín 
pakapunuin pakarimot pakarimuting maigi ang kabayo 
pakasal pakasalan pakasulong 
pakatantô pakauntiin pakay 
pakete paki Paki ... 
Paki ... Paki nga ang susi? Paki nga yong tseke 
Pakidala mo ako sa doktor pakikiagulò pakikialam 
pakikiapid sa kamaganak pakikiayon pakikibaka 
pakikidalamhatì pakikidamdam pakikilaban 
pakikilugod pakikilugod pakikinabang 
pakikinig pakikipag-agawan pakikipag-alit 
pakikipag-ibigan pakikipagkaibigan pakikipagkasundô 
pakikipaglaban pakikipaglaguyo pakikipaglaguyo pakay 
pakikipagpunyagî pakikipagsama pakikipagsulatan 
pakikipagtalo pakikipungyagî pakikisama 
pakikisapì pakikisayá pakikisayá 
pakikitugmâ pakikitungo pakikitwâ 
pakikitwâ pakikiusap Pakilinis ang aking kwarto. 
Pakilinis ang mesa. pakinabang pakinabangan 
pakinakang pakinangin pakinangín 
pakinggan pakinggan mo! pakinig 
pakinisin pakintabin pakiputin 
pakiramdam Pakisabi nga ulit? Pakisara nga ang kurtina 
pakislapin Pakisulat nga po! Pakisulat. 
pakisuyo pakisuyò pakitang halimbawà 
pakitang tao pakitirin Pakiulit. 
Pakiusap paklî pakò 
pakong espilé pakong kahoy pakong maiklì at walang ulo 
pakong malaké pakpak pakpák 
Pakpak (na panulat) pakpakan pakpakán 
paksa pakuluan pákuluan 
pakuluan ng kaontî pakuluin pakundangan 
pakunwâ pakunwarî pakwan 
pakwanán ng elektrisidad pakyawan pala 
palà palaangál palaarál 
palaaway palababahan pálabahan 
palabas palabás palabás dulaan 
palabas-dulaan palabasa ng aklat pálabasan ng dulâ 
pálabasan ng pánoorin pálabasan ng usok palabintang 
palabintangin palabiró palabirô 
palaboy palabuin palabuin ang kulay 
palad palad palad ng kamay 
paladaíng paladikit paladikit 
palaganapin palagay palagáy 
palagay na kautusan palagay sa kapwà palagay-loob 
palagay-loob tiwasay palagì pálagian 
palagitikin palagkitin palagpasán 
palagpasin palagpasín palagpasin ang maling námasid 
palahibik palahin palahingì 
palahiyaw palaisipan paláisipan 
palaka palakâ palakad 
palakad ng pámahalaan palakad ng pámahalaan palakad-lakad 
palakadlakad palakain ng isdâ palakas 
palakasin palakasin palakasín 
palakasin ang loob palakhín palakól 
palakol na kahoy palakol na panglaban palakpak 
palalakad palalarô palalimin 
palalingon sa nakaraan palalo palaló 
Palalò palalong sosyedad palamara 
palambutin palamigin palamigin ang loob 
palamuti palamutì palamutihan 
palangana palanggana palaot 
palapag palapintas palaputin 
palaputing maigi palaputing maigi palaro 
palasagot palasamba sa dî tunay na Dyos palasatsa 
palasigaw palaso palasô 
palasumbong palasumpâ palasunod sa moda 
palasuway palasyo palatain 
palataló palatandaan palatanong 
palatanóng palataw palátawá 
palatungayaw palatuntunan palatuntunan ng isang wikà 
palaupô palausap palausáp 
palawigin palay palayain 
palayasin palayasin palayaw 
paláyaw palayawin palayawin 
palayok pálda ...palengke 
palengke paléngke Palestina 
palibot paligid paligiran ng guhit 
paliguán páliguan páliguan 
palihán palihím palihím na pagyarì 
paliitin palikawlikaw palikawlikawin 
palikolikô palikpik paliksihín 
pálikuran pálikurán paliligò 
pálimbagan palinawin palingíd 
paliparan palipasin palipatlipat 
palís palisín palisin ang alikabok 
palit palít palitan 
pálitan palitong pangsalamangká paliwanag 
paliwas palma palo 
palò palo ng sasakyan palo ng watawat 
palò suntok palong pálong maikli 
palong ng manok palós palsipikahin 
paltos palugid paluin 
palukumín palusóng palusóng 
palutáng palwagin palwangin 
pamagain pamagat pamagatan 
pámahalaan pámahaláan pámahalaang bayan 
pamahalain pamahid pamahiin 
pámahiin pámahiran pamalagiin 
pamalís ng alikabok pamalit pamalò 
pamaló ng bola pamamagâ pamamagâ ng bagà 
pamamagà ng dalirì pamamagitan pamamagitnâ 
pamamahagi pamamahalà pamamahalà ng kawal 
pamamahalà ng mga parè pamamahalà sa bahay pamamahalang dî wastô 
pamamahayag pamamalagè pamamalagì 
pamamalakad pamamalakad ng pamahalaan pamamalakad ng pámahalaan 
pamamalakad sa simbahan pamamanà pamamanghâ 
pamamanhid pamamanhid pamamanhid 
pamamantal na sanghî sa ginaw pamamaos pamamaraan 
pamamarati pamamarati pamamaris 
pamamaslang pamamasláng pamamasò 
pamamatay-tao pamamatnubay pamamatnugot 
pamamayani pamamaybay ng pangwatas pamana 
pamangkin pamangkín pamangking babae 
pamangking babae sa pakinabang pamangking lalake pamanhid 
pamanhik pamanhík pamanki na may panunumpâ 
pamantayan pamaratihin pamasahe 
pamatok pamaypay pambansa 
pambato pambáyan pambente 
pambihira pamigil pamigkis 
pamigkís pamigkis ng barriles pamigkis ng tiyan 
pamilansikin pámilihan pámilihan ng gamot 
pámilihan ng isdâ pámilihan ng karne pámilihan ng mga kakainín 
pamílya pamimigay pamimigay 
pamimiglas pamimihag pamimiit 
pamimilak pamimilí pamimilit 
pamimiloto pamimintana pamimintog 
paminggalan páminggalan páminggalan ng yelo 
páminggalan ng yelo páminggalan ng yelo páminggalang yelo 
pamingwit paminsan-minsan paminta 
pamintá paminton pamit 
pamook pampang pampanguluhan 
pampanitikan pampitó pampook 
pamugot ng ulo pamukhâ pamukpók 
pamumuhay pamumuhay na walang kasama pamumuhay ng kawal 
pamumuhay ng walang tuos pamumukadkad pamumukod 
pamumulá pamumulá ó pamumutlâ ng mukhâ pamumulot ng nátira 
pamumulubi pamumulubi pamumunga 
pamumunò pamumuô pamumusong 
pamumutlâ pamumutlâ pamunas 
pamunô sa timbang pamunuan pámunuan 
pamurahin pamuti pamutol 
pamuuin pamuuin pan de monay 
pana panà panabay 
pánabihan panabikin panabing 
panaderya panaghoy panaghoy 
panagi nip panaginip panagíp 
panagután panahon panahón 
panahón panahon ng kamusmusan panahon ng pagkakatuyô 
panahong lumipas panahong nagdaan panahong salát sa ulán 
panakip panakip ng mata ng kabayo panakip sa apoy 
panakip sa dulang panakíp sa ulo panakíp sa ulo't mukhâ 
panakot panaksak panalangin 
panalí panalì panalì sa siyá 
panalo panalok panalunan 
Panamá panamampalataya panambitan 
pananabas ng bató pananabig pananabik 
pananaghilì pananagot pananagumpay 
pananahimik pananaig pananakal 
pananakít pananakop pananakot 
pananaksí pananalag pananalakay 
pananalaysay pananalig pananalig sa papa 
pananaliksik pananalitá pananalitâ 
pananalitâ ng maliwanag pananalitang malawig pananalitang tila awit 
pananalo pananalo sa sugal pananalo sa sugal 
pananalumpatì pananamit pananampalataya 
pananámpalatáya pananampalataya ng mga Hudyó pananamsam 
panananggalang pananatal pananatile 
pananatile pananatile pananaulì 
pananaulì panandalian panandok 
panandok ng bulâ pananggá pánanggalangan sa digmà 
panangis pananim pananim na gaya ng palay 
panapal panapanahón panapin sa hígaan 
panapin sa paa panarok panata 
panatag panátiko panauhin 
pánauhin pánauhin panauliin 
panay panáy panayam 
panayam na binabasa panayan na lihim panayin 
panayûan pandaigdig pandak 
pandák panday panday-gintô 
panday-kaban panday-pilak panday-tinggâ 
pandayan pandáyan pandereta 
pandose panenekas pang ipit 
pang-aagaw pang-aagulò pang-akbay 
pang-akít pang-alis ng sapatos pang-alsá 
pang-angkán pang-anim pang-apat 
pang-araw-araw pang-ganyak pang-gapos sa kamáy 
pang-haharang pang-huling ritwal pang-iinís 
pang-ikid pang-ipit pang-ipit ng buhok 
pang-isán(g)daán pang-isís pang-limás 
pang-onse pang-ugnay pang-uudyok 
pang-uulol pang-uumit pang-uupat 
pang-uuyam pangá pangá 
pangadlô ng tubig pangahas Pangahás 
pangahasan pangahig pangako 
pangakò pangakong matibay pangalagaan 
pangalahig pángalakalan pangalan 
pangálan pangalan ng gamot pangalan ng ibon 
pangalang dî tunay pangalawa pangalawa 
pangalawá pangalawa (sa tungkol) pangalawa sa hulí 
Pangalawang klase pangalawit pangalaykay 
pangalmot pangalmót pangamba 
pangambá pangambà pangamoy 
pangamuyin panganay panganay 
panganay ng harì sa Rusya pangangabayo pangangagaw 
pangangahig ng sálitaan pangangailangan pangangailangan 
pangangailangang karakaraka pangangalagà pangangalakal 
pangangalunyâ pangangamkam pangangamkam (1) 
panganganak panganganinag panganganyon 
pangangarwahe pangangasiwa pangangasiwà 
pangangaso pangangaso pangangatal 
pangangatawan pangangatî ng ibon pangangatwiran 
pangangatwirang papilipít pangangayag pangangayag 
pangangayayat pangangayupapá pangangayupapà 
panganib pangánib panganlan 
panganlong panganorin panganyayà 
pangapangalanan pangaral pangarap 
pangasiwaan pangasuhin pangatló 
pángawan pangayayatin pangayupapain 
pangayupapáin pangbababae pangbabadyá 
pangbahay pangbahay pangbasag ng agos ó alon 
pangbatí ng chocolate pangbayo pangbayó 
pangbilang pangbugbog pangbungkal ng lupà 
pangbunot ng tapon pangburá pangbusog 
pangbutas pangbwit pangdadagit 
pangdadahas pangdadaluhong pangdampê 
pangdangal pangdibdib ng paré pangdikdik 
pangdikit pangdikít pangdilig 
pangdinig pangduduwit pangdurò 
panggabí panggagagá panggagagad 
panggagahasà panggagahasà panggagaling 
panggagamot panggaganyak ng kalooban panggagaway 
panggamot pangganchilyo pangganyak 
panggapas; manggagapas panggatong panggayak 
panggayuma panggigilalas panggigilalás 
panggilalas pangguguló panggupit 
panggupit ng michá panghabang buhay panghabi 
panghagupit panghagupít panghahalina 
panghaharana panghaharang panghakot ng damong tuyô 
panghakot ng laryó panghalina panghampas 
pangharang ng tubig pangharang sa asó panghati ng salitâ 
panghawak panghihiganti panghihigantí 
panghihikayat panghihilukà panghihimagsik 
panghihimagsík panghihimagsik. panghihimasok 
panghihinà panghihinà ng loob panghihinayang 
panghihip panghikayat panghikwat 
panghila panghilab panghilagpos 
panghimagas panghinang panghinuké 
panghiwà ó panglapang ng karné panghiwà ó panglapang ng karné panghugot ng tornilyo 
panghuhulà panghuhuli ng hayop panghuhuli ng ibon 
panghuhuli ng mga hayop gubat panghuhwad panghule 
panghuli panghuli ng dagâ panghulma ng sombrero 
pangil pangil ng elepante pangimbulo 
pangimì pangimì pangingiba 
pangingibabaw pangingibabaw sa kaigihan pangingibang bayan 
pangingibang bayan ó lupain pangingibang lupain pangingilabot 
panginginig panginginíg panginginig ng tinig 
pangingisdâ pangingisdâ panginoon 
panginoon panginorin Pangit 
pángit pangit na pelikula pángitain 
pangkamá ng gulong pangkandilì pangkandilì sa ikabubuhay 
pangkaraniwan pangkat pangkát 
pangkat ng wikà pangkatapusan pangkatin ng isang relihiyon 
pangkatin ng relihyon pangkatkat pangkawing 
pangkawit pangkawit pangkayas 
pangkó pangkoreo pangkuha ng may-sakit 
pangkukulam pangkulay pangkulot 
panglalake panglalason panglalatâ 
panglaman panglatag sa sahig panglaw 
panglechada pangliligalig pangliligaw 
panglililóc panglilok panglinis ng kabayo 
panglito pangloloob panglulumó 
panglulupaypay panglulupaypay ng anoman panglulupaypay ng anoman 
panglulupig pangmakina pangmarka ó panatak 
pangmasa pangpabuyo pangpahangin 
pangpahilab pangpahupâ pangpaikpík 
pangpalagian pangpalakas pangpalakas ng loob 
pangpalambot pangpalamig pangpalamuti 
pangpalamutì pangpalasa pangpalitada 
pangpalubag-loob pangpang pangpangaw 
pangpapawis pangpaputî pangparaan ng panahon 
pangparaan ng panahón pangpasuka pangpasuka 
pangpatabâ ng lupà pangpatahimik pangpatapang 
pangpatibay pangpatid-gutom pangpatigil 
pangpatulog pangpatunaw pangpatuyô 
pangpigil pangpolitika pangpurgá 
pangsamantalà pangsará ng damit pangsarile 
pangsarili pangsoga pangsual 
pangsuob pangsurot pangtadyak 
pangtalop ng pilì pangtanaw sa malayò pangtapal 
pangtipî pangtrangka pangtrangká 
pangturing pangturò pangtuyâ ó pangpuri 
panguha ng retrato panguhit pangulo 
pangulo ng hukbó pangulo ng hukbong-dagat pangulo ng inangpalán 
pangulo ng kapulungang bayan pangulo ng lápian ó pulutong pangulong 
pangulong bayan pangulong daan ó lansangan pangulong dambanà 
pangulong kawal pangulong lagdâ pangulong madre 
pangulong monghe pangulong sakdal ó sumbong pangulong simbahan 
pangulong-bayan pangulot pangulót 
pangulubutin pánguluhan pángumpisalan 
panguna pangunahan pangunang 
pangunang hanáy pangungugalì pangungugaling hamak 
pangungugaling masamâ pangungugaling masamâ pangungulila 
pangungumpisal pangungunsap pangungupahan 
pangungupahan sa isang bahay pangungupas ng kulay pangungusap 
pangungúsap pangusap pangusap 
pangusap pangusapan panguumít 
panguumít pangwakas pangwaló 
pangwatas pangyayari pangyayaring hindî sinasadyâ 
pangyayaring nakakikilabot pangyong mapulá panibago 
panibugho panibughô panig 
panikad pánikì panilò 
panimbang panimbangán pánimbangan 
pánimbangan panimplá panimplá gaya ng pamintá 
paninà paningin paningín 
paningkaw paningningin paniniil 
paninikó paniniktik paninilaw 
paninilbihan paninilbihan paninimbang 
paninirà ng isip paninirang puri paniniwala 
paniniwalà paniniwalà paniniyasat 
panipisín panipit panis 
panitikan paniwalà paniwalaan 
panlabindalawá panlabíng-isá panlaw 
panleeg panlimá panonood 
pánoorin panót pansabit 
pansampû pansin pansín 
pansinin pansinin pansinín 
pansít pansiyám pansol 
pansol pansulat pansyento 
pantalon pantas pantás 
pantas sa pagmamatwid pantay pantayin 
pantig ng salitâ pantog pantúnaw 
panudlong panugpô panugpong 
panugpong sa unahan ng salitâ panugtog panugtog ng tambol 
panukalá Panukalà panukat 
panukat panulat panulat 
panulat panulat sa pisarra panulid 
panulukan pánulukan panuluyan 
panumbalikin panumpit ng tubig panungkal 
panungkit panuntunan pánuntunan 
panunuhol panunuksó panunulat 
panunulat sa páhayagan panunulisan panunulisán 
panunulisan sa dagat panunumbalik panunumbalik 
panunumpâ panunuso panunuyâ 
panunuyò panunwitik panuob 
panurò panurò ng tungo ng hangin panuyô 
panyo panyô panyulón 
paoo paós páos 
papa papa papag 
papag-alapaapin ang kalooban papag-apatin papag-apatin, ikwartel 
papag-apating ibayo ó doble papag-asawahin papag-asawahin 
papag-iba't ibahin ng kulay papag-ibaibahín papag-initin 
papagbatíkbatikín papagbukodbukurín papagdobledoblihin 
papagdusahin papaghalomigmigí papaghiwalayin 
papagingdapatin papagkabilanín papagkristyanuhin 
papaglikatin papaglikaw likawin papaglikawlikawin 
papaglubagin ang galit papaglubayin papaglwatin 
papagmadaliin papagmaliksihín papagpakumbabain 
papagpakumbabáin papagputikin papagsamasamahin 
papagsisiwin papagtagalin papagtagalín 
papagtaglayin ng asal tao papagtibayin papagtikloptiklupin 
papagtugmâtugmain papagulingin papagyelohin 
papaitín papanabugin papanaog 
papandakín papanginigin ang tinig papangitin 
papangutangin papas papasukin 
papel papél papel ang pagkayarì 
papel de bangko papel de bángko papel de barba 
papel de liha papihitpihit papil 
papilán papintugin papulahin 
papuntang hilaga papuri papurilin 
papuring paimbabaw paputiin paputlain 
paputukin paqá paqá 
para Para akong may sakit Para kanino ang pagkaing iyán? 
para kay para sa para sa akin 
Para sa isang linggo paraan paraán 
paraan ng kamay paraanin paraanín 
parada paragos paraiso 
paraluman paramihin parang 
parang ahas parang anghél parang anghél 
parang apog parang araw parang aso 
parang babae parang babaing may asawa parang baboy 
parang batà parang batà parang binatà 
parang binibini parang bubog parang bugtong 
parang bugtong parang buháy parang butil 
parang dalaga parang demonyo parang dyablo 
parang ganid parang harì parang harì 
parang hayop parang hayop na sor-ra parang ina 
parang itlog parang itlog parang kapatid 
parang kawal parang kawal parang kristal 
parang kwago parang lalake parang lastiko 
parang lástiko parang leon parang nenè 
parang panginoon parang patáy parang perlas 
parang prínsipe parang pulubi parang sabaw na malapot 
parang salamín parang sanggol parang tintá 
parang tubig parang tubo parang ulol 
parangal parangalan parangalán 
parangalín parapara paratang 
parati parati parating na 
paráw parayà paré 
parè parè ó pastor parè ó pastor na tagapagsermon 
pareha pareha ng kabayo parého 
parentesís pares pari 
parihaba parikitin parilagín 
paring alilà paris París 
páris parisán pariseo 
parisukat parisukát parisukatin 
parmasya parol parol na pananglaw 
paróparó paros parunán ng madalas 
parunggít paruparó parusa 
parusahan parusang kamatayan pasa 
pasá pasa loob pasabi 
pasabogsabog pásabsaban pasabugin 
pasahe pasahero pasak 
pasakan pasakan ng tapon pasakit 
pasákit pasakitan pasákitan 
pasaklapín pasaklaw pasalíw 
pasalubong pasalumpitin pasalungat 
pasamain pasamâin pasamâin ang anyô 
pasamain ang anyô ó hichura pasamain ang loob pasamain ang mukhâ 
pasamano ng sasakyan sa dagat pasan pasán 
pasanín pasapórte pasarapin ang amoy 
pasarapin ang lasa pasas pasayahin 
pasensya pô pasensya pô pases 
pasiblang pasiglahin pasiguro 
pasikotsikot pasimulâ pasimulan 
pasimulan ulî pasingawan pásingawan 
pásingawan ng kamanyan pasingawín pasinungalingan 
pasiya pasiyá pasiya ó palagay na patapós 
pasiyahan pasiyahán pasiyang tiwalî 
Paskó Paskó ng pagkabuhay Pasko-Pasiw-Pasko-Paksiw 
pasláng pasmá pasmado 
paso pasò pasô 
pasô ng halaman pasok paspas 
paspasan paspasin pastahan 
pastor pastora pastulan 
pasubâ pasubalì pasubalì sa pangyayarihan 
pasubsob pasugò ng isang bansá pasuin 
pasukalin ang loob pasukan pasukán 
pasukan sa isang looban pasukán táyuan sa pintuan pasukuin 
pasulyap pasulyapsulyap pasunduan 
pasuotsuót pasusuhin pásusuhin 
pasya pasyal pasyok 
patâ pataan pataasin 
pataasin patabâ sa lupà patabain 
patabâin pátabain patabain ang lupà 
patabangín patabangin ang loob patabí 
patabingî patag patag 
patagilíd patagin patagô 
Patagonya patahimikin patahimikin ang katalo 
patâin patak paták ng hamog 
patak ng hamog na namumuò patak ng niebe patakang 
patakaran patakaran pátakaran 
patakaw-takawín patákpatak patalâ 
patalâ pátalaan ng pangalan patalabis 
patalasin patalastas patalastas balità 
patalastas ng húkúman patalím patalim na tila talibong 
patalo patang-pata patani 
patao patapangin patapón. 
patapós patás patátas 
patawad patawad po patawag ng hukuman 
patawarin patawíd patay 
patáy pátay patay na tubig 
patayan pátayan patayin 
patayin at ihain sa dinidyos Patayô patayugin 
pati patibay pátibayan 
patibong patigasin patigilin 
patindig patíng patingin 
patiningin ang tinig patirík patis 
patís patiwalî patiwarík 
Patiwarík. patkó patlang 
patnubay patnubayan patnugot 
patnugutan pato patong 
patong patong malakí patoto 
patotohanan patotoo patpat 
patubigan patubò pátulinan 
pátulinan ng kabayo patulisin patuloy 
patulóy patuloy ng pagkasulong patunay 
patunaya patunayan patungan 
patungán patungan ng kabaong patungo 
patunog patunog na tansô patutot 
patuyuin patuyúin patwid 
patwíd patwíd. patyo 
patyo ng simbahan paulit-ulit paumanhin 
Paumanhín Paumanhin po. Paumanhin/Sorry. 
páuna páunahan ng kabayo páunang hiwatig 
paunawa paunawà paunawà 
paunawaan paunlak paupahan 
paupahan ng kotse pauróng paurungin 
paurungin. pautang pautangin 
pawà pawalán pawalan ng halagá 
pawalán ng halagá pawalan ng kabuluhan pawalán ng kabuluhan 
pawalán ng kabuluhán pawalan ng sala pawaláng sala 
pawî pawiin pawíin 
pawis pawisán pay kakanín 
payag payag payagan 
payak payamanin payapa 
payapà payapà payapà 
payapain payaso payat 
payát payo páyong 
payong na pang-araw paypay payuhan 
Pebréro pecha pekas 
pékasin película pellizcar 
peluka pelusa péndulo 
pension pepino pera 
peras perlas péro 
Persya persyana Perú 
perya peso peste 
Peyping piano piansa 
pichél pico pideós 
piedra inpernal pieltro pigâ 
pigain pigâin pighatì 
pigî pigî ó kalamnan ng ibon pigibík 
pigil pigilan pigilin 
piging pigíng pígingan 
pigsá pihit pihit ng kabayo 
pihitán piho piítan 
pikít pikítmatang sikap piklát 
piko pikon pila 
pílak pilansik pilansikan 
pilansikan pilapil pilasin 
pilay piláy pílay 
pilayan pilayin pildurás 
pileges pili pilí 
pilì pili' pilihím 
pilihín pilihín piliin 
pilík-matá pilikmatá piling 
pilíng Pilipínas Pilipínas 
pilipisan pilipít pilipitin 
pilit pilit pilitin 
pilitin pilo pilósopo 
pilota piloto piluka 
pilyo pinabaunan pinabayaan 
pinag-aasalan ng masam pinag-apuyan pinag-arawan 
pinag-arawán pinag-ibayo pinag-salitaan 
pinagaralan pinagbubuhatan pinagbuhatan 
pinaggupitan pinaghihirapan pinaghuwaran 
pinagitaw pinagkakasalahan pinagkakatiwalaan 
pinagkasunduan pinagkayarian pinagkáyarian 
pinagkikilan pinaglagarian pinagmalas 
pinagmulan pinagmulán pinagmumulan 
pinagpalisán pinagparisan pinagpilitan 
pinagpupusan pinagputulan pinagputulan ng dayami 
pinagsalinan pinagsasalunan Pinagsisisihan ko 
pinagtabasan pinaguusapan pinagwalisán 
Pinahihintulutan ba ito? pinainom pinaka 
pinaka corona sa ulo ng halige pinaka mabilis pinaka masamâ 
pinaka mataas pinaka matandâ pinaka-una 
pinakaanyô pinakahwad pinakakain 
pinakakaunti pinakámabuti pinakamahusay 
pinakamainam pinakamataas pinakatandâ 
pinakawangis pinakikinabangan pinalapot 
pinamile pinanggagalingan pinanggalingan 
pinangyarihan pinansin pinapalad 
pinapangatwiranan pinatakbo pinatatapang 
pinawaláng kabuluhan pindang pindot 
pindutin pingas pingasin 
pingga pinggán pinggán 
pinggang malaki pinggang malakí pingol (ng taynga) 
pingol ng tainga pinid piníd 
piníd piníd na kahoy pinilas 
pinineo pinintahan pinintuho 
pinipihitan pinipihitan Pinlandiya 
pino pinsalâ pinsalain 
pinsalâin pínsan pinsang buô 
pinsél pinta pintá ó tandâ sa katawan 
pintakasi pintas pintás 
pintasan pinto pintô 
pintor pintuan pintúan 
pintuan sa likuran pintuan sa likurán pintuang daan 
pintuang mahabà pintuang may mga baytang pintuangbayan 
pintura pintúra pinukpok 
pinunò pinupog pinyá 
pipa pipe pipi 
piraso Pirineó piringan ang matá 
pirma pirmá pirmahan 
pisain pisara pisarra 
pisi pisì pisì panalì 
pisiin písika piskal ng simbahan 
pisngi piso ng bahay piso ng bahay ó gusalì 
pisong amerikano pistá pistá ng Tatlong Harì 
pistahan pistola pita 
pitagan pitagan pitak 
pitak na lupà pitak na may tubong damó pitak ng aparador 
pitak ng halamanan pitak ng lupà pitík 
pito pitó Pito ang kapatid ko 
Pitong puting tupa pituan pitumpû 
pitumput-pitong puting pating piyáno piyesta 
planeta plano plano na may anim na gilid 
plantsa plata platero 
platito plato plauta 
plautá plautista plekos 
plema pliyego ng papel Plorida 
pluma plural pò 
polainas politika polítiko 
polítiko polítiko polka 
pomada pomada ponche 
ponda póndo ponógrapo 
pook pook na saklaw poot 
populasyon porbida (sumpâ) pormal 
pormál Pormosa porselana 
posibilidad pósporo poste 
potasa potro Ppang-aagaw 
Praga pragata pranela 
Pransés Pránsiya praskó 
prayle prayleng dominiko preno 
presyo pridyider primá 
prinola prinsá prinsesa 
prínsipe prior priora 
prito problema programa 
programa propagánda propagánda 
propesor propeta protestante 
prueba sa limbagin prusisyon prusisyon ng mga nangangabayo 
prutas pû pudpod 
pudpod pudpurin pugad 
pugad ng ibon pugad ng ibong mangdadagit pugay 
pugò pugón pugón ng chimenea 
pugonero Pugong bukid-pugong gubat pugot 
pugót ang ulo puhunan pukaw 
pukáw pukawin ang loob Puklô 
pukól pukpok pukpukin 
pukulín pukyutan pulá 
pulà pulá ng itlog pulá ng itlog 
pulandít pulang matinkad pulbos 
pulbós na pangpapulá ng pisngí pulburá pulgas 
pulikat pulikatin pulis 
pulis pulís pulis na lihim 
Pulisya! pulò pulô 
pulong púlong pulos 
pulós pulot pulót 
pulot-pukyutan púlpito pulpol 
pulpol pulpulin pulsera 
pulsó pulubi pulúbi 
puluhan puluhan puluhan ng palakol 
puluhan ng tabak pulupo pulut-pukyutan 
pulutin pulutong pulutong ng kawal 
pulutong ng mga asong pangaso pulutong ng mga mangkakantá pulutong ng tulisán 
pumagakpak pumagal pumagaspas 
pumagaspás pumagaypay pumagod 
pumagpag pumaitaas pumaklî 
pumakpak pumalís pumalit 
pumalò pumalô pumalsipiká 
pumalya pumanaog pumanaw 
pumangkat pumanglaw pumanhik 
pumansin pumaraan pumaram 
pumaris pumaríto pumaroón 
pumasa pumasa pumasan 
pumasláng pumasò pumasok 
pumasok pumaspas pumatak 
pumatak pumatak pumaták 
pumatay pumatay (ng ilaw) pumatay ng kakilakilabot 
pumatay ng tao pumatnubay pumatnugot 
pumawì pumawì ng masamang amoy pumayag 
pumayapà pumayat pumayo 
pumaypay pumighatì pumigil 
pumihit pumikít pumiklat 
pumilansik pumilì pumilíng 
pumilipit pumilit pumimtas 
pumintá pumintas pumipihit 
pumirmá pumisâ pumisan 
pumisan ulî pumita pumitas 
pumitík pumugot (ng ulo) pumugot ng ulo 
pumukaw pumukol pumukpok 
pumuksâ pumulà pumulahín 
pumulandít pumulot pumulsó 
pumuna pumuná pumundó 
pumunô pumuntá Pumunta ka sa kaibigan mo 
Pumunta si Pedro sa Maynila pumuputok pumuri 
pumuri ng paimbabaw pumuri ng pakunwâ pumusta 
pumutak pumutak pumuti 
pumutok pumutok na parang isang bomba pumutol 
pumwang pumwíng puná 
punahin punahín púnahin 
punas punasan pundá 
punda ng unan punduhan punduhan ng sasakyan 
pungay punglâ punglô 
pungyagî pungyagian punit 
púnit punitin punlâ 
punlâ punlaan puno 
punò punô punò (ng kahoy) 
punò ng bulak punò ng hukbong dagat punò ng kahoy 
punò ng kapé punô ng lamán punò ng mga monghe 
punò ng niyog punò ng olibo punò ng pananím 
punò ng pilì punò ng sangbahayan punò ng ubas 
punó' púno' punong bayan 
punong hukbo punong kawaní sa sasakyan punong parè 
púnong-kahoy punta puntá 
puntá ó ungos ng lupa puntado puntahán 
Puntahan mo ang kaibigan mo puntal puntas 
puntás punto puntó't koma 
punton punuin punuin ng hangin 
punûin ng lamán punyagian punyál 
punzar pupitre pupúnahin 
purga purgá purgahín 
purgás purgatoryo puri 
puri't dangal purihin puro 
purok pusà pusalì 
pusang bundok na tila tigre puso pusó 
pusò pusò ng maís ó ng palay pusod 
pusod ó pwit ó ibabâ ng anoman pusok pusok ng kalooban 
pusok ng loob pusok ng loob, sikap pusón 
pusong pusóng púsong 
puspos puspós puspos ng kagalakan 
puspós ng mga pangyayari pustá pustahan 
pustiso puta putá 
putak ng manok putaktí putî 
putì ng itlog putî ng itlog putik 
putikan putikan puting-uban 
putlâ putlain putlâin 
putlín putlín hanggang sa kalagitnaan putlín ó hiwain ng pahiwíd 
puto putok putók 
putok ng baril putok ng baríl ó kanyon putok ng kanyon 
putol putól pútol 
putol na maskada putol na metal putol ng metal 
putong putulin putúlin 
puwesto puyat pwang 
Pwede ba kitang matulungan? Pwede ba kitang tulungan? Pwede mo ba akong tulungan? 
Pwedeng kumuha ng insurance? Pwedeng makigamit ng telepono? Pwedeng makita ang kusina? 
Pwedeng makita ang menu pwego de San Anton pwit 
pwitan pyangod pyanista 
pyansa 
Terms of Service