Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
冷 冷僻 冷冰冰 
冷冷清清 冷凍 冷凍手術 
冷卻 冷戰 冷杉 
冷氣 冷氣機 冷水 
冷淡 冷淡地 冷淡的 
冷淡關係 冷漠 冷眼 
冷笑 冷色 冷落 
冷藏 冷言冷語 冷遇 
冷酷 冷酷無情的 冷酷的 
冷靜 冷食 冷飲 
冷餐 
Terms of Service