Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
sa sa abá sa akalà ko 
sa akin Sa akin yan ... sa ama 
sa amin sa anoman sa anomang panahon 
sa atin sa bagay na iyan sa bagay na iyan 
sa bahalà sa bait sa bala na 
sa bawa't sangdalî sa boong panahon sa boong... 
sa dagat sa dahás sa dahilang ito 
Sa dako pa roon sa dakó roon sa dakong 
sa dakong hilagaan Sa dakong itaas sa dakong kanluran 
sa dakong langit sa dakong likuran sa dakong loob 
sa dakong sarili sa dakong silanganan sa dakong unahan 
sa dakong yaon sa dapit sa ébano 
Sa gabi sa gabí sa ganitong paraan 
sa ganyan sa gawî sa gawî na may hangin 
sa gawíng sa gawíng gilid sa gawíng gilid 
sa gawíng harap sa gawíng hulí sa gawíng kalunuran 
sa gawíng likod sa gawíng likod sa gawíng sarili 
sa gawíng silanganan sa gawing tabí sa gayon 
sa gayon sa gayon sa gitnâ 
sa gitna ng sa gitnâ ng sa gitnâ ng 
sa gitnâ ng sa halip sa harap 
sa harap sa haráp ng sa hinabahabà 
sa hulí sa hulihan sa hulihán 
sa ibabà sa ibabâ sa ibabà. 
Sa ibabaw sa ibábaw sa ibábaw 
sa ibabaw niyan sa ibang paraan sa ibayo 
sa ika lima sa ika syam sa ikasangpû 
sa ikatlo Sa ilalim sa ilálim 
sa ilálim sa ilalim ng lupa sa inyo 
sa isang linggo sa isang paraang dî mabasa sa isip lamang 
sa itaas sa itaás sa iyo 
sa kabila sa kabila sa kabila 
sa kabilâ Sa kabilâ ng dagat sa kabilang dako 
sa kaitaasan sa kalwangan sa kanila 
sa kanya lalake sa kanya man sa kanya ngâ 
sa kanya rin lalake sa kapanahunan sa karaniwan 
sa kasalukuyan sa katagang wikà sa katapusan 
sa kátapustapusan sa kati sa katotohanan 
Sa labas sa labás sa lahat ng dako 
sa lakás sa laob sa likod 
sa likód sa likód ng sa likuran 
sa likurán sa loob sa loób 
sa loob ng panahong... sa loob nito sa loob nito 
sa lugar ng sa lupà sa lwal 
sa madalingsabi Sa makalawa sa makatwid bagá 
Sa Malate ako nakatira sa may kalagitnaan ng lakarín Sa muling pagkikita! 
sa nais sa nasà sa ngayon 
sa paano man sa pagitan sa pagitan ng 
sa pagitan ng sa pagkakataon sa pagtatapat 
Sa palagay ko mali ang kuwenta sa palibot sa paligid 
sa pamamagitan sa panahong ito sa pangpang 
sa paraang sa parang sa páuna 
sa piling sa pwitan sa salitâ 
sa salitâ lamang sa siping Sa susunod na buwan 
sa tabi sa tabí sa tagiliran 
sa talaga ng mga alon sa tanang panahon sa tanyag 
sa tapat sa tubig Sa umaga 
sa unahan sa unahán sa wakas 
saa't saan mang ... saad saan 
Saan ako puwedeng bumili ng _? Saan ang bayan ng nanay mo? Saan ang karamihan ng... 
Saan ang ospital? Saan ang silid pahingahan? Saan ang warrant? 
Saan ba humihinto ang bus? Saan ito yari? Saan ka ba nanggaling? 
Saan ka galing? Saán ka nag-aaral? Saan ka nakatigil? 
Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka pupunta? 
Saan ko mapanood ang larong _? Saán mamimili si Estelita? saan man 
Saan mo ako dadalhin? Saan papunta ang bus na ito? Saan papunta ang tren na ito? 
saan-saang Saan? Saang eskwela ka nag-aaral? 
Saang paaralan ka pumapasok? saansaan man sabad 
sabado Sábado sábado de glorya 
sabagay sabana sabaw 
sabáw sabaysabay sabi 
sabi sabíd sabihin 
sabíhin sabihin uli sabik 
sabík sabitán sable 
sable sabóg sabón 
sabong sabungan sabunin 
sadsad sadya sadyâ 
sadyain sadyang sagabal 
sagala saganà saganà sa pananalitâ 
sagasà sagì saging 
ságing sagipín sagisag 
sagisagin sagitsit saglit 
saglít sagó sagot 
sagót sagrado sagupà 
ságupaan sagután sagutín 
sagutín ságutin sagwan 
sagwán Sahara sahig 
sahíg sahing sahod 
sahod ó upa na walang gáwain sahugan sahurin 
said saka saká 
sakâ sakahan sakali 
sakalin sakay sakáy 
sakáy sakbat sakbát na panglaban 
sakdal sakì sakim 
sakím sakit sakít 
sákit sakit na pagkatuyô sakít na pamamanás 
sakít na sipón ng kabayo sakít ng mata sakít ng ngipin 
sakít ng tiyan sakít ng ulo sakít ng úlo 
sakít sa bagà sakít sa lalamunan sakit sa panahon ng babae 
saklâ saklang saklap 
saklaw saklaw ng harì saklaw ng isang Obispo 
saklaw ng pagkakámalî saklolo Saklolo! 
sakmal sakmál sakmalin 
sako sako de byahe sako de noche 
sakong sakop sakop ng obispo 
sakop ng prínsipe sakramento sakripisyo 
sakristan saksak saksák 
saksakín saksí saksihan 
saksíng nakakita saksíng nakárinig saktan 
sakuna sakunâ sakunang nakagugunaw 
sakupin sal de sosa sala 
salá salâ gayâ ng kimaw salaán 
saláan salág salain 
salakay salakayin salakayin 
salakot salalak salalay 
salamangka salamangká salamangkero 
salamat salamin salamín 
salamín ng bintanà ó pintô salamin sa matá salaming pangtanaw sa malayò 
salangsang salansan salansán 
salansan ng tuyong damo salapang salapáng 
salapangin salapi salapî 
salapî sa Gresya salaping bayan salaping karaniwan 
salaping pinagtrabahuhan salarin salarín 
salarín. salas salat 
salát salaulà sálawahan 
salawal salawál salawal na putol 
salaysay salaysay na paliwanag salaysay ng kahulugan 
salaysayin salaysayín sálaysayin 
salaysayíng mulî salbahe sali 
sali't saling sabi Salibís saliksik 
saliksikin salimuyak salin 
salíng salinin salisalitaan 
salít salita Salitâ 
salitâ ng labì salita' sálitaan 
sálitaan ng dalawa salitán salitang dî mawawaan 
salitang malabò salitang masakít salitang musmos 
salitang utal saliwâ salmo 
salmón saló salón 
sálong salopilan salot 
salot ng kalabaw salsal Salubong na magiliw 
saluhin saluhín salungá 
sálungahin salungat saluysoy 
sama samâ sáma 
samà ng katawan samâ ng katawan sama ng loob 
samâ ng loob samâ ng pagkagamit samâ ng ulo 
samá' samahan samahán 
samahán ng tatlo samakatuwid samantala 
samantalà samantalang samasama 
samatsat samba sambáhan 
sambahayan sambahin sambahín 
sambalílo sambayanan sambóng 
samò samot sarì samotsamot 
samotsarì sampáhin sampal 
sampay sampayan sampû 
sampung libo samsamin samsamin ng pámahalaan 
sana sanay sanáy 
sanayin sandaán sandalan 
sandali sandalì sandalî 
Sandali lamang po Sandali lang Sandali lang. 
sandalyás sandat sandata 
sandigan sandok sandok 
sang-ayon sang-ayon sa katwiran sanga 
sangang lungtian sangang maberde sangang muntî 
sangang pinutol sangayon sa kásunduan sangbahayan 
sangbahayan sangbansa sangdaan 
sangdaang taón sangdaigdigan sangdalî 
sangdalian sangdálian sangdipá 
sanggá sanggalang sanggayon sa bawa't sangdaan 
sanggayong bilang ng mga kawal sanggayong panahon sanggol 
sanggól sanggunì sanggunian 
sanggunian sa kautusan sangguning lihim sanghî 
sangka sangká sangkal 
sangkál sangkalan sangkap 
sangkap ng gintô ó pilak sangkapan sangkatauhan 
sangkinapal sangkuchara sanglá 
sanglâ sanglibo sanglibong taon 
sanglinggó sangnilikha sangpung taón 
Sangsinukob sangtaunan sangtimbâ 
sangtinakpan sanlá sanlibutan 
sansalà sansalain santísima Trinidad 
santo santó santwaryo 
sapà sapagká't sapal 
sápalarang larô sapantahà sapantahain 
sapasimula sapat sapát 
sapát na bilang sapatos sapátos 
sapatos na pang-ibabaw Sapatos nino iyón? sápilitan 
sapot sapote saputan 
sara sará sarahan 
sarap saráp sardinas 
sarhan sarhento sari-saring 
sarile sarili sariling hakà 
sariling kalooban sariling masákit sariling paniniwalà 
sariling tanaw sarisarì sarìsarì 
sarisaring kulay sarisaring sakít ng ulo sariwa 
sariwà Sariwa ba ang isda? saro 
sarsa sasabungín saságutin 
Sasakay ako ng bus sasakyan sasakyán 
sasakyan ng almirante sasakyan ng kalakal sasakyan ng mga tulisang-dagat 
sasakyan sa dagat sasakyan sa tubig sasakyang dagat na pamaybay 
sasakyang may layag sasakyang may palo sasakyang-dagat na pangdigmà 
sasapitin sasayawsayaw saserdote 
sasisag sástre satanás 
satsat satsát satsat ng salitâ 
satsatan satsatero saulî 
sauli' sawá sawatâ 
sawatain saway sawayin 
sawayín sawî sawing kapalaran 
sawing palad Sawing palad sawo 
sawsaw sawsawan saya 
sayá sayad sayang 
sayangin sayaw sayaw na masayá 
sayawan sáyawan sáyawan na nangakabalatkayô 
sayote sayote saysay 
saysaysin sebada sebo 
séda sedro sédula 
sédula ó katibayan seguro segúro 
seguro ng sasakyan seis sekante 
Sekoslobakya sekreta selang 
selyo selyo ng korreo selyuhan 
seménto senado senador 
Senit senteno sentido 
sentimiento sentimo séntimos 
senyas senyasan Senyor 
senyora sepilyo sepílyo 
sepilyuhin seradura serapín 
serbesa serbesang matapang serbilyeta 
seremonya serenata seresa 
sermon sero sesenta 
setenta setro Setyémbre 
Seylón sheríp Sht...! 
shutt! si Si Charina ay umíinóm 
Si Kiko hindi pa handa sî máhiwalay Si Noel ang magdadala ng radyo 
sibà sibak sibangot 
sibát sibatin sibe ng bahay 
Siberya sibi sibila 
sibilisasyon Sibol sibuyas 
sidhî siemprebibo siesta 
sigâ sigalbó sigalbó ng usok 
sigalot sigalót sigaril yo 
sigarílyo sigaw sigaw na malakas 
sigawan sigla siglá 
siglá sigsig sigsíg 
sigurado siguro sigúro 
sigúro sigúro siguruhin 
sigwa sihang siin 
sikad sikang sikap 
sikat sikat ng araw sikat ó liwanag ng araw 
sikat ó sinag ng araw sikdó sikíp 
siklab siklaban sikmurà 
síko sikolo sikot 
siksik siksik siksikan ng tao 
sikuhin sikulate silá 
silá ay umaalís sila rin sílaba 
silakbo silakbó silángan 
silanganan silangánan Silangang Indiyong Ulandés 
silaw silay sili 
silid silíd silid dalanginan 
silid na tulugán silíd na ukol sa pagsasalitaan silid sa bilangguan 
silíd-tulugán silip silipán 
silo silò silohiyá 
silong silsíl silsilín 
siluin silungán silungan ng kabayo 
sílya simà simangot 
simbá simbahan simbáhan 
simbahang hudyó simbahang moro símbalo 
simbuyo simbuyó ng kalooban síming 
simoy simoy ng hangin simoy ó hihip ng hangin 
simple simulâ simulâ 
símulain símulain ng mga salitâ simulan 
sina sinadyâ sinag 
sinagoga sinaing Sinakit 
sinaklot sinalá sinalat 
sinalihan sinalinan ng kapangyarihan sinamuno at ibp. gaya nito 
sinangag sinapupunan sinasamaan ng katawan 
sinasamaan ng katawán sinasamaan ng katawán. sinasasal 
sinat sindak síndak 
sindihan sine sinelas 
singasing (ng kabayo) singasíng ng kabayo singaw 
singáw singaw ng lupà singaw ng lupà 
Singgapúr singhutín singil 
singíl singil ng aduana singilin 
singit singkad singkad 
singkamás singkaw sa bibig singsíng 
singsing ng tanikalâ siniguelas sinikap 
sinilip sinimulan siningsing 
sinipete sinko sinkuwenta 
sino Sino ang bagong titser? Sino ang kasama mo sa Bacolod? 
Sino ang kumakatok sa pinto? Sino ang lalaking iyon? Sino ang magdadala ng radyo? 
Sino ang nagluto ng pansit? Sino ang nakita mo? Sino ang namamahala? 
Sino siya? Sino siyá? Sino yan? 
Sino? sino'ng nagmamalasakit? sino'ng nawawala? 
sinók sinoman sinop 
sinosino sinsay sinsin 
sinsinin sinta sintá 
sintás síntomas sinturón 
Sinulatan akó. Sinulatan ka ni Maria. sinulid 
sinúlid sínuliran Sinulsihan 
sinumpâ sinundan sinundan-sundan 
sinungaling sinusô sinusubaan 
sinusundan sinyal siopao 
sipà sipag sipáin 
sipák sipakin sipakín 
siphayò siphayò siphayò alimura 
sipí sipíin sipilyo 
sipit sipol sipon 
sipón sipsíp sipunin 
sirà sirâ sirâ ang bait 
sirâ ang baít sirâ ang isip sirâ ang loob 
Sira ang toilet. sirâ ang tunóg sirâ ang ulo 
sirá' sirá' sirain 
siraín siraín siráin ang ayos 
sirain ang káyarian sirain ang mabuting ugalì sirain ang puri 
sirena sirkero sírko 
sirwelas Sirya sisid 
sisidlan sisidlán sisidlan na kristal 
sisidlan ng abó sisidlan ng baga sisidlán ng baril 
sisidlan ng kapé sisidlan ng mantikà sisidlán ng mga bagay na lusaw 
sisidlan ng mga papel sisidlan ng pamintá sisidlan ng panà 
sisidlán ng sukal sisidlan ng sulat sisidlán ng tintá 
sisidlán ng tintá sisidlang karton sisidlang kristal 
sisidlang lupà sisidlang pálamigan sisihin 
Sisilya sisirâin sisiw 
sisiw ng itik ó pato sisté sistema 
sistidor sitaw siwang 
siya siya siyá 
siyá Siya ay nahihirapang huminga siya man 
siya nawâ siyá ng kabayo siya ngâ 
siya rin siya rin babae siyahán ang kabayo 
Siyám siyamnapû siyangà 
siyap siyasat siyasat 
siyasatin siyempre Siyempre! 
siyénsiya siyentipiko siyento 
siyento mil siyete siyudad 
sobra sobre soda 
sofa solar soleras 
solitaryo sombrero sopa 
sopá sópas sopera 
sorra sosa sota 
sota ng baraha sotana sskarlata 
Ssúuban subalì subalit 
subo subó subò 
subo' subok subukin 
subukin tikman Sudán sudlan 
sudsod sudsod suelas ng sapatos 
sugal sugál sugalan 
sugarol sugarol sugat 
súgat Sugat na nagnaknak sugbá 
sugò sugod sugong babai 
sugong kinatawan sugong lihim sugpong 
sugpuin suhà suhay 
suhayan suhol suhol 
suhulan suka sukab 
sukáb sukal sukal ng loob 
sukal ng matataas na damó sukal ng sikmurà sukat 
sukat at kilos ng mga sukat at kilos ng mga talà sukat mangyari 
sukat na apat na paa ang habà sukatin sa hakbang sukbó 
sukì sukì suklam 
suklay sukláy suklayan 
sukli suklî suklob 
suko sukó sukò 
suksúkan ng punglô súl-ol sulambî 
sulat súlat sulat ibp 
sulat na may taglay na bilin sulat na padaskól sulat na palasintahan 
sulat túluyan sulat-kamay sulatán 
suligì sulimpat suling 
súlipin sulirán súliran 
súliranin súliranin sulit 
sulô sulok sulok ng matá 
sulong sulong pa Sulong! 
sulsihan sulsol sultán 
suluwak sulwak sulyap 
sulyáp sumabad sumabat 
sumabog sumado Sumadsad 
sumaganà sumagasà sumagót 
sumagót sumagupà sumagwan 
sumagwán sumahin sumakal 
sumakay sumakáy sumakay sa kabayo 
sumakít sumakít ang tiyan sumaklolo 
sumakmal sumakop sumaksak 
sumaksí sumala sumalà 
sumalakay sumalakay sumalangsang 
sumalangsang humadlang sumali sumali 
sumaliksik sumalíng sumaliw 
sumaloy sumalubong sumalubong ng magiliw 
sumalumpit sumalungat sumalungát 
sumama sumamá sumamâ 
sumamâ ang loob Sumama ka sa akin! sumambá 
sumamò sumamò sumamò. 
sumampa sumampá sumampal 
sumamsam sumandal sumandig 
sumáng sumang-ayon sumanggunì 
sumanib sumansalà sumapanganib 
sumapat sumapì sumapit 
sumapol sumasaatin ang Dios Sumasakit ang ulo ko. 
sumasalit sumásangayon Sumasayáw siyá kanina. 
Sumasayáw siyá ngayón. sumat Sumatra 
sumatsat sumaway sumayá 
sumayang sumayang ng panahon sumayang ng salapî 
sumayaw sumayáw sumbong 
sumbóng sumbong na lihim sumbrero 
sumenyas sumibak sumibat 
sumibol sumigaw sumigaw ng malakas 
sumiguro sumikad sumikat 
sumikdó sumikdó sumilakbo 
sumilakbó sumilang sumilaw 
sumilaw sumilong sumindak 
sumindák sumingaw suminghot 
suminghot ng hangin sumingil suminta 
sumipà sumipak sumiphayò 
sumipol sumipot sumipot na mulî 
sumipsip sumirà sumirà ng anyô 
sumirà ng ayos sumirà ng salapì ng iba sumisi 
sumisid sumisipsip sumiyap 
sumiyasat sumpâ sumpít 
sumpong sumpóng sumpúngin 
súmpungin sumubà sumubó 
sumubok sumugat sumugba 
sumugbó sumugpô sumuhol 
sumuka sumúka sumukat 
sumukat sumukbó sumukò 
sumulat sumúlat Sumulat akó. 
sumulat ng padaskól sumulong sumulsol 
sumuluwak sumulwak sumulyap 
sumumáng sumumpâ sumumpít 
sumundot sumungaw sumunggab 
sumungsong sumunod sumunód 
sumunod sa agos sumunog sumunog ng bangkay 
sumunong sumuntok sumupil 
sumupil magpasukò sumupling sumuplíng 
sumurì sumuskribé sumuso 
sumutsot sumuub sumuyò 
sumuyod ng sinulid ó bulak sumway sumwáy 
sumyap sumyáp sundalo 
sundan ng paningin sundang sundó 
sunduín sungaw sungay 
sungay ng usá sungayán sunggaban 
sunggabán sungít sungot 
sungpong sungpong sungpúngin 
sungsong súnod sunod sa moda 
sunód-sunod sunodsunod sunodsunuran 
sunog súnog sunog na kinusà 
sunóg sa araw Sunog!! sunong 
suntok suntók suntukan 
sunudsunuran sunudsunuran sunugin 
suot suot suót 
suot sa ulo suot-nars supang 
supil supilin supílin 
Supling suplíng suporta 
supot supot na katad supotsuputan 
supotsuputan supukín surbétes 
surbétes surì suri' 
surí' suriin surot 
susi susì susian 
suskripsion susô súso 
suso ng hayop susón ng balat susón sa hígaan 
sustansia sustansia sustansia 
sustansya sustantibo sustentuhan 
súsu susunod susunugin 
susunugín susupukín sutana 
sutla sutlâ sutlang makingtab 
sutlang makingtab sutsot suubín 
suután suutan ng damal suután ng saláwal 
suway suweldo suwerte 
suwí suyà suyò 
suyod suyod ng sinulid ó bulak swail 
swan sway sweepstakes 
swerte swí switik 
swítik syampu syopaw 
Terms of Service